گلچین اشعار و نوحه های کلامی زنجانی


نام نوحه : الله الله کربلایه قان یاغیر اثر : استاد کلامی زنجانی


محرم رازیم الله - بنده نوازیم الله

اولدی الیمده پرپر - غنچه ی نازیم الله

صود امر بالام - قانه باتوب یارالیدی

اوخلی قربانیم - فاطمه نین مارالیدی

الله الله - الله الله

اولدی بو نازدانه - اوچ پر اوخا نشانه

داغلی اورکله سپدیم - قانینی اسمانه

قانی بوغازدان اخدی - گوزلری عرشه باخدی

یعنی یوخ التماسیم   دشمن بی امانه

ایچدی اوز قانین - باخمادی نهر علقمه

چالدی ال ایاق - سالدی ربابی ماتمه

الله الله - الله الله

دوشدی بالام فشاره - اولدی بوغازی یاره

بو یارالی شهیدیم - تحفه دی بزم یاره

ایلدی شیر خواره - سینه می گاهواره

یات دئدیم ای عزیزیم - اچما گوزون دوباره

یومدی گوزلرین - سینه سی داغلی اصغریم

گئتدی جنته - اللری باغلی اصغریم

الله الله - الله الله


حرمله گلدی جنگه - قلبی دولاندی سنگه

گوردی مقابلینده - گولدی بالام خدنگه

باخدی منه دوباره گولدی بو روزگاره

یعنی باش اگمز عاشق - ذلت و عار و ننگه

قوزادی بالام - پرچم ال هاشمی

اکبریم کیمی - اصغر اوجاتدی باشیمی

الله الله - الله الله

--------------------------

نام نوحه : محرم  اثر: کلامی زنجانی
 
گینـه مــاه-ی-عــزا گلیــر
یانان اۆره‌کــده‌ن نـوا گلیـر
یئـل اسـه‌نــده اۆره‌کلـــه‌ر
صفـای-ی-کرب-وْ-بلا گلیر
هــامــێ درده دوا گــلیــر
گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر
قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر
اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن
قارا گئی سسله یا حۆسئین
 
ائی ابوالفضلین عاشیقـی
گلیــر محــرم نــوایــه گــل
دۇت الینــده‌ن مــریضیـویـن
اده‌بلــه دار-وْ-الشفایـه گـل
آلـــاســـــان دردیــــــوه دوا
مطّب-ی-شاه-ی-ولایه گل
حــره‌م-ی-کــربــلایــه گــل
گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر
قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر
اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن
قارا گئی سسله یا حۆسئین
 
دیل-ی-سققـا تـک آهیلـه‌ن
الهی هئـچ سینـه یانمـادێ
باشێنــا دگـــدی بیـر عمـود
اوْ قانلێ گؤزده‌ن اۇتانمـادێ
اوْ سێنان باش ائشتمیشـم
جێـدا بـاشێنـدا دایـانمــادێ
سیتـه‌م اهلـی اۇتــانمـادی
گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر
قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر
اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن
قارا گئی سسله یا حۆسئین
 
سـۇ یانێنــدا دۆشـه‌ن قـوْلا
بو شیعه‌له‌رده‌ن سلام اوْلا
آقـامێـن اوْخلـێ مشکینــه
ســلام-ی-مــا لا کـلام اوْلا
در-ی-عبـــاسیــده گــره‌ک
تمــام شـاهـلار غـۇلام اوْلا
اوْنـــا بیـــزده‌ن ســلام اوْلا
گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر
قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر
اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن
قارا گئی سسله یا حۆسئین
 
سالێـب عالـه‌ملـه‌ری غمـه
اوقهـره‌مـانیـن چتیـن غمی
ایکی قوْل بیر گؤزۆن وئریب
اۆره‌کده قرآن-وْ-دین غمـی
دل-ی-زهـرانـی یانـدێـرێب
عزیــز-ی-امّ البنیـن غمـی
اوْ کسیلمیش الیـن غمـی
 
گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر
قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر
اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن
قارا گئی سسله یا حۆسئین

------------------------------
نام نوحه : علی اکبر  اثر : کلامی زنجانی
 
 
الیمین عصاسی اکبر، اۆره‌گیم صفاسی اکبر

بـۆرئییبـدی نئینـه‌وانـی، آنـاوێن نـواسی اکبر
 
اوْغۇل آل-ی-هاشیم ایچره، عجه‌ب ایمتییازه یئتدیـن

هامێـدان قابـاق جاهـانـدان ال اۆزۆب جهاده گئتدین

نیگـه‌ران آنـوْن اؤلئیـدی دئ گـؤرۆم نـه تئز قَییتدیـن

گـل اؤزۆم اوْلـۇم اوْ قانلـێ قده‌میـن فداسـێ اکبـر
 
خـبــر-ی-فـراقــون اینـــدی مـــن-ی-نامــوراده گـلــدی

خانێم عممه‌ن ائتدی شیوه‌ن، حره‌م اهلی داده گلدی

نـه حــالا قالێــب جنــازه‌ن نییــه بـس عبــاده گلـــدی

یئــره قــان آخێــر عبــاده‌ن نــدی مـاجــه‌راسـێ اکبـر؟
 
گۆن ائده‌ر گیله دئسه‌م گر، سنه ماه-ی-منظه‌ر اوْغلۇم

گــؤیــۆن آفتـابــێ هــاردان بــۇ جمــاله بنــزه‌ر اوْغلــۇم

سنــه آیــدا گـۆنـده قـۇربـان گـؤزه‌ل اوْغلۇم اکبر اوْغلۇم

گــۆنـه اینـجیـلا بــاغێشــلار یـۆزیــویــن جلاسـێ اکبـر
 
ائله شمع-ی-حۆسنی روشن، ننه باشۇوا دوْلانسێن

گـۆنه بـاخ گـۆن اوْرتـا وقتـی، بـۇلۇد آلتدا دالدالانسێـن

گئجه آت نیقابی یـۆزده‌ن مـه-ی-آسیمـان اۇتـانسێـن

اوْلا میـن جانێـم اوْ حـوسنـون سیپه‌ر-ی-بلاسێ اکبر
 
نمـه‌کیـن لبینـده حـقّ-ی-نمـه‌کی ایتیـرمـک اوْلمـاز

سخن‌ین شکه‌ردی شۆکرۆن یئرینه یئتیرمک اوْلماز

بالا داغێ گؤرسه دیلده‌ن، بالا داغ گؤتۆرمگ اوْلماز

گؤزۆن آچ منی دانێشدێر، گؤزۆمۆن ضییاسی اکبر

 
یۆزیـوی گـؤره‌ن مثلـده، سنـه مصطفیع دییــه‌ردی

گـؤرۆب حـوسـن‌لـی کمـالـون بلـغ‌العــلا دییــه‌ردی

اوْ کمالــه مــه جمـالــه کشــف‌الـدجــا دییــه‌ردی

اۇجــالاردێ خـوْش خصـاله، حسنت صلاسی اکبر
 
بیزیـم ائلـده یـازدێ تقــدیـر آدێــوێ شهیــد-ی-اووه‌ل

سنه چاتدێ فئیض-ی-اکمل منه قالدێ اجر-ی-افضل

ائله‌ییب حدیث-ی-عئشقیم غم-ی-مجمه‌لیم مفصّل

بـــۇ حـدیثـی بیلمــه‌ز ایـلـلا شهـــدا آنـاســێ اکبــر

منــه آغـلا قـوْی مـلالیـم اوْلا ثبـت گـؤز یاشۇنـدا

گؤزۆن آچ گؤرۆم عزیزیم بـۇ نه یـاره‌دیـر باشـۇنـدا

اوْتۇرۇب جبینه شمشیر، قۇرۇیۇبدۇ قان قاشۇندا

الیمـی بئلیمـده قـوْیـدۇ، بۇ باشێن یاراسێ اکبر
 
---------------------------------------------
/ 1 نظر / 175 بازدید
امیر قرضی

نوحه های استاد کلامی خیلی عالیه...من نوحه های استاد را خیلی دوست دارم ازشما هم ممنونم