زندگینامه محمدتقی گلزار دربندی ( قمری )


زندگینامه مرحوم میرزا محمد تقی قمری گلزار دربندی متخلص به قمری:

میرزا محمد تقی قمری گلزار دربندی (1235-1309 ه.ق.) شاعر و مرثیه سرای داغستانی
در شهر دربند متولد شد و علوم دینی وزبان های فارسی و عربی را در زادگاهش فرا گرفت.
وی از بزرگترین نویسندگان دربند بوده وکتاب منظوم کنزالمصائب قمری بارها در تبریز
به چاپ رسیده است.اثر دیگر قمری دربندی که ناشناخته مانده دیوان کنزالمعارف اوست
که بعد از وفات شاعر به دست فرزندش تکمیل و تحریر شده و نسخه خطی آن هم اکنون
در انستیتو نسخ خطی باکو نگهداری می شود.قالب های شعری این شاعر قصیده و غزل
می باشد ، ولی در شعر فارسی وی ، رباعیات هم وجود دارد.

/ 0 نظر / 107 بازدید