گلچین اشعار و نوحه های مضطر اردبیلی

 

مضطر اردبیلی شاعر مرثیه سرا که نوحه های وی زیبا و تقریبا" در تمام زوایای عاشورا

می باشد. وی در نوحه سرایی سر آمد بوده و نوحه های فراوانی به یادگار گذاشته است.

نام نوحه: استمداد جناب مسلم (ع) -اثر: مرحوم مضطراردبیلی

 
دوْره‌می دؤرد طره‌ف آلێب، آتلێ پییاده یا حۆسئیـن

«اکبر»ی یوْلـلا یالقـۇزام، کوفییـه داده یـا حۆسئیـن
 
ائتمیشه‌م اوْل قده‌ر بۇ گۆن جنگ-وْ-جده‌ل یوْرۇلمۇشام

جانیمــه دوْیمـۇشام یئتیـب باشـه اجـه‌ل یوْرۇلمـۇشام

ائتمیــره‌م اوْل جسـاره‌تـی دادیمـه گــل یــوْرۇلمـۇشام

خواهیشیـم اوْنـدادێـر فقط سال منی داده یا حۆسئیـن
 
تیغلـه‌ریــن ســـۇواردێــلار کوفــه‌نین اهلــی زهریلــه‌ن

دستــه بئـده‌ستــه قتلیمــه ائیلیــر هــۇجــوم قهریله‌ن

بیــر نفــه‌ره‌م یــارالێیــام، جنـگ ائدیــره‌م بـۇ شهریله‌ن

قالـدیـم اۆزۆک قاشێ کیمـی گـؤر نـه آرادا یا حۆسئین
 
گلمـه بــۇ شهر-ی-کوفییه، دۆشمه بو من دۆشه‌ن حالا

یــوْللا عــم اوغلـۇ‌مێـن بیریــن، بلکــه گلیب قیصـاص آلا

یــا اوْل ابــالفضلیـــن گلیــب، منلـــه وئرئیـــدی ال الــه

قــوْیمــایــا مــن اسیــر اولام ابـن-ی-زیاده یا حۆسئیـن
 
کــوفـه ده مـن قـوْناق ایدیم، حۆرمه‌تیم اوْلمادێ منیم

کیسـه‌لـه‌رینـده دوْر ایدیـم قییمــه‌تیـم اوْلمـادێ منیـم

وئـردیلـه سـۇ ایچـه‌م ولـی، قیسمه‌تیم اوْلمادی منیم

قانێم ائدیب سۇ جامی‌نی رنگ-ی-طلا ده یا حۆسئین
 
یوْخــدۇ بــۇ شهـریـده یئــریـم کـوچـه اوْلۇبـدۇ گـردیشم

ائیلیــری میــزبانــلارێــم داشــلار ایلـــه‌ن نــوازئـشیــم

وۇردۇلا بیر قێلێج دۆشۆب اۆست دوْداغێم ایکی دیشم

قانێمیلــه‌ن بــوْیانــدێ بــۇ کـوچـه بۇ جـاده یا حـۆسئین
 
بئیلــه کـی اۆستۆمه منیم، صرصر-ی-ظۆلم‌لـه‌ر اســـه‌ر

مــۆلتـه‌فیتــه‌م بــۇ باشێمـه، نه گله‌جه‌کدی سربئسـه‌ر

باشێمـێ بـام-ی-قصـریـده، چــۆن بـۇ گـوروه گؤر کسـه‌ر

کــوچـی‌یه نعشیمـی آتـار قالسێـن آراده یــا حـۆسئیــن
 
باقــی حیـکـایـه‌تیمـی سـن سمت-ی-هـوادن آل خبـه‌ر

قاصــد اوْلان غــریب چــۆن بـــاد-ی-صبــاده‌ن آل خبـــه‌ر

باشێمێــن هــر بــلاسینـی نـوک-ی-جیـداده‌ن آل خبـه‌ر

گئتمـــه‌لـی‌یه‌م سنین کیمی شامه جیداده یا حۆسئین

 
مضطــــر ارده‌بیــلــی‌یـــــه‌م ائیلـــه تــــوجّــه حــالیمـــه

شـــوْق-ی-زیــاره‌تــون دۆشـــۆب مـدّتـی دۇر بۇ قلبیمـه

مـن سنـی آنـد وئـرره‌م اوْل، درد-ی-مـلال-ی-مسلــمـه

یئتســــه حـوضـور-ی-پاکیـوه، کـرب-وْ-بـلاده یا حۆسئین

 
----------------------------

شاعر : مضطر

نام نوحه :زبانحال حضرت زینب در کوچ از قتلگاه اثر :شاعر: مرحوم مضطر
 
ای شـه مظلوم حسین وای وای

بیکس و مظلوم حسین وای وای

دوغرادیـلار قـوم عـدو اکبــرون
     
اوخلادیلار تشنه علی‌اصغرون

شیعه فداسـی اولا نسـگل‌لــرون  
    
ای شه مظلوم حسین وای وای

گل بدنـون اوخلارا آمـاج اولوب
    
خیمه‌لرون ظلمیله تاراج اولوب

عورت اوشاق نصرته محتـاج اولوب  
   
 ای شه مظلوم حسین وای وای

شمـر ستم‌پیشه کسوب‌دور سـرون
     
آتـلار ایاقینـده قالوب پیکرون

ای آتـام‌اوغلی هانـی بس اللرون
     
ای شه مظلوم حسین وای وای

ایستی قوم اوستی بو یارالی بدن
      
آرتوری بو بیکسه درد و محن

اولمادی ممکـن سنه ایلوم کفن
      
ای شه مظلوم حسین وای وای

قارداش حسین گردش تقدیره باخ  
 
 صبح و مسا ناله شبگیـره باخ

گـردن سجـادیـده زنجیـره باخ  
     
ای شه مظلوم حسین وای وای

قانلو باشون نیـزه‌ده شامـه گئدر
      
آیــه قــرآنی تــلاوت ائـدر

شمـر عیالــون ایلیــوب دربدر
      
ای شه مظلوم حسین وای وای

گئتدی بو صحـراده جلالون سنون
      
 غارت اولوب مال و منالون سنون

قول قولا باغلاندی عیالون سنون     
ای شه مظلوم حسین وای وای

کـرب و بـلا ملکـی سنه عرش دور  
   
 ایستی قوم اوستی قوری یئر فرش دور

زینبون اؤلسون بو نیجه نعش دور  
    
ای شه مظلوم حسین وای وای

قمچـی ویـرار باشیمه شمر دنی  
    
زینبون عرشه اوجالوب شیونی

سنسیز اسیـر ایلدی دشمـن منی  
   
ای شه مظلوم حسین وای وای

وئرمز امان شمـر و سنـان آغلیام  
   
نعشوون اوستونده سینه داغلیام

اولمادی ممکن گوزووی باغلیام  
   
ای شه مظلوم حسین وای وای

شامـه طرف کوچ ائدوری قافله
     
هاردادور عباس آلا بیـرق اله

قافلــه اهلیــن یئتــوره منـزله  
    
ای شه مظلوم حسین وای وای

ویردولا شام اهلی باشون نیزیه   
   
عترتون آردونجه گیدیر کوفیه

یوخسا قوناقسان بو گجه خولیه  
   
ای شه مظلوم حسین وای وای
 

------------------------------

نام نوحه : علی اصغر اثر: شاعر: مضطر
 
قسمت اول:
 
ائــی غۆنچـه گۆللـه‌ر پـاره‌سـی، لایـلای علـی لا‌یـلای

وای بــوْش قـالان گهــواره‌سـی، لایـلای علـی لا‌یـلای
 
دونیـــا ســۇیــونــون داشێنـێ آتـدێــن، آنـان اؤلسـۆن

اکبـــر قانینـــا قــانێــــوی، قاتـــدێن آنــــان اؤلســــۆن

اۆچ گـۆنــدۆ یاتمێـردێــن نییـه؟، یاتــدێن آنـان اؤلسـۆن

اینجیــر بـوْغــازۇن یـاره‌ســی، لایــلای علــی لا‌یــلای
 
تاپـدێ سنـی پئیـک-ی-اجـه‌ل، دینجـه‌ل بالا دینه‌جـه‌ل

حلقــون یارادێـــر وۇرمــام ال، دینجــه‌ل بــالا دینجـــه‌ل

سۇ ایچمــه‌دیــن سـن لااقــه‌ل، دینجـه‌ل بـالا دینجـه‌ل

یوْخــدۇر سنــه سـۇ چـاره‌سـی، لایـلای علی لا‌یــلای
 
قالدێـن اوْغـۇل حسره‌ت سـۇیا، ســـۆد ایشتییاغینــده

سـوْلـدۇن سارالـدۇن گـۆل کیمـی، بۇ غۆنچه چاغینـده

گئت ایستیراحــه‌ت قێـــل آنــان زهـــرا قــۇجــاغینـــده

اوْلمــا فـــرات آواره‌ســـی، لایـــلای علـــــی لا‌یـــــلای

 
شامـــه گئــده‌ر بیکـــه‌س آنــان، اصغـــر خـۇداحافیـظ

آدێــن دیلیمــه ائتمیشــه‌م، ازبــــه‌ر خـــۇداحــافیـــظ

ســؤیلـــه دیلیمجـــه‌ن اکبـــره، اکبـــر خــۇداحافیـــظ

اوْلـــدۇم وطـــه‌ن آواره‌ســی، لایــلای علــی لا‌یــلای

 
آخـــه‌ر اسیـــره‌م نئیلـــه‌ییـــم، شئمـر-ی-جفــاکــاره

بــزم-ی-یــزیـــده یــا چکـــه‌ر یـــا کــوچـــــه بـــــازاره

مـنلــه‌ن اوْلــۇر یــوْل یــوْلـداشـــێ، لئیــلای بیـچــاره

باشێنـــدا اکبـــر قــاره‌ســـی، لایــلای علــی لا‌یـلای

 
مضطــر یـانـار بــۇ سـؤزلـــره هــر قلــب اوْلا داشــدان

آغــلار یقیــن نائـل اولــۇر، چــوْخ فئیضه گــؤز یـاشدان

چــوْخ آغــلاناق ایستــه‌ر اۆره‌ک باشـلا سؤزۆ باشـدان

ائـی غـۆنچه گۆللــه‌ر پاره‌ســی، لایــلای علـی لا‌یلای
 
قسمت دوم:
 
گؤزلــه‌رین قۇربانــی اصغــر، یــات آنـان قـۇربـان سنـه

ساکیــت اوْل گهــواره ده، لایــلای دئییــم الان سنــه
 
آغـلایێـب چـالمــا الیــن، قوْنــداغــه اینجیتـمــه اؤزۆن

گزدیـریـرســه‌ن هـر یانا، نــه عیلله‌تـه بیلمـه‌م گـؤزۆن

سن منـه هـر دم اشـاره، ائیلـه‌ییرسـه‌ن سـۇ سؤزۆن

نئیلـه‌ییـم آخـه‌ر بـالا، مـن سـۇ تـاپێــم هــاردان سنـه
 
بیـر ایچیـم سۇ سنده‌ن اؤتری، آلدیم هر یانـدان خبـه‌ر

تاپمـادیم بیـر جرعه آخه‌ر، نئیله‌ییـم مـن خـون جیـگه‌ر

یان یانا یاتمێـش اۇشـاقلار، هــر سـۇدان اؤتـری مگه‌ر

دیـل دوْداغێنـدان اؤپـه‌ر، اوْلمـۇش باجێـن گیریان سنه
 
کوفــه اهلــی ظـۆلـم الیلـه‌ن، پوْزدێــلار رسمییـه‌تــی

چـوْخ آغێـردێـر کـربـلاده، بیـر ایچیــم ســۇ قییمــه‌تـی

بیـر نفـه‌ر یـوْخ تـا گلیـب، آللاهــا قوْیسـۇن میننــه‌تـی

بیـر ایچیـم سـۇ محض آللاه، ائیلی‌یه ائحسـان سنــه
 
ناگیـرانـــه‌م مــن سنیـــن پـژمـــورده حـالینـــدان بــالا

گۆل کیمی سوْلمۇش سارالمێش گۆل جمالیندان بالا

گـل چێخــارت سـۇ فیکـرینــی آخــه‌ر خیـالێنـدان بــالا

باغـلایێـب سـۇ یوْلـلارێـن، بۇ فرقه‌ی-ی-عـدوان سنـه
 
مـن بـالا اۆچ گـۆنـدۆ گـؤرره‌م، حالێـوی بـر هـم سنیـن

نـه دوْداغۇنــدا دیلۇنـــدا، گؤرمیــره‌م بیــر نــم سنیــن

اؤلمــه‌ک آثـاری یـۆزۆنده، گـؤرسـه‌نیـر هــر دم سنیـن

طایـر-ی-روحــون قفـه‌ســده، ائیلــه‌ییـب افغـان سنـه
 
جـان وئـره‌ن قۇشلار کیمی، قوْنداغه چالما شهپه‌رین

قـوْرخـۇرام گهـوارییـه دَیسیـن قیـریلسیـن پــرلــه‌ریــن

هئی باخێرسان بـۇ قـۇرۇ پئستـانه دوْیمـاز گـؤزلــه‌رین

عالـه‌م-ی-معنــاده آغـلار، بـــۇ قـــۇرۇ پئستــان سنــه
 
گۆل کیمی سوْلمۇش سنین رخسار-ی-خوش رنگین بالا

قـوْرخــۇرام ســوْلســۇن تـؤکـۆلسۆن، توْپراغا بـۇ گـۆن بالا

آغــلایـانـدا مـن سنیـن، اوْلـــلام همــــاهــه‌نگیـــن بــــالا

سهــل دیــر مـن، آغــلایێــر بــۇ کلبــه‌ی ائـحسـان سنــه
 
ابــر-ی-غـم گــؤرره‌م اوْتۇرمۆش صوره‌ت-ی-مه پاره ده

نه قالێبـدێـر سنــده طاقــه‌ت، نـه مــن-ی-بیچــاره ده

بیــر سارالمێــش گــۆل کیمی سوْلدۇن بالا گهواره ده

باش آچێب دوْیرۇنـدا آغـلار، دسته‌ی-ی-نئسوان سنه
 
نئـی کیمـی قـالخـار سنیـن، هـر بنـد بنـدینــده‌ن نــوا

یــوْخ الیمــده چـــاره آخـــه‌ر، نئیلـــه‌ییــــم مــن بینــوا
باعثون یانسێن سۇسۇزدان، سن سۇسۇز یاندێن بالا

ائتمــه‌دی آخــه‌ر تره‌ححـوم، قـوْم-ی-بی ایمـان سنـه
 
هـر قـده‌ر ائتـدیـم تـلاش، حل اوْلمـادی بۇ موشکیلین

تاپمادێــم بیـرجـرعـه سـۇ، اوْدلانـدێ آغـزێنــدا دیلیــن

قبـــر ائــوینــه مـــن آپـارام، قلبیـــده بـــۇ نیسـگلیـــن

تـوْپـراغیـم قان آغلایـار، روحـوم دییــه‌ر قـۇربــان سنـه
 
تۆرکــی اشعـاری قـوْیـۇب مـرحــوم-ی-مضطـر بـرقـرار

شیعـه‌لر ایچـره ائدیـب میئن‌بـاب-ی-ائحسـان یادیـگـار

چــوْخ شیـرین اشعـاری وار، اشعـاری آلمێـش اختییار

ساغلیغینـدا بـۇ ســؤزۆ مضطــر ائدیـب ائعــلان سنــه

-------------------------------

نام نوحه :عزای حسینی اثر: شاعر: مضطر
 
خبه‌ردار ائـی عـزاداران، حۆسئینیـن یاسـێ باشلانـدێ

اوْلۇنسۇن عاله‌مه ائعلان، حۆسئینین یاسێ باشلاندێ
 
اگـه‌ر فیکـر عالـه‌میلــه‌ن ائیلـه‌سـن سـن گؤگـلـه‌ره مئعـراج

گؤره‌رسن حضره‌ت-ی-روح-وْ-الامین باشدان گؤتۆرمۆش تاج

/ 0 نظر / 389 بازدید