گلچین اشعار و نوحه های کهنموئی

شاعر : کهنموئی

نام نوحه : پسران جناب زینب اثر: کهنموئی

زینبین روح-وْ-روانی، ائی عزیز-ی-جانـی قارداش

آل قبول ائیله باجۇندان، بۇ ایکی قۇربانێ قارداش

قالمێسان یالقۇز بۇ چؤلده، ائی پنـاه‌سیزلار پناهـی

یوْخدۇ اۇممود-ی-نجاتۇن، عاله‌مین اۇمۇد-ی-گاهـی

اؤلدۆرۆب هانسێ رعیت، بیر گۆناه‌سیز پادیشاهـی

بۇ ایشین دونیاده هرگیز، اوْلمایێب ایمکانی قارداش

هر آنا ائتدی اؤز اوْغلـۇن، دینینـه قـۇربان بـۇ چـؤلـده

اوْلدۇ عوْره‌ت‌له‌رده ظاهیر، پایه‌یئ ایمـان بـۇ چــؤلده

قطعه-قطعه دوْغرانێبدێر، وئردی اکبر جان بۇ چؤلـده

ائیله‌دی مجنون آناسێ، بینـه‌وا لئیـلانـی قــارداش

تؤحفـه هـر چند اوْلسا جوزئی، کم بها اوْلسا عیاری

اوْلمـاســا لایێـق حـوضـورئ آستـان-ی-شهـرییــاری

کسب ائده‌ر شأن-وْ-شرافه‌ت، آرتار عئزز-وْ-ائعتئباری

شــه رعیـت‌ده‌ن آلانــدا، تـؤحفـه‌یـئ ارزانی قارداش

سعی ائده‌ر دونیاده اینسان، مقصه‌د-وْ-مقصوده چاتسێن

وای اوْ بدبخته کی ایستیـر، دینینـی دونیـایـه سـاتسێـن

ایسته‌ر اوْغلانلار آناسێ، باشێـن عالـه‌مـده اۇجـالتسێن

نئیلیره‌م سنده‌ن سوْرا مـن، عیززه‌تـئ دونیانـی قـارداش

صفحه‌یئ روْخساره یازدێ، گؤزیاشێ سیررئ نهانی

سن کیمی قۇربانئ دینـه، زینبین قـۇربـانـدێ جـانـێ

بـۇ ایکـی طئفلـئ صغیـره، گلـدی آخــه‌رده گـۆمـانـی

عفو ائله یوْخدۇر، بیر آیری تؤحفه‌یئ شایانی قارداش

غۆنچه‌ده‌ن تازه گۆل آچدێ، بیر خزان اوْلمۇش چمه‌نده

بۇ ایکی طئفل ائتدی ناله، سن کؤمه‌کلیک ایستییه‌نده

اؤزلـه‌ری راضیـدی بـی‌شک، راضییــه‌م بــۇ امـره منــده

وار بـۇ ایصـرارین عـلاوه، اؤزگـه بی-ر عـونوانـی قارداش

شهر-ی-یثریبــده‌ن کنــاره، قافیلــه چێخمێشـدێ تـازه

گلـدی عبـدالـه بـۇیــۇردۇ، زینبـــا وئــــردیـــم ایـجــــازه

بـۇ ایکـی اوْغـلانـلارێمـــێ، وئــر فــدا میــرئ حئجــازه

اوْندا کی گؤردۆن کؤمه‌کسیز، تئشنه لب سولطانی قارداش

منده بیر قـۇربـان-ی-دینـه‌م، کـربـلا کـوه-ی-مینـادی

نئیله‌ییم دین وئرمه‌ییبدیر، عوْره‌ته ایـذن-ی-جهـادی

چاره‌سیزلیکده‌ن دۇتۇب، اوْد زینبیـن یانــدێ نهـادی

شاهد-ی-عادیلدی بۇردا، دیده‌یئ گیریانی قارداش

کربلانێن مکته‌بینـده درس-ی-عئشقـی سنـده‌ن آلـلام

فصل-ی-صبری پس وئره‌نده، حئیره‌ته دونیانی ساللام

صبره حئیرانـه‌م اؤزۆمــده، اؤلمــه‌ره‌م دونیــاده قالــلام

حنجه‌روندا من گـؤرن-ده، خنجـه‌ر-ی-بوْررانـی قـارداش

بۇ حیات-ی-عارییه‌تـده، ائیلــه‌رم چــوْخ ایستیفـاده

شورئش-وْ-غوْغانێ ساللام، مجلیس-ی-ابن‌زیـاده

کوه-وْ-صحرانی دوْلاننام، دسـت بستـه، پـا پییـاده

ائیله‌ره‌م روسوا جاهاندا، آل-ی-بوسئفیانی قارداش

کهنمـوئـی آختــارێـرسـان، گـر بـۇ دونیــاده سعــاده‌ت

کسب-ی-تقوا ائیله سنده، اوْلـدۇ تقـوا اهلـی راحه‌ت

بیر موسه‌لمان روز-وْ-شبده، ائیله‌سه هر نه عیباده‌ت

اوْلماسا تقواسی قالماز، مذهه‌ب-وْ-ایمانـی قارداش

رقیه کارواندان قالاندا عممه‌سی زینب بئله دیله گلدی-شاعر:؟

(افسوس ایکی بندیده‌ن آرتیق اله گتیره‌بیلمه‌دیم)

رقیـه قـالــدێ سـاریبـــان، دایــــان قێیــامـــه‌ت ائیلـــه‌ره‌م

آنـــــام بتولـــی سسلــــه‌ره‌م، اوْنــا شێکــایـه‌ت ائیلـه‌ره‌م

مـقــابـــل‌ۇنــــدا کیمــدی گـــؤر، بـۇ نـؤعـی یالـوارێر سنـه

یئتیـمــه خاطێـر ایئلیـــره‌م، بــۇ ایلتێمــاســی دۆشمــه‌نه

اوْ نازنیـنی قارداشێـــم، گئــــده‌نــــده تاپشێـــریــب منــه

حۆسئین چوْخ ایستی‌یه‌ن قێزا، اؤله‌م حێمایه‌ت ائیله‌ره‌م

اۆزینـــده‌ن اؤپــدۆ قارداشێــم، گئــده‌ن زامان رقیه‌مین

بـــۇیۇردو جان سنین باجــێ، بۇ یوْلــدا جـان رقیه‌مین

اسـه‌فلــی ماجــراسـێ وار، بـــۇ مئهره‌بان رقیه‌میـن

وئریب تسه‌للی دمبئده‌م، غمینده شیرکه‌ت ائیله‌ره‌م


----------------------------

نام نوحه : در باره حضرت علی اکبر(ع)

جان وئره‌ن بۇ چؤلده عطشان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

وای قتیل-ی-قوْم-ی-عدوان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

مرگ علامه‌تین اوْ وقته، حیس ائده‌ردیم اؤز اؤزۆمده

تا سسین گلیب خییامه، تار اوْلۇب جاهان گؤزۆمده

قامه‌تیم بۆکۆلدۆ غمده‌ن، قۆوه قالمادێ دیزیمده

وئرد اوْلۇب دیلیمده هر آن، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

آچ گؤزۆن بابام شبیهی، تؤکمه چوْخ سیرئشک-ی-آلۇن

قان آخێر سالێر خۆسۆفه، ابر-ی-خۆنه مه جمالۇن

سسله‌دین هرایه گلدیم، آرتماسێن غم-وْ-ملالۇن

ائئی منه عزیز عزیز جاندان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

گرچه غمله‌ریم شوماره، گلمه‌ز ائی گؤزۆم ضییاسی

چوْخ منه مؤثر اوْلدۇ، باشێوین قێلیج یاراسێ

هئچ قوْجا آتا گؤره‌نمه‌ز، جان وئره جاوان بالاسێ

نئله‌سین بۇ قدد-ی-چوْقان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

خسته جیسمیله بۇ چؤلده، نار-ی-پوْرشراره دۆشدۆم

سن کیمی جاوان بالام دان، ظۆلم ایله کناره دۆشدۆم

تا گؤرۆب بۇ حالێ سنده، حال-ی-ایحتیضاره دۆشدۆم

دوْیمۇشام اوْدۇر جاهاندان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

باشێوین قێلیج یاراسێ، گویا کی اوْلمایێب بس

کاری بیر یارا وۇرۇبدۇر، تا سنه یئتیبدی هر کس

سسله‌ره‌م نقه‌در علی دۇر، بس نده‌ندی وئرمیسه‌ن سس

من اوْلۇم بۇ حاله قۇربان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

تا یئتیب یانۇندا دۇردۇم، نعشیوه نیظاره سالدێم

درک ائدیب بۇ حالێ سنده، گۆل کیمی سوْلۇب سارالدێم

مین جفا ایله اوْغۇلسۇز، بۇ بلالی چؤلده قالدێم

سسله‌ره‌م غمین-وْ-نالان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

شام-ی-تیره تک غموندا، لئیل-ی-تار اوْلۇب گۆنۆزله‌ر

عیتره‌ت-ی-پئیه‌مبه‌ر آغلار، اشکیله دوْلۇبدۇ گؤزله‌ر

گؤز تیکیب یوْلا سکینه، خئیمه‌ده یوْلۇوۇ گؤزله‌ر

مۆنته‌ظیردی دیده گیریان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

هر نفه‌سده یاره‌له‌رده‌ن، قان آخێب گئدیب توانین

گۆن ائوینده [اؤنۆنده] قۇملار اۆسته، تئشنه لب چێخێبدێ جانین

نوْجاوان اوْغۇل اؤلۆمۆ، ائوینی یێخار آتانێن

حاله‌تی ائده‌ر پریشان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

آچ گؤزۆن آتان دۇرۇبدۇر، باشێن اۆسته دیل‌شیکه‌سته

الی قوْلتۇغۇندا حئیران، دیل غمین-وْ-زار-وْ-خسته

گؤرۆرۆ سینه‌نده اوْخلار، دۆزۆلۆبدۆ دسته-دسته

قالێرێ بۇ حاله حئیران، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای

آغلا کهنموئی سن ده، شئبه-ی-ختم-وْ-الانبیایه

آغلاماز گؤزۆن گله‌نده، حشره موقئف-ی-جزایه

بیرده یاز آتا دیلیجه، خسته جان وئره‌ن بالایه

جان وئره‌ن بۇ چؤلده عطشان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇی وای


-------------------------------------

/ 0 نظر / 113 بازدید