گلچین اشعار و نوحه های وحیدی

شاعر : وحیدی

نام نوحه : توسل به حضرت ابوالفضل  اثر: وحیدی
 
ائی درد-ی-بی‌درمانلارا، درمان ابالفضل

باب‌الحـوائـج شـأنیـوه، قـۇربان ابالفضـل
 
ائی شیعـه‌نین هـر یئرده اومیـد-وْ-پناهی

سنگرنئشیـن زوّارلارێـن پشـت-وْ-پناهـی

مظلوملارێن سنده‌ن سوْرا یوْخدۇر پناهی

اوْل منصـب-وْ-ایمـانیـوه قـۇربــان ابالفضـل
 
ائی بت‌شکن شیر-ی-خودانێن شیر بالاسـێ

باغلـێ قالێـب قارداشــۇوۇن کـرب-وْ-بلاســێ

اوْل آلتـێ گـۆشـه قبـرینیـن اوْللـۇق فداســێ

ائحسـان ائلـه ائحسـانیــوه قـۇربـان ابـالفضـل
 
هر کس سنین ال آتسا دۇتسـا دامـه‌نینـده‌ن

هرگیز قایێتماز دست-ی-خالی محضه‌رینـده‌ن

ال چکمه‌ریک بیـزده سنیـن پاک دامـه‌نینـده‌ن

گؤز تیکمیشیک ائحسـانیوه قـوربان ابـالفضــل
 
ائـی کربـلا مئیدانینیـن رحمــه‌ت هوماسـێ

شأنون بؤیۆک قبرون کیچیک وار ماجـه‌راسێ

بسکی وۇرۇبلار جیسمیوه پئیـکان یاراســێ

غئیره‌تلـی مظلـوم جانیـوه قـۇربـان ابالفضـل
 
دیوانه‌ی-‌ی-عئشق-ی-حۆسئین ایک یا ابالفضل

پروانه‌ی-ی-شمع-ی-حـۆسئین ایـک یا ابالفضـل

موحتاج-ی-درمـان-ی-حـۆسئیـن ایک یا ابالفضـل

اوْل شـاه-ی-لب عطشــانیــوه قــۇربان ابالفضـل
 
قلبیم اوْلۇب هیجران غمینـده شانــه–شـانــه

شئش گوشه قبرین حسره‌تی اوْد وۇردۇ جانه

بــۇ حســـره‌تـــی قبــره آپـــارام یــانــه-یــانــه

باغلــێ قــالان یــوْلــلارۇوا قــۇربان ابـالفضـــل
 
هر کس اوْلا عئشق-ی-حۆسئینین موبته‌لاسی

وصــل-ی-حبیبــه ال تـاپــار اوْلســـا وفــاســـی

محشـه‌ر گۆنۆ اجـریـن وئـره‌ر مظلــوم آقـاســێ

اوْل گـۆلشـه‌ن-ی-جــانـانـۇوا قــۇربان ابالفضــل
 
آغلار گؤزیله ایستـه‌ریـک صاحیـب زمانـی

گلسین اؤزۆ وئرسین بـرات-ی-کـربـلانــی

قبرین اؤپۆب اوْلسۇن وحیدی نوحه‌خوانـی

باب‌الـحـوائــج جانیــوه قــۇربـان ابـالفضــل

--------------------------

/ 0 نظر / 9 بازدید