گلچین اشعار و نوحه های نادری

شاعر : نادری

نام نوحه :جوشی اول محرم  اثر :  نادری
 
سس دۆشدۆ اهل-ی-عاله‌مه ماه-ی-عزا گلـدی

ائــی کــربــلا آمــاده اوْل شــاه-ی-هــوْدا گلـدی
 
ماه-ی-محرمدیر سنین دشتین اوْلۇب گۆلشه‌ن

منزیل ائدیب سنده حۆسئین ائی وادی ایمـه‌ن

قـوْیمـا فـراتـه ال تـاپـا بـی‌رحـم‌دیــر دۆشـمـه‌ن

بیـر کـاریـوان مـئهمـان سنـه ائـی کـربـلا گلــدی
 
دریای-ی-رحمه‌تده‌ن چێخێب بیر گؤهه‌ر-ی-آلماس

همتــا اوْلا بیلمـه‌ز اوْنـا هئـچ خئضـریلـه‌ن ائـلیـاس

ظـۆلمـاتـه نـورافکه‌ن سالێب، بدر-وْ-الدوْجا عبـاس

نصـر مـن الله پـرچـه‌مـی صاحیب-ی-لـوا گـلـدی
 
قوْیدۇ قده‌م توْپراغۇوا شـاه-ی-ملئـک لئشگـه‌ر

سییاره‌ی-ی-شمس-وْ-قمه‌ر قاسم علی اکبـر

محمیلــده بـانـــوی حـــره‌م گهـــواره‌ده اصـغــر

زهـرا قێـزێ زینـب کیمــی بیـر مــه لیقـا گلــدی
 
واضیح دئییم آخه‌ر سنه ائی کعبه‌‌ی-ی-ثانی

شام اهلی آغلار قوْیماسێن بیچـاره لئیلانـی‌

قوْیما گتیرسین مقته‌له سعـد اوْغـلۇ زهرانـی

جـام الـده بیـر اۆچ یاشـدا قێـز دیلـده نــوا گلـدی
 
قوْیما حریموندا سنین شمر ائیله‌سین طوْغیان

طاووس-ی-زررین چترلـه‌ر تا اوْلماسێـن گیریـان

قوْیما سپئهـر-ی-عیــززه‌تــه صییـاد آتـا پئیـکـان

شهپـه‌ر آچێـب گـۆلـزاریـوه فـوْج-ی-هوْمـا گلـدی
 
تاپدێن مقام-وْ-منزیله‌ت ائـی دشـت-ی-میهمانـدار

دئ کسمه‌سین قوْم-ی-اسد یوْل اۆسته قۇربانـلار

یئتمیش ایکی جان وئرمه‌گه گـۆل اۆزلۆ قـۇربـان وار

یاسـه باتـان تـوْی حیجلـه‌سی نوْ کـدخۇدا گلدی

 
یاز نادری عاله‌م بۇ گۆن گئیمیش قارا آغلار

ال قوْلتۇغۇندا مرد-وْ-زن، شاه-وْ-گئدا آغـلار

گـویا محرمـدیـر گینـه، ارض-وْ-سـمـا آغـلار

صاحیـب عـزادیـر مجلیسـه خیـر-وْ-النسـاء گلدی

----------------------
نام نوحه: عاشورا اثر : نادری

از سری نوحه های شور:
 
بیــر گـۆنــدی عـاشـورا گـۆنــۆ، ارض-وْ-سمـا آغلار

هم باش کسه‌ن، هم باش وئره‌ن، هم کربلا آغلار
 
قۇرتاردێ مؤهله‌ت صۆبح اوْلۇب، قان آغلۇری صحرا

گـؤگده‌ن یئـره ماته‌م یاغێر، چـۆن صۆبح-ی-عاشورا

ال قــوْلتــۇغـــۇنـــدا چـؤللـــه‌ری، وئیلان گزیر زهرا

یئکسه‌ر ملائیک صف چکیب، عرش-ی-خۇدا آغلار
 
صۆبح اوْلجاق عاشورا گۆنۆ، قاره گئییب گؤگله‌ر

الله اکبــر سسلــــه‌نیـب، وئـــردی اذان اکبـــر

اوْلدۇ نمازه موقته‌دا، چۆن شاه-ی-بی‌لئشگه‌ر

قێلسێن نماز-ی-صۆبحینی، اوْل موْقته‌دا آغلار
 
سعد اوْغلۇ گؤرجه‌ک امر ائدیب، تئز لئشگه‌ر آتلاندێ

اووه‌ل اؤزۆ بیـــر اوْخ آتێــب، دۇنیــــا الــــوْولانــــــدێ

اوْخـــلار دییــب اصحـابینـــه، چــوْخـــلار یارالانــــدێ

زهـــرا همیــن بـــۇ حـالــه‌تــه، صــۆبـح-وْ-مسا آغلار
 
اهـل-ی-نمـازی خـوار ائـدیـب، اوْل قــوْم-ی-تیـرانداز

اصحابلــه‌ر جــانیــن ائـــدیـب، جــانــانــه پـای انــداز

صولحون سێنێب قوْل-قانادێ، چۆن جنگ اوْلـۇب آغـاز

یــاســه باتێــب مولــک-ی-نجف، شیر-ی-خـۇدا آغلار
 
اووه‌ل نمــاز اۆستــه تــؤکـــۆب، قانێ یئـره اعـدا

اهل-ی-عـداوه‌ت اوْخ آتێب، باشلانـدێ چوْخ دعوا

زینب دئییــر قـارداش حۆسئن، باشه وۇرۇر لئیــلا

یالقــۇز اوْغـــۇلــلار حــالینــه، بیکــه‌س آنــا آغـلار
 
حوررئ ریاحی چۆن گؤرۆب، طوْغیان ائدیر لئشگه‌ر

تنــگ اوْلــدۇ دونیــا باشینــه، آتلانـدێ اوْل سروه‌ر

گلــدی حۆسئــن ایـاغینــه، دۆشــدۆ اوْ نـــام آوه‌ر

شرمــه‌نـده حــوررون حالینــه، اهـل-ی-عــزا آغلار
 
معبوده عرض ائتدی حۆسئن، ائی غئیبیده‌ن آگاه

اطرافیمــی دۆشـمـه‌ن آلێـب، مـن یالقـۇزام آللاه

ایمدادیمــه گلمــه‌ز نــده‌ن، جـددیـم رسول-وْ-الله

داغ داش منیـــم احــوالیــمـــه، ائیلــه‌ر نــوا آغلار
 
ویــران اوْلئیــدی اوْل گــۆنــۆ، عـالــه‌ملـه‌ری ائیـکـاش

عطشان کسیبله‌ر کوفییان، یئتمیش ایکی گۆل باش

بــی‌ایختییــار اینســان تــؤکــۆر، اۆز-گؤزۆنه قان یاش

آچ بیــر بصیــره‌ت گؤزلــــه‌رین، گــــــؤر انبیـــا آغـــلار
 
بــۇ گــۆن همــان گـۆنــدۆر اوْلــۇب، دینیـن ائوی ویران

دشــت-ی-بــلاده کسـدیلـه‌ر، یئتمیش ایکـی قۇربان

پئیغه‌مبه‌رین اوْغلۇ حۆسئن، جان تاپشێرێب عطشان

خنجــه‌ر قــوْیاندا حنجــــه‌ره، شئمـــر-ی-دغـــا آغـلار
 
ائی شیعه گل فریاده سن، سؤیله حۆسئن وای-وای

باشـێ قفــاده‌ن ذیبـح اوْلان، مظلــوم آقــام وای-وای

اۆچ شوعبه تیره اوْخلانان، ائــی سۆد امــه‌ر لای-لای

آغــلار روباب احــــوالینــــه، چـــۆن مــاســـه‌وا آغــلار
 
یــاز نـــادری قلبیــــــم یــانێــب، الــده قلــه‌م آغــــلار

یئــرده دۆشـــۆب علقـــه‌مــده‌کـی قانلـێ علـه‌م آغلار

قارداش دا وئرمیش سس سسه، اهل-ی-حره‌م آغلار

بیــر گــۆنـــدی عاشـــورا گــۆنـــۆ، شــاه-وْ-گئــدا آغلار

--------------------------

نام نوحه :سفارش حضرت رسول (ص) اثر : نادری

 
الوئداع ائی امتیم، دونیانی تاپشێردێم سیزه

جان سیزین جان عیتره‌تیم، قۇرآنی تاپشێردێم سیزه

دۆزدۆ من پئغه‌مبه‌ره‌م، نازیل اوْلۇب قۇرآن منه

عازئم-ی-راه-ی-بقایه‌م چون یئتیب فرمان منه

منتظردیر عدن ده، دروازه بان رئضوان منه

دینی تکمیل ائتمیشه‌م ایمانی تاپشێردێم سیزه

امتیمده‌ن حؤکم-ی-قۇرآنه ایطاعه‌ت ایسته‌ره‌م

عیتره‌ت-وْ-اولادیمه سیزده‌م حیمایه‌ت ایسته‌ره‌م

چون امانه‌تدیر بۇلار، روز-ی-قییامه‌ت ایسته‌ره‌م

حۆرمه‌ت-ی-قۇرآنیله‌ن زهرانی تاپشێردێم سیزه

چون حۆسئین ایله حسن دیر جان-ی-شیرینده‌ن عزیز

حورییان حسره‌ت چکه‌ر، اوْلسۇن بۇ طئفلانه کنیز

قوْیمایێن منده‌ن سوْرا دونیاده اوْلسۇن اشکریز

هر ایکی جننه‌ت گۆلۆ، رئیحانی تاپشێردێم سیزه

قوْیمایێن آثار-ی-غم یئتسین دیل-ی-ناشادیمه

ائیله‌یین حۆرمه‌ت جهاندا سیز منیم اولادیمه

وۇرمایێن منده‌ن سوْرا اوْد خانه‌یئ بر بادیمه

دودیمان-ی-عیتره‌ت-ی-طاهانی تاپشێردێم سیزه

دین یوْلۇندا چوْخ چکیب زحمه‌ت عمیم اوْغلۇ علی

حۆرمه‌تی واجیبدیر چون آللاه اوْنۇ ائتمیش ولی

مظهر-ی-کل-ی-عجایئب دیر ولی الله علی

من ولی الله تک مولانی تاپشێردێم سیزه

اوصیا-وْ-اولیانین چون علی اولاسیدیر

هرکسه مولا ایدیم، ایندی علی مولاسیدیر

دینه پرچه‌مدار اوْلان، اوْل هئمه‌ت-ی-والاسیدیر

اهل عیالیله‌ن شه-ی-مردانی تاپشێردێم سیزه

قوْیمایێن غمده قێزێم کلثومی سینه داغلاسێن

زینبی چوْخ ایسته‌ره‌م، قوْیمۇن جهاندا آغلاسێن

من خوداحافیظ سیزی ائی امت آللاه ساخلاسێن

بالاخص من زنیب-ی-کبرانی تاپشێردێم سیزه

وار یئری عرض ائیلییه‌ک، بیز ائی رسول-ی-عاله‌مین

کاش اوْلایدێن کربلاده ذیبح اوْلان وقته حۆسئن

تا گؤرئیدین زینبین عرشه سالیێبدێر شور-وْ-شین

امر ائدئیدین کوفییان سولطانی تاپشێردێم سیزه

----------------------

/ 0 نظر / 286 بازدید