گلچین اشعار و نوحه های ثابت اردبیلی


شاعر : ثابت اردبیلی

نام نوحه :درباره امان نامه حضرت ابوالفضل (ع)  اثر : ثابت


گئجه گۆندۆز اهل-ی-بئیتیـن، سر-ی-پاسێبانێ قارداش

سنــه «شمــر» نامــه گتــدی، آتامێـن نشانێ قارداش

بۇ بلالێ چؤلده سؤز یوْخ اوْلاسان سیپاهه سرهه‌نـگ

سن اوْلان مکاندا وۇرمـاز، باشێمـا بـۇ کـۇفییـان سنـگ

منیم اۆسته اوْلما قارداش، در-ی-باریگه‌هده دیلـته‌نـگ

بۇ حۆسئن خۇدایه وئرسین، گره‌ک ایمتیحانـی قارداش

وۇراجــاق «سنـان»-ی-ظالێـم، باشێمـێ اخـا سینـایه

ائده‌جـه‌ک اوْ کـوفـه اهلـی، باشـێمـی داشــا نیشـانـه

بــۇ کسیــک بـاشێــم بـراده‌ر، بـاتـاجــاق دۇبــاره قـانـه

اوْلاجاق اوْ نئیـزه باشێ، باشێمـێـن مــکانـێ قــارداش

اوْلاسان بــۇ کــوفییـانـه، آتــام اوْغـلــۇ سـنــده ســردار

نه یانـار خییامـه دیبـا[؟]، نـه چـؤلـه قـاچــار بــۇ قێــزلار

نـه مینـه‌ر سێنێـق کجـاوه، نـه بـاجـێـلارۇن قـان آغــلار

نـه گئـده‌ر دمئشقـه «زینـب»، نـه یـانار زبـانی قارداش

نــه جنــازه‌مــی کفــه‌نسیـــز قـوْیــاسـان قـالا بــراده‌ر

نـه خییـامیـده‌ن حـره‌مـلـه‌ر، گلـه قتـلیگـاهـه یئکسـه‌ر

گئده‌جئـک باشێـم جیـداده، قـالاجـاق بۆره‌هنـه پئـکـه‌ر

بـۇ حـۆسئـن وطـه‌ن ائدیبدیـر، بئله غم فضانی قارداش

نــه «رقیـــه» آت دؤشـۆنــده دوْلانــار بــلا چــؤلــۆنــده

تاپـاجــاق بـۆره‌هنـه نعشـی، اخـی کـربـلا چـؤلــۆنــده

«علی‌اکبر»‌یمـدی قـۇربــان، حقـه بــۇ مینـا چــؤلـۆنـده

جمـع ائلـه مگـه‌ر سؤزۆم وار، باشا شامییانێ قارداش

منـــی قوْومـا سـن قاپێنـدان، شـه-ی-کـربـلا آمانـدێـر

«علـی‌اصغـر»‌یـن بـاشێنـا، منـی خئیمــه‌ده دوْلانـدێـر

«علـی‌اکبـر»ه قـۇلامــه‌م، بــۇ قـاپێنـــدا دالـدالانــدێــر

ائلـه‌ره‌م تصـه‌ددۇق «اکبـر»، باشێنـا بۇ جانێ قارداش

ازه‌ل آل بـۇ تیغـی الـده‌ن، یـوْلا سال منی شهه‌نشـاه

گئـده‌ره‌م «نجف» چـؤلـۆنـده، ائـده‌ره‌م بــابــامێ آگــاه

دییــه‌ره‌م حـۆسئـن قـوْوۇبدێـر، قاپێـدان منـی چکیم آه

اۇجــالار در-ی-علـی ده‌ن، دیلیمیــن فغـانــی قـارداش

وئــر ایجــازه قــانــه اووه‌‌ل، بـــوْیــانێــم بــۇ کـــربــلاده

ســر-ی-پـاکینــی حـۆسئینیم، گؤره بیلمه‌ره‌م جیـداده

کسـه‌لـه‌ر اۇزۇن بــۇ قــوْلـــلار، قــالا پئیــکـــه‌ریــم آرادا

تۆکــه‌لـه‌ر فــراتێن اۆستــه، یئــره لختـه قانـێ قارداش


سنــه حضره‌ت-ی-ابـوالفضل ائـده‌ره‌م بـۇ دردی ایظهـار

نئچــه ایلـدی مـن دخیلـه‌م، سنـه ائـت نظـه‌ر علمــدار

یاپێـشێبــدێ دامـه‌نۇنـدان گـؤزۆ یـاشلـێ خێـردا قێـزلار

ائلـه‌دیم بۇ عئشقی «ثابت» سنـه بیـرده آنـێ قارداش

----------------------
نام نوحه : قتلگاه  اثر : ثابت اردبیلی


گـۆن دۇتـۇلدێ باتدێ آی، گلـدی شب-ی-یلـدا یئـره

زولف-ی-زینب‌دن آخۇب، قان ظهر-ی-عاشورا یئره

 

پُر تلاطیم ائیله‌دی، گـویـا سێنـۇب عرش-ی-خـودا

حنجه‌ره خنجه‌ر قوْیۇب، قاتیل؛ ائـدوب خنجه‌ر نــوا

بوسـه‌گـاه-ی-حضــرت-ی-محمــودی اؤپــدۆ برمـلا

معجه‌رین باشدان سروب صدّیقه‌ی-ی-کبری یئره

 

قانیله‌ن بیر دسته‌ماز آلدێ، حۆسئن روکن-ی-نماز

خنجــه‌ر آلتێنــدا ائـــدوب، آلـلاهـیلــه‌ن راز-وْ-نییـاز

عاشیق-ی-قرآنیدیر، شاهنشه-ی-مولک-ی-حئجاز

جبـرئیــل امــر خـودا ده‌ن گتـدی بیـر تغـرا یئــره

 

سایه سالدێ شهپه‌رینده‌ن شاه-ی-دین اعضاسینه

قـان یــارالاردان آخار اولدی، آخـۇب صحـراسینـه

گـؤردی جبـریـل غــرق اوْلـۇبدۇر، لخته قان دریاسینه

باش آچۇب گلسون گره‌ک، پئیغه‌مبه‌ر-ی-طاها یئره

 

عرض ائدوب آللاه سنه، گؤنده‌ردی منده‌ن بیر سلام

وئـر ایجـازه دوْغـرانـان قـۇربـانـلارۇن ائتسـون قییـام

سجده‌دن قالخێـزدێ باشێـن بـاخـدێ بـالایـه ایمـام

گؤردی سایه جبرئیـل، سالمێـش عجـه‌ب تنهـا یـئره

 

نوطقه گلدی شهپه‌رون چـک سایـه سالمـا یاره‌یـه

شمس-ی-عاله‌م تؤکسۆن آتش خون-ی-بافواره‌یـه

قـانیلــه‌ن اوْخــلار چکـوب، اعضا دل-ی-صد پاره‌یه

یاره‌لـرده‌ن قـان آخـۇب، یـازدێ بـۇ گۆن اینشا یئره

 

وئـرمیشـه‌م قـۇربـان جـوانانـی سۇسۇز ایسلامه من

ائیله‌ره‌م خیدمه‌ت کسیلمیش، باشیله‌ن احکامه من

قتـل‌گـَهـده‌ن گئتمـه‌ره‌م ائــی جئبرئیـل اخیـامـه مـن

خئیمــه‌ده زولفــون یـوْلـۇب معجـه‌ر آتـۇب افتـا یئـره

 

حضرت-ی-پئیغه‌مبـه‌ریـن قانــۇنێنــێ ائحیـا ائــده‌م

آیه‌ی کهفـی جیدا اۆسته، گئدۇب معنــا ائــده‌م

قانیمیلـه‌ن مـن علی حقّین یازۇب اینشا ائـده‌م

دۆشمۆشـه‌م آتدان سلـامــه‌ت جبـرئیـل آیا یئـره

 

اۆچ یـاشێنـدا بیـر قێـزێـم وار زولفله‌رین آلمێش اله

داغ-ی-اکبــر واردێ دیلــده، اوْخ وۇرۇبــدۇر حرملــه

قــوْلـلارێ باغلـێ مینیر اهـل-وْ-عیالیــم محمیلــه

آخمئیـۇب قـانێـم یـارالاردان بـۇ گـۆن بیجا یئــره

 

«ثابیتا» ال آت حۆسئینین دامه‌نینده‌ن دۇت اؤزۆن

آلتێ گوشه قبـریده قالـدێ سنون آغلار گـؤزۆن

هر مکاندا داییر ائتدی ماته‌مـی نیسگیل سـؤزۆن

زینـب‌ون آهـێ گتـوردی محشه‌ر-ی-کبری یئره

/ 0 نظر / 31 بازدید