گلچین اشعار و نوحه های حیرانی اردبیلی

شاعر : حیرانی اردبیلی

نام نوحه : استمداد حضرت علی اکبر(ع)

گل عُقابیده‌ن یێخێلدێم، بابا ارض-ی-کربلایـه

قالێـب اکبـرون آراده تئـز اؤزۆن یئتیـر هـرایهاوْ گـۆلـه وارێمـدێ بنــزه‌ر قێـرێلێبــدێ خـول بۇداقدان

سارالێبدێ شاخ-وْ-برگیم قان آخێر سۇسۇز دوْداقدان

نئجه گؤر دوچار-ی-خاره‌م، بابا دۆشمۆشه‌م آیاقـدان

گتیـریــب بـابـام پئیمبــر، ســۇ اؤزۆ سـۇسـۇز فدایهاوْ قده‌ر وۇرۇبلا یاره، سۇ کیمی راواندێ قانێم

یارا یاره اۆسته دگمیش یارالاندێ خسته جانیم

منه گل ترحّم ائیله سنه وار فقط گۆمانیم

یئتیر ای اومید-ی-عالم، اۆزۆنۆ بۇ غم فزایهمن اوْ اکبرم جمالیم رُخ-ی-مصطفی‌ٰ‌یه بنزه‌ر

گۆل-ی-گۆلشن-ی-پئیمبر، گۆل-ی-باصفایه بنزه‌ر

گۆل سُرخ تک یایاقلار داغێلان دمایه بنزه‌ر

اوْلۇ جاری قان یۆزۆمده‌ن گئدیره‌م بۇ گۆن بقایهسنی گؤزلۆر اکبر اوْغلۇن بیلیسه‌ن جمالی سوْلمۇش

قان آخێب دوْلۇب عُذاریم نئجه بحر موجه دوْلمۇش

بلی کوکب-‌ی-امامت یۆزۆ احمرانه اوْلمۇش

گۆنۆ گؤزلئییر سیتاره، آخێرێ بۇ نئینوایهبۇ صدانی شمس-ی-عزّت ائشیده‌نده رنگی سوْلدۇ

گؤزۆنه چکیلدی پرده نئجه چیشمه آب دوْلدۇ

دۇتۇلۇبدۇ مئهر-ی-تابان، غمی بی‌نهایت اوْلدۇ

دئدی فوری ذوالجناحی گتیرین گئدیم مینایهاوْ شهین جمالی سوْلدۇ دوْلانێب دؤنۆبدۆ زرده

بیر الی بئلینده گلدی گؤرۆب اکبرینی یئرده

اوْدۇ شاه-ی-کربلانین اۆره‌گی گلیبدی درده

بۇیۇرۇب منیمده آهیم چێخێب ایندی نُه سمایهنئجه رزمگاهه گلدی گئدیب الده‌ن ایختیاری

بلی ذوالجناحین اۆسته‌ن یئره دۆشدۆ انکساری

دئدی وای اوْغۇل کسیلدی آتاوێن داخێ قراری

یۆزۆ اۆسته تا سۆرۆننه‌م عمل ائیله‌ره‌م وفایه

/ 0 نظر / 88 بازدید