گلچین اشعار و نوحه های راد


نام نوحه : شهادت امام علی (ع) اثر : راد

قـۇرۇلـدۇ کوفـه ده عـزا چکیلـدی گؤگلـه‌ره قـرا

خبر دۆشۆبدۆ شهریـده شهید اوْلۇبدۇ مرتضی

علی دییـه-دییـه گلیـب یتیـم-وْ-جـوملـه بینـه‌وا

امیر-ی-مؤمـنـان علـی کریم-وْ-مئهریبان علـی

علی علی علی علی

علــی بشیـر-ی-مـؤمنــان علـی نـذیـر-ی-کـافـیران

علی عزیز-ی-ائنس-وْ-جان علی صبور-ی-قهره‌مــان

علـی ایمـام-ی-مئهـریبـان علی اومیـد-ی-شیعـیان

امـیـر-ی-مـــؤمنــان عــلی کریـم-وْ-مئهـریبـان علـی

علی علی علی علی

ولـی-ی-کـردگـار سن سن حقّـه جـان نثـار سن

ابوالائمّه شؤهـره‌تیــن پئیــه‌مبــه‌ر افتیخــار سـن

نجفده قانلێ تۆربه‌تین سن عئشقـه یادگـار سن

امیر-ی-مؤمنان علـی کریـم-وْ-مئهـریبــان عـلـی

علی علی علی علی

وۇرۇبــلا باشــۇوا یــارا سیته‌مله قوْم-ی-اشقییا

بوْیاندێ قانه صوره‌تین اوْ قـانــه گـؤزلــه‌ریـم فـدا

یتیــم قالێـب یتیملــه‌ر اۇجـالـدێ کـوفـه ده صـدا

امیر-ی-مؤمنان علی کریـم-وْ-مئهـریبــان عـلی

علی علی علی علی


------------------------

/ 0 نظر / 58 بازدید