گلچین اشعار و نوحه های دلریش اردبیلی


شاعر : دلریش اردبیلی  متخلص به ( دلریش )
 
نام نوحه : علی اصغر (ع) اثر : دلریش
 
ائــی کوفییـان-ی-بـی وفـا، گتـدیـز عجـب مئهمـان منــی

قوْیـدۇز سـۇسـۇز اطفالیمـی، بۇ چؤلـده سرگه‌ردان منـی

اؤلـدۆ تمـام یـاوه‌رلـه‌ریـم، جــان وئــردی تئشنـه اکبـریـــم

گــۆل تـک سـوْلـۇبـدۇ اصغـریـم، بۇ چؤلده سرگه‌ردان منی
 
ائـی قوْم-ی-کافـه‌ر نئیله‌ییـب، آل-ی-پئیـه‌مبـه‌ر سیزلــه‌ره

اوْلادێنــێ تاپشێرمـایێـب، جـددیـم مۆکـه‌رره‌ر سیــزلــه‌ره؟

من صاحـب-ی-جوْرمـه‌م اگه‌ر، نئیلیـب بۇ اصغــر سیـزلــره

بۇ غۆنچه‌ی-ی-خندان ائدیب، چـوْخ دیده‌سی گیریان منی

 
نهــر-ی-فــراتـی کــی آخــار، مهـریــه‌ی-ی-زهــرا دگیــل؟

هــر ائــرثــه اوْلــادی مگـــه‌ر، بیگــانــه ده‌ن اولــی دگیـل؟

مـــن زاده-ی-خیــــرالنســـاء، زهــــرا آنـــام آیـــا دگیــــل؟

محــروم ائــده‌رسیـز ائـرثیـده‌ن، ائـی قــوْم بی ایمان منی

 
شوقیلـه ائیلــه‌ر تـرک-ی-جــان، چــون طالب-ی-دیدار اوْلان

جـوْر-وْ-جفــاده‌ن اینجیمــه‌ز، موشتــاق-ی-وصل-ی-یار اوْلان

بــۇ طئفلـه رحــم ائیلــه‌ر یقیـن، حقــده‌ن گـؤزۆ بیــدار اوْلان

بــاری بـۇنـۇ سیــراب ائـدین، سیـز اؤلدۆرۆن عطشان منـی

 
جام –ی بلادن مست اوْلۇب، ترک ائتمیشه‌م دونیانی مـن

دونیانی تنــگ ائتمیـن منـی، وئـردیـم سیـزه بطهانی من

اهــل-وْ-عیالیمه قـوْیـۇن، مسکــه‌ن ائدیــم صحـرانـی مـن

ائتـدیـز وطــه‌نده‌ن دربئــده‌ر، ائــی لئشـگـه‌ر اعــدا منــی

 
آیــا روادیـر صـرصـر-ی-ظۆلمیلــه ســوْلسـوْن گۆللـــه‌ریم؟

دۆشسۆن جفای-ی-خاریله‌ن، دیلده‌ن هامێ بۆلبۆلـله‌ریم؟

وئـرسین بـۇ چـؤلده تئشنه جان، هم اکبریـم هم اصغریم؟

تــۆش ائیلـه‌دیز یـۆز مؤحنه‌ته، هـر لحظه سیز هر آن منی
 
اینصـافـی دیــر آخسێــن بئلــه، تــۆم یـانــه بــــۇ آب روان

باخسێـن سـۇۇا قـان آغلاسێن، آل-ی-رسول ائی کوفییان

ائیلــه‌ر بــو نوْعیلــه مگــه‌ر، مئهمــانه حۆرمــه‌ت میــزبــان

شرمـه‌نـده‌ی-ی-اهل-وْ-عیال، ائتدیـز عجـب عـدوان منـی

 
وار منـده طاقت ائیله‌سـه‌ز، هـر جوْروْ هر ظۆلم-وْ-سیته‌م

عبــاسیمیـن ائتدیـز بـۇ گۆن، سـۇ اۆستـه قوْللارێن قله‌م

بـۇ غـم کفایـه‌ت ائیلـه‌مـه‌ز، سێنـدێ بئلیـم یاتـدێ عله‌م

اوْل نامـداریـن مؤحنـه‌تــی، ائیلیــب قــدی چـوگـان منـی

 
جـددیم شبیهــی اوْغلـۇمـۇ، اؤلــدۆردۆز عطشان دوْیمادۇز

دامــاد الینــه ظـۆلمیلــه‌ن، یاخـدیــز حنـا قــان دوْیمــادیـز

ائتـدیـز تمــام اصحـابیمـی، قـانینــه غلطـــان دوْیـمـادیــز

آخـه‌ر بـۇ چـؤلـده ائیلـه‌سـه‌ز، اؤز قانیمــه غلطــان منـی
 
بـزم-ی-عــزاده آغـلارام صۆبــح-وْ-مساء چــۆن عنـدلیب

گـؤگلـۆم زیـیاره‌ت ایستیـری، ائت لۆطفیله‌ن یارب نصیب

سینــه‌وۇران، نؤوحـه‌دییـه‌ن، دئلریشیله‌ن بۇ عنقــه‌ریـب

زوار اوْلاق ائتمــه خجیـــل، یــا ارحـــم-وْ-رحمــان منــی


-------------------------

نوحه حضرت قاسم (ع)  اثر : دلریش
 
کسمه باشێمێ ظالێم، قوْی عـزیز-ی-جـان گلسیـن

جان یئتیب دوْداغێمه، شاه-ی-اینس-وْ-جان گلسیـن
 
قان ایچینده غلطانه‌م، بسکی زخم-ی-کاریم وار

گؤزله‌ریم قالێب یوْلـدا، چـۆنکــی اینتیظاریــم وار

گلمه‌یینجه جان وئرمه‌م، بیرجه غمگوْساریم وار

اوْل قده‌ر منه مؤهله‌ت، وئر اوْ مئهریبان گلسین
 
زخمـدار آهــویــه، رحــم ائــده گـــره‌ک صییــاد

ال گــؤتۆر شقاوه‌تده‌ن، ائتمــه بۇ قــده‌ر بیــداد

حلقیمه منیم هردم، چکمه خنجه‌ر ائی جـلـلاد

ساخلا ال بۇ مؤحنه‌تده‌ن، باغرێقان اوْلـان گلسین
 
موْرغ-ی-بئسمئله‌م، جیسمیم سربئسه‌ر جراحه‌ت دیر

چۆن بۇ نوْعی جان وئرمه‌ک، بیزلــه‌ره سعــاده‌ت دیــر

من ال اۆزمیشه‌م جاندان، سن ده نه شقاوه‌تــدیـــر

قوْیمۇسان باشێم اۆسته، شاه-ی-بیکه‌سان گلسین
 
سن‌سن ائی شه-ی-کۆنه‌‌ین، هر قولوبیده‌ن عاله‌م

پرشیکه‌ستــه بۆلبــۆل تــک، سێنــدێ بۇ پر-وْ-باله‌م

وئرمیری منــه مؤهلــه‌ت، ســن گلینجــه بــۇ ظالێـم

هرچی سعیی قێللام قوْی، سروه‌رئ جاهان گلسین
 
یۆز قوْیۇبـدۇ بیــر اوْوچـــۇ، بیـر شیکــاره یــۆز یئـــرده‌ن

واردێ جیســم-ی-زاریمده، کــاری یــاره یـۆز یئــرده‌ن

یۆز گــؤتـۆرمیــره‌م یئـرده‌ن، گلسـه چـاره یۆز یئــرده‌ن

تئز گل ائی مسیحا دم، موْرده جیسمه جان گلسین

 
اوْل قده‌ر آخێب قانێم، خاک-ی-خون اوْلۇب فرشیم

آز قالێب عمو اوْلسۇن، نوک-ی-نئیــزه‌له‌ر عـرشیــم

آتــــلارێــــن ایــــاغێنـــدا، پایمـــال اوْلــۇر نعشیـــم

جان وئرئیدیم آسـۇده، قــانێمـــێ آلـان گلسیـــن
 
درک ائدیب سسین وئردی، سس سسینه جان گلدیم

قــوْیمــادێ سســۇن منــده، طــاقــه‌ت-وْ-تــوان گلــدیم

زیــر-ی-تیــغ-ی-قــاتیلـــده، لحظـــه ای دایــان گلــدیــم

بئلــــه وقتــــه لازیمــــــدیر، بیر قــدی کمــان گلسیـــن
 
ناگـه‌هـان یئتیـب اوْل شـه، گؤردۆ قانا غلطان دیـر

قطره-قطره زولفونده، قانێ میثـل-ی-مـرجان دیـر

سرو قددی صـد پـاره، یئـرده زیب-ی-مئیـدان دیـر

قان ایچینده ورد ائیلیب، قوْی عموم امان گلسیـن
 
آچدێ قانیله‌ن دوْلمۇش، گؤزله‌رین اوْ شهزاده

عرض ائدیب عمو گلدین، یاخشێ وقته فریاده

دستگیــریلیـک ائتــدین، دستگیــر-ی-جـــللاده

وار یئری بۇ احوالیم، چوْخ سنه گیران گلسین
 
یا حۆسئن سنه دلریش، صیدقیله دۇتۇب اۇمــۇد

کلـب-ی-آستـانــۇنــدۇر، ائتگیلـــه‌ن اؤزۆن تــأییــد

کیم اوْلۇب بۇ درگه‌هـده، ایندی‌یـه کیمـی نامـیـد

ایسته قبریوه بۇ جمع، جومله باغرێقان گلسیـن
 
نوحه حضرت قاسم (ع)-شاعر: دلریش
 
آتــدان عمو یێخێلــدێم، باشــدان آشێـب بـلا گـل

باشێم کسیلمه‌‌میش ائی سولطان-ی-کربلا گـل
 
بسکی اوْخۇ اوْخ اۆسته، بۇ اهل-ی-کین وۇرۇبلار

ساغ-وْ-سوْلۇمدا صف-صف، قاتیـللـه‌ریم دۇرۇبـلار

پران دگیـب آچێـب پـر، سینــه‌مــی دوْلـدۇرۇبــلار

ائیله‌للــه لحظـه-لحظـه، مـن بیکــه‌سـه جفـا گل
 
گۆن ایستی قانێم ایستی، بۇ یاتدێغێم یئر ایستی

تاثیر ائدیـب حـراره‌ت، صــد پـاره پئیکـــه‌ر ایستــی

دگدیکجه گۆن سیزیلله‌ر، جیسمیم سراسه‌ر ایستی

بیر یان جفـای دۆشمــه‌ن، بیــر یـــانــدا بــۇ هــوا گــل
 
هیـجـرونـدا دود-ی-آهێــم، بـۇ گـؤیلــه‌ره دایـانـدێ

جانێم عطه‌ش اوْدۇندا، ایستی قۇم اۆسته یاندێ

اؤز قانیمیـلــه جیسمیـــم، مئیــدانیــده بــوْیانـدێ

مـن قێـرمێـزی گئییندیـم، سالسێـن آنـام قارا گل
 
شاهــا بــۇدۇر مـرامیــم، بلکــه تاپێــم سعــاده‌ت

آخـه‌ر نفـه‌سـده بیــرده، ائیلیــم سنــی زییــاره‌ت

مومکون دگیل گله‌م من، قالمۇبـدێ تاب-وْ-طاقـه‌ت

سن باشێم اۆسته گلسوْن، چئشمیم تاپار ضییا گل
 
فرماییش ائتدی گلدیم، امما اوْغۇل نه حاصیل

اوْلمادێ بیر کؤمه‌کلیک، اوْلدۇ دۇباره نیسگیل

سنده‌ن منی خیجاله‌ت، ائتدی بۇ قوْم-ی-باطیل

وجهی ندیر دئییرسه‌ن، باشدان آشێب بلا گل
 
---------------------
 
نام نوحه : شروع محرم  اثر : دلریش

 
یـاران گلیـن فغـانـه، مــاه-ی-محــرم اوْلـدۇ

دۇتدۇ جهانی ماته‌م، بیر اؤزگه عاله‌م اوْلدۇ
 
بیلمه م نه غمدی یارب، تازه‌له‌نیر بۇ هر ایل

بـۇ دردیـده‌‌ن عـلاوه، اوْلـدۇ غریبـه موشکـول

اوْلمـاز بـۇ درده چـاره، اوْلدۇ بۇ تازه نیسگیـل

اوْل شاه-ی-کم سیپاهین، زوواری بر هم اوْلدۇ
 
نیسگیلله‌رون فداسی ائی شاه-ی-بی‌مددکار

اوْلمـادێ گــرچــی بـۇ ایـل، کـرب-وْ-بـلایه زووار

ساللێــق خییالـه قبـرون، اوْللـۇق سنـه عـزادار

بۇ ایلده بۇ موصیبه‌ت غـم اۆسته بیر غـم اوْلـدۇ
 
هانسێ غمینله موْلا بیلمه‌م گله‌ک فغانـه

یـوْخدۇر دیلیمـده یارا، جوملـه چکیـم بیانـه

کیمدیر دؤزه سنین تک، بۇ درد-ی-بیکه‌رانه

کیم سن کیمی بلاکئش، ائی فخرئ عاله‌م اوْلدۇ
 
وئردیله عون-وْ-جعفر، اوْل چؤلده تئشنه لب جان

اوْلــدۇ علـی-ی-اکبـــر راه-ی-خـــۇداده قـۇربـــان

ائتدیله شیرئ‌خواره طئفلون، نئشـان-ی-پئیکـان

ظۆلـم اۆستـه ظۆلـم-ی-تـازه، مـوْلا دۇبـاره اوْلـدۇ
 
لئیـلانـی ائتـدی مجنـون اوْل اکبـریـن فـراغــی

صبـر-وْ-قـراریـن آلـدێ، وصـلینیـن ایشتییاغــی

اؤلدۆردیله‌ر سیته‌ملـه، گؤرمـه‌دی توْی اوْتاغی

گـؤردۆ بـۇحالــی لئیـــلا دردیلــه همــده‌م اوْلـــدۇ
 
قالماز اۆره‌کده طاقه‌ت، چۆن ذیکر اوْلاندا ائسمون

قالدێ قۇرۇ یئر اۆسته، اۆچ گۆن یارالێ جئسمون

آت چاپدێ نعشون اۆسته، موْلا اوْ چؤلده خصمون

اوْل چؤلده ایستی قۇملار، رخمیوه مرهـه‌م اوْلـدۇ
 
فریاد اوْلا اوْ وقتـه‌ن ائـی سـروه‌ر-ی-مدینـه

قتلگه‌هی گزیـردی، نـازلـێ قێزێـن سکینـه

تاپدێ یارلێ نعشون، اوْل ماه-ی-بی‌قرینـه

وۇردۇ زی بسکـی باشـه، احوالـی بر هـم اوْلــدۇ
 
چکــدی نه درد-وْ-غملـه‌ر، کرب-وْ-بــلاده زینـب

تـاب ائتـدی هــر بــلایــه، راه-ی-وفــاده زینـب

گؤردۆ سر-ی-حۆسئینی، نوکئ جیداده، زینب

غمـده‌ن آغـاردی زولفی، رعنـا قـدی خــم اوْلــدۇ
 
«یـاران گلیـن فغـانــه، مـــاه-ی-محـــرم اوْلـــدۇ»

«باشــلانـــدێ حــۆسئینـیــن ایــام-ی-عــزاســی

سیزده‌ن کؤمه‌ک ایستیر، شاهین شوْهه‌داسی»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 400 بازدید