گلچین اشعار و نوحه های ذاکر


نام نوحه : حضرت ابوالفضل (ع) اثر : ذاکر


اوْخلانێب نده‌ن سۇ مشکین

پئیکه‌رۇنـدا قــان ابـاالفضـــل

یاتما ایستـی گۆنده قوْلسۇز

آچ گـؤزۆن اوْیـان ابــاالفضــل
 
قوْی باشێن دیز اۆسته قارداش

ایستی گۆن یـاران نـه چوْخـدۇر

ظۆلــم ایلــه سالێبــلا عۇریـــان

پئیکــه‌رۇن سراســـه‌ر اوْخـــدۇر

سـرنیگــۇن علــم سۇ مشکین

قـوْلــلارێـن بـده‌نـــده یوْخـــدۇر

چئشمه-چئشمه هر طره‌فده‌ن

قــان اوْلـــــۇر روان ابــاالفضـــل
 
داغ-ی-اکبـــریــــم بـــــــراده‌ر

ائیلــه‌ییب منـی جیـگه‌رسـوز

دؤره‌مــی آلێبـــدێ ائشگـــه‌ر

گؤردیلــه‌ر منــی اوْغــۇلسـۇز

رحــــم ائلــــه بــــۇ غـــریبـــه

دۆشمـه‌ن ایچـره قوْیما یالقـۇز

ساغ دگیـل هــرایـــه گلسیــن

اکبــــر-ی-جـــــوان ابــاالفضــل

 
دشت-ی-کربلاده سن‌سیـز

سێندێ لنگـه‌ر-ی-سفینـــه

اۆستــۆمـه ایــاق گتیــردی

گؤر نئجه بۇ اهل-ی-کینــه

گـؤز یـوْلا تیکیبـدی تئشنـه

گـؤزلیـری یوْلــۇن سـکینـه

خئیمــه‌‌لـه‌رده آل-ی-حیـدر

ائیلــه‌ییـر فغـــان ابـاالفضـل

بیـــر سنـــه گلیـــر گـۆمـانێـم

رحــم قیــل وفالــێ ســــردار

لئشگه‌ر‌یم داغێلـدێ یئکسه‌ر

قاسیـــم-وْ-نـــه اکبـریـــم وار

یالقــۇزام، قـوْیـۇب گئـدیـرسن

کیـــم اوْلــۇر مـنـــه علـمـــدار

مـن غریبـه داغ-ی-هـئجـریــن

اوْلـدۇ چـوْخ یامــان ابـاالـفضـل
 
ایاقا دۇرگێلان ائی همده‌میم دیلیم قارداش

وۇران الیم، کؤمه‌گیم، یاخێن ائلیم قارداش

نه‌ قدری سن ساغ ایدۇن اوْلمامێشدێ خم قددیم

اگیلدی بیر نئجه گؤر قامه‌تیم بئلیم قارداش

سالێبدێلار قوْلۇوۇ پاره-پاره دیر بده‌نین

کی خئیمییه آپارێم، گلمیری الیم قارداش

-------------------------


اسیر اوْلماغێنا زینب‌ین یاخێنلاشدێ

کی آز قالێب داغێلا چؤللــه‌ره حرم قارداش

دئدی ایاقه دۇر ائی یار-وْ-یاوه‌ریم قارداش

اوْلۇم بۇ قددیوه قۇربان، صنوبه‌ریم قارداش

من غریبه بۇ چؤلده اۇمۇد بیر سن ایدون

آتام نیشانه‌سی هر غمده یار-وْ-یاوه‌ریدون

قـالـــدێ آرزێـــــم اوْلایــــــدێ

قــــوْلــلارۇن بده‌نـده قـارداش

بیـرجـه قـوْل بـوْیـۇن اوْلایدێـم

گؤزلـه‌ریم تؤکئیـدی قـان‌یـاش

گئتـــدی طاقـه‌تیــم الیمــده‌ن

آچ گـــؤزۆن وفــالــێ قـارداش

گــؤر نئجــه ائـدیـب فـــراقێــن

قــددیمـی کـمـان ابـاالـفضــل
 
کــربـــلاده قــوْیمـــا یــالقــــۇز

چــوْخـدۇ دۆشمـه‌نیـم بـراده‌ر

الــده تیــر-وْ-تیـــغ-وْ-خنـجـــه‌ر

قتلیـمـــه چــکیبـلـه یئکســه‌ر

لئشگه‌ریـم داغێلدێ قـارداش

یوْخــدۇ بیــر مــوْعیـن-وْ-یـاوه‌ر

زینــب‌ی اسیـــر ائــده‌رلـــــه‌ر

قـــوْم-ی-کـوفییــان ابـاالفضـل
 
آغــــلارم سنــــی الیـمــــده‌ن

آلــدێ ظـۆلـم‌ ایــلــه زمــانـــه

دشـت-ی-کربلاده سن‌سیـز

دؤنـــدۆ قــامــه‌تیــم کمــانـــه

قـوْم-ی-دۇن ائده‌رلــه‌ر اینــدی

اوْخــــــــلارێ منــه نیشــــانـه

آز قـالێــب وئـره‌م سنیـن تــک

منــده تئــشنـه جـان اباالفضل

 
فــۆرقــه‌تینـده یـوْخـدۇ تـابێـم

اوْج ائــــده‌ر ســمایــه آهێـــم

اؤلـــدۆ یــــاوه‌ریــم داغێــلـــدێ

لئشــگـه‌ریـم پـوْزۇلــدۇ جاهێـم

تئشنــه لـب شهیــد ائـده‌رلــه‌ر

یانــدێـرالـلا[ر] خئیمــه‌گـاهێـــم

اینــــدی آز قـالێـب دۆزۆلسیــن

شــامـه کــاریــوان ابــاالـفضـــل

 
شام-ی-شۇم مئحنه‌تینـده‌ن

چــکمــه گــل بیـــانــه ذاکیــر

چـــۆن بیــان-ی-درد-وْ-غمــــده

اوْد ســـــالێـر جــهانــه ذاکیـــر

غــۆربـه‌ت اؤلکـــه درد الینــده‌ن

گلمـــه چـــوْخ فغــــانـه ذاکیـــر

ایستـــه سنــده درده درمـــــان

ائیلــه‌سیــن نهـــان ابـاالفضـــل

-------------------------

نام نوحه : خرابه شام ـ حضرت رقیه (س) اثر : ذاکر


عممه‌جان یقین اؤللــه‌م، چون منه عیان اوْلدۇ

گلمه‌دی علی اکبر (ع)، جان وئره‌ن زمان اوْلدۇ
---------------
دۇر چێراغێ بیر یاندێر، عممه‌جان سنی تاری

قوْی دۇرۇم آیاق اۆسته، بیر باخێم وطن ساری

بیر وصیتیم واردێر، ائیله گؤز یاشۇن جاری

اکبریم فراقیندا، باغرێم عممه قان اوْلدۇ

---------------
ائی اسیر-ی-آواره، تاپمادێم سنه چاره

گل قۇجاغیمه قوْیما، گۆل اۆزۆنی دیواره

یئددی قارداشێم اؤلمۆش، رحم ائله من-ی-زاره

باشیمه گلیب توفان، ائی رقیه جان لای لای

---------------
بۇ خرابه ده اؤللـه‌م، سوْلدۇ گۆل بۇداغیندا

قالدێ گؤزله‌ریم یوْلدا، اکبرین فراقیندا

گل چالێشگینان عممه، من یتیم سوْراغیندا

معجه‌رین کفه‌ن ائیله، چوْخ حالیم یامان اوْلدۇ

---------------
ائی یتیم-ی-بیچاره، زینبین نده‌ن اؤلمه‌ز

کثرت-ی-قناعه‌تده‌ن، گؤزله‌ریم بالا گؤرمه‌ز

بیر نفه‌ر غریب اوْلسا، کیمسه یانینا گلمه‌ز

من اوْلۇم سنه قۇربان، ائی رقیه جان لای لای
---------------
عممه جان یقینیمدیر، نعشیمه کفه‌ن اوْلماز

من بۇ حالیله اؤللـه‌م، زنجیریم آچان اوْلماز

گلمه‌دی علی اکبر، قبریمی قازان اوْلماز

جان گلیب دوْداغیمه، مؤهله‌تیم بیر آن اوْلدۇ
---------------
شام-وْ-کوفه‌نین اهلی، تؤکدی قانلێ گؤز یاشێم

چوْخ منی دانێشدێرما، اؤلدۆ یئددی قارداشێم

طاقه‌تیم گئدیب الده‌ن، گؤر قارالێ دیر باشێم

باشێما گلیب توفان، ائی رقیه جان لای لای
---------------
اۆزدیله‌ر الیم آللاه، ماه-ی-بی‌قرینه‌مده‌ن

حسره‌ت آیرێلیر جانیم، خێرداجا رقیه‌مده‌ن

حشر اوْلۇنجا بۇ نیسگیل، سوز-وْ-آه-ی-سینه‌مده‌ن

گئتمه‌ز ائی موسه‌لمانلار، ائی رقیه جان لای لای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نام نوحه : حضرت علی اکبر (ع) اثر : ذاکر

اوْخــلانــان الیمـیــن اۆستـــــه

لایلای ائی سـۆد امـه‌ر اوْغلــۇم

یات بۇ قانلـێ سینـه‌م اۆستــه

لایلای ائی سۆد امـه‌ر اوْغلــۇم

یـات علـی عجــه‌ب یـاتێبسـان

[لایلای ائی سۆد امه‌ر اوْغلۇم]

مطلــه‌بـه بـۇ گـۆن چاتێبســان

یوْخدۇ سۇ سۇسۇز قالێبسـان

شـۇر-ی عالـه‌مـه سالێبسـان

مــن سنــی علــی گتیـردیــم

دشـت-ی-کـربـلایــه میهمــان

بـاغــلادێـــلا ســۇ یــوْلــۇنــــۇ

ظـۆلمیلــه بـۇ قــوْم-ی-عـدوان

مـن غـریـب-ی-زاری سنــده‌ن

ائتــدی «حـرمـه‌له» پشیمــان

ســۇ یئـرینــــه وۇردۇ پئیـکــان

لایلای ائی سۆد امه‌ر اوْغلـۇم

گـرچــه قــددیمـی بـۆکۆبـدۆر

فــۆرقـه‌ت-ی-«علـی-وْ-اکبر»

روز-ی-حشره تک سـاغالمـاز

غملـی سینـه‌ده‌ن بۇ غمـلـه‌ر

«اصغـریـم» سنیـن بـۇ دردیـن

«اکبر»یمـــده‌ن اوْلـــدۇ بتـــه‌ر

حسـره‌تیلـه وئـرمـه‌گـون جـان [وئرمه‌گین]

لایلای ائی سۆد امـه‌ر اوْغلـۇم

اوْل زامــانــدا شـاه-ی-دینیــن

عـرشــه اوْج ائدیـب فـغـانـــی

حلــق-ی-نازیـکینـــده پئیـکـان

اصغـریــن چێـخــانـــدا جانـــی

حســره‌تیلــه چکـــدی بیـــر آه

آهــی یانـدێـرێــب جــاهــانــی

اوْلــدۇ محشـــه‌ریـــم نـمــایـان

لایـلای ائی سۆد امـه‌ر اوْغلـۇم

سؤیلــه‌دی اوْ قــوْم-ی-دونــه:

بـۇ نـه ظـۆلـم-وْ-نـه شـقاوه‌ت؟

آخــه‌ری بــۇ کــربـــلانـــــــــی

ائیلـــه‌دیـــز منـــی قییــامــه‌ت

ناقـــه کیمـــی نحـــر اوْلۇنـــدۇ

دگــــــدی نـــاوک-ی-عــداوه‌ت

هــر طــره‌ف آخــار قێــزێل قان

لایلای ائی سۆد امـه‌ر اوْغلـۇم

دییــه‌رسیــز عاصــی اگــه‌ر بــۇ ایمـام-ی-مظلۆمـی

کـه پــای قتلــه گتیـردیـم بـۇ طئفــل-ی-معصـومـی

دۇتـۇن کـی واردێ گۆناهێم، سؤزۆمه یوْخـدۇ گـۆواه

گــۆنـاهکـار منــه‌م، بـۇ اۇشــاقــدا یــوْخــدۇ گـۆنـاه

دریبلــه گـۆللـــه‌ریمـــی بـــۇ قــالێــب بــۇداغـێمـدا

بـــۇدا خـــزان گـۆلـۆ تـک تیتـره‌ییــر قــۇجــاغـێمــدا

سیـــز اؤلــدۆرۆن بــۇنــۇ تـا قۇرتارێـم بۇ مئحنه‌تده‌ن

آنــاسێنێــن یــانێنــا گئتمـــه‌ره‌م، خیجــالــه‌تــده‌ن


آغــــلارام علـــی بـــۇ حــالــــه

سـوْلــدۇ گــۆللـــه‌ریـم چمه‌نـده

آهـــۇ تـــک بـــۇ کـــــربــــــلاده

سالــــدێــلار سنــی کمــه‌نـده

حســره‌تیلـــه وئــرمـه‌ییـن جان

قــوْیمـــایێبــــدێ تــاب منــــده

ایستی گۆن اؤزۆن لب عطشان

لایلای ائی سـۆد امــه‌ر اوْغلـۇم

لئشگــه‌ریـم قێـرێلـدێ اوْغلـۇم

یـوْخــدۇ بیــرجــه یــار-وْ-یــاوه‌ر

خئیمییــــه سنــــی آپارسێـن

ســـاغ دگیـــل علــی-وْ-اکبــر

/ 0 نظر / 124 بازدید