گلچین اشعار و نوحه های نائح

نام نوحه : اربعین امام حسین (ع)  اثر : نائح


قافیله‌یئ غم دوباره گلدی دشت-ی-نئینوایه

زینب-ی-سییاه معجـه‌ر، تئزه‌ده‌ن باتێب قـرایه

 

قبــر-ی-پـاکـه یئتمـه‌میش کیـم، دۇردۇ بیــر ازه‌ل دایـانــدێ

رنگی سوْلدۇ دۆشدۆ بیهوش، بسکی قلب-ی-زاری یاندێ

سپــدی ســۇ یــۆزینــه بیمــار، آچــدێ گــؤزلـه‌رین اوْیاندێ

چکـدی تـا اؤزیـن یـئتیــردی، قبـــر-ی-شـــاه-ی-کربـــلایــه

 

دیل آچاندا اووه‌ل-ی-امر، اوْلمادێ دیلـی دانێشسێن

تـا گلیـب دئـدی بـراده‌ر، کاش کـی بـۇ زینب اؤلسۆن

من نئجه گؤرۆم مزارین، کاش گؤزله‌ریـم کوْر اوْلسۇن

هاردادێر اجه‌ل کی وئرسین، عؤمریمی منیـم فنایـه

 

مــن فــدا سنیـن وفـاوا، ائــی عـزیز-ی-جان براده‌ر

باش گؤتۆر مزاریده‌ن دۇر، باشێمه اوْلـۇب نه کۆللـه‌‌ر

سن اؤله‌ن سوْرا گؤرۆبدۆر، بۇ باجێن نه قاره گۆنله‌ر

دستگیر اوْلۇبدۇ شئمر-وْ-ائبن-ی-سعد-ی-بی‌حیایه

 

سن شهید اوْلۇب داغێلدێ، شؤکه‌ت-وْ-جلال-وْ-جاهێم

اۆستۆمه قوْشۇن تؤکۆلدۆ، یاندێ جۆمله خئیمه‌گاهیم

چادریــم تالانــدێ بــاشــدان، اوْلمــادێ بیــر پنـاهیـم

تـاپمـادێـم اومـۇد قـارداش، یـالـوارێب گئـدیـم هـارایـه

 

باش آچێــق بــۆره‌هنــه نــاقــه، زینبــون سـوار اوْلۇبدۇر

کوفه ده‌ن دییار-ی-شامه، شئمر-ی-دون دوْلانـدێرێبدیر

چارسوده خلق ایچینده، اهـل-ی-بئیتی ساخـلاییبـدیر

صف بئصه‌ف ائدیب تماشا، دۆشمه‌ن آل –ی مصطفی‌یه

 

جۆمله غمله‌رینده‌ن آرتێق، بیرجه غم منی آلێبـدێر

چوْخدۇ خیجله‌تیم براده‌ر، نه دئییم بیله‌ن نوْلۇبـدۇر

بیــر رقیــه آدلــێ نـازلـێ، خورداجا قێزین اؤلۆبدۆر

آج خرابه تــوْپـراق اۆستـه، دردی یئتمـه‌دی دوایـه

 

ساچـلارێــم آغـاردێ غمــده‌ن، بسکــی آه-وْ-نـالـه قێلدێم

گؤزله‌ریم دۆشۆب اێشیقده‌ن، آغلادێم زئ بس کوْر اوْلـدۇم

اؤز ائـویمـی یاخشـێ یێخــدێـم، من نئجه بۇ دشته گلدیم

اینـدی گــؤر قالێبـدێـر حســـره‌ت، لئیلـی تـک آنــا بـالایــه

 

نائحــا حــۆسئینــه هــر کــس، زائــر اوْلســا اربـعیــن ده

وار یقین اوْ شخص-ی-مؤمئن، یوْخ هراسی جان وئره‌نده

ائــی خــودا نصیــب ائیلــه، بیــرجــه اربعیــن گــۆنــۆنده

زائر اوْلسۇن اهل-ی-مجلیس، جۆمله شاه-ی-کـربـلایـه

/ 0 نظر / 50 بازدید