گلچین اشعار و نوحه های منعم اردبیلی


نام نوحه : شهادت حضرت ابوالفضل (ع) اثر : منعم اردبیلی

 
آی چێخدێ سۇدان باتدێ، اطفاله خبر چاتدێ

سۇ گؤزله‌مه‌سین قێزلار، عباس عله‌می یاتدێ

 
باتمێش قانا سرلئشگـه‌ر، طبّال وۇرۇر لئشگــه‌ر

سعـد اوْغلـۇ گۆلـه‌ر آممـا، آغـلار قـره معجه‌رله‌ر

بیر یاندا دۆشۆب سققا، بیر یاندا قوْپۇب محشه‌ر

آیا گؤره‌سن کیمدیـر، هر دم اۇجـادان سسلـه‌ر

بس هـارداسـان عبّـاسیــم؟ ائی قانــه باتـان پئیکـه‌ر


سس وئــر سسیمـه آخـه‌ر، انصاریـم اوْلـۇب قارداش

دوْغـرانـدێ جـوان اوْغلـۇم، قـددیم بـۆکـۆلۆب قارداش

گل اۆستیمه هر یئرده‌ن، دۆشمه‌ن تؤکۆلۆب قارداش


قوْلسۇز یێخێلێب سققا، قانیله دوْلـۇب گؤزلـه‌ر

ایستـه‌ر وئره عبّاسه، سۇ خاتم-ی-پئیغه‌مبـه‌ر

سققا سۇوا باخدێقجا، آغلار بئله عرض ائیلـه‌ر

گهـواره‌ده یـا جــدّا، عطشانـدی علـی اصغــر


چێخدێ توْز آراسێندان شه گؤزله‌ره گؤرسه‌ندی

غئیـره‌تلـی وزیـر اوْنـدا، بیـر تیتـره‌دی ترپـه‌نــدی

عفو ائیله یارام چوْخدۇر، ائی فاطیمه دیلبه‌ندی


شه گؤردێ خوداوندا حئیره‌تلی تماشادێر

دؤرد نورون آراسێندا، بیر قامه‌ت-ی-رعنادیر

حیدر دئییر اوْغلۇم وای، بیر ماته‌م-ی-عوظمادیر

آغلار باشێ اۆستۆنده، صدّیقه‌ی-ی-کبرادیر


دۆشدۆ آلێب آغۇشه، بیر حسره‌تیله‌‌ن باخدێ

عبّاس گؤزۆن یۇمدۇ، باش دال طره‌فه آخدێ

شاه آغلادێ یا الله، شام اهلی دۇرۇب باخدێ


هئی سسله‌دی جان قارداش، هئی گلدی نوا اۆسته

سس وئرمه‌دی یۆز وئردی، غم آل-ی-عبا اۆسته

قوْیدۇ یارالێ باشێن، توْپراغه مینا اۆسته

دؤرد مین اوْخ آتان بیرده‌ن، اوْخ آتدێ هوا اۆسته


سئل تک تؤکۆلۆب لئشگه‌ر، شاه-ی-شهدا اۆسته

باشلاندێ گینه دعوا، دونیای-ی-فنا اۆسته

گۆن باتدێ قاراتوْزدان، مئیدان-ی-بلا اۆسته

گۆن باتجاغێن آی چێخدێ، فی‌الفور هوا اۆسته

آی یوْخ یارالێ بیر باش، گؤرسه‌ندی جیدا اۆسته


کس عؤمریمی یا الله، یاندێ اۆره‌گیم یاندێ

نئیزه گؤگه قوْزاندێ، مئیدان ایشێقلاندێ

قارداش باشێن گؤردۆ، بیر پارچا قێزێل قاندێ


شمشیر وۇرۇب سولطان، محو اوْلدۇ قوْشۇن قاشدێ

گلدی آتێن اۆستۆنده، تللی ائله‌کی آشدێ

سس قوْپدۇ عطش‌لرده‌ن، دریای‌-ی-بلا داشدێ

جام الده قاباغێنه، عطشان بالالار قاشدێ


بیر سؤز دئدی اطفالی، آغلاتدێ موصیبه‌تده‌ن

من گلدیم عموز قالدێ، مئیداندا خیجاله‌تده‌ن

سۇ اوْلمادێ گؤنده‌رسین، قان آغلادێ غئیره‌تده‌ن


یالواردێ سۇسۇز قێزلار، بیز دیده تریک بابا

یاپراق کیمی وحشه‌تده‌ن، باخ گؤر اسه‌ریک بابا

سۇ آدێنێ اؤلسه‌کده، بیرده دئمه‌ریک بابا

سسله‌ن عمومیز گلسین، سۇ ایسته‌میریک بابا


---------------------------------

نام نوحه : احوالات فرزندان مسلم  اثر : منعم اردبیلی

مسلم یارالێ تئشنه، ترک ائیله‌دی دۆنیانێ

قوْیـدۇ الـی قوْینۇندا، بیر جۆت قۇزۇ قۇربانێ
 
چون سئیف‌-ی-بنی هاشیم، چالدێ ال-آیاق قاندا

قــالــدێ ایـکــی شـهــزاده، آواره بییـابــانــدا

گـه قالـدێـلا چـؤللـه‌رده، گـه گۆشـه‌ی-ی-زیندانـدا

تـا چێخـدێـلا زینـدانـدان، بیــر مـوقـع-ی-بحـرانـدا
 
آیا هارا گئتسینله؟ غۆربت یئری گۆن باتدێ

آللاه ایکی شهزاده، بس هاردا گئدیب یاتدێ
 
ظۆلمه‌ت بۆرۆیۆب شهری، گئتسینله مکان یوْخدۇ

یا اوْردا اوْتۇرسۇنلا، دۆشمه‌نده امان یوْخدۇ

یا چؤللــه‌ره قاچسێنلا، قاشماقلێقا1 جان یوْخدۇ

یاپراق کیمی تیتریلله‌ر، روخساریده قان یوْخدۇ
 
قالساق دئدیله‌ر بۇردا، دۆشمه‌ن گؤره‌جئک قارداش

صبّاح زیاد اوْغلۇ، وای اؤلدۆره‌جئک قارداش
 
یۆز قوْیدۇلا صحرایه، قان یاش الئییر گؤزله‌ر

قوْرخۇللا قارانلێقدا قاشدۇقجا3 بده‌ن تیتره‌ر

هر دم اوْ کیچیک قارداش، آغلار اۇجادان سسله‌ر

گل غئیره‌تیوه قۇربان، عبّاس-وْ-علی‌اکبر
 
باغرێم قارالێب بابا، رنگیم سارالێب بابا

گل دربئده‌ر اطفالون، چؤللـه‌رده قالێب بابا
 
دۇردۇ یارالێ قۇش تک، دۆشدۆ یوْلا یوْلاندێ

آغلاردێلا گئتدیکجه، صوبح اوْلدۇ ایشێقلاندێ

بیر عوره‌ت اوْ اثناده، گؤردۆ اۆره‌گی یاندێ

گتدی ائوه گؤز یاشلێ، باشلارێنا توْلاندێ
 
سۇ وئردی غذا وئردی، تا گۆن دوْلانێب باتدێ

بیر یئرده قۇجاقلاشدێ، یوْرقۇن بالالار یاتدێ
 
یاتدێ اوْ بؤیۆک قارداش، روح اۆچدۆ قانادلاندێ

رؤیاده گؤرۆب ناگه فانوس-ی-خودا یاندێ

پئیغه‌مبه‌ر-ی-خاته‌مدیر، شاهه‌نشه‌هی مرداندی

آمما اۇجا قامه‌تلی بیر شخص نومایاندێ
 
دیققه‌تله نظه‌ر سالدێ، یاندێ اۆره‌گ اوْدلاندێ

گؤردۆ آتاسێ مسلم، اؤز قانینه غلطاندێ
 
فوْره‌ن یۇخۇدان دۇردۇ، آز قالدێ چێخا جانێ

اوْل خێرداجا  قۇربانه، کشف ائیله‌دی رؤیانێ

الان بابامێ گؤردۆم، جیسمینده‌ن آخێر قانێ

بیز ترک ائده‌ریک بیلدیم، صبّاح بۇ دۆنیانێ
 
حاریث یۇخۇدان دۇردۇ، نیصف‌-ی-شب-ی-ظۆلمانێ

گؤردۆ اوْ قارانلێقدا، آغلار ایکی قۇربانێ
 
قانۇن-ی-محمّد ده واجیبدی مسلمانه

کافیرده اگه‌ر اوْلسا رحم ائیلییه مئهمانه

بیر ظۆلم ائله‌دی بی‌دین، اوْل خێرداجا قۇربانه

بیرده‌ن دئدی وای بابا، لبله‌ر بوْیانێب قانه
 
اسدی یارالێ لبله‌ر، تر آخدێ جبینینده‌ن

یالواردێ امان ظالیم، اؤلدۆرمه یئتیمه‌م من
 
اوْل قانلێ دوْداقلاردان، یاندێم سسی قوْزاندێ

صوبح اوْلدۇ ایشێقلاندێ، حاریث قوْلۇ چێمراندێ

بیر جۆت بالاجا قارداش، وای قوْلا باغلاندێ

گلدی اوْ خانێم عوره‌ت، باشلارێنا توْلاندێ
 
ایبراهیم اۆزۆن دۇتدۇ، اوْل عوره‌ته یالواردێ

گل آخێر-ی-عؤمرۆمده، بیر کلمه سؤزۆم واردێ
 
الان باتارێق قانه، بۇ آخه‌ر-ی-ساعه‌تدیر

وئردیک سنه چوْخ زحمه‌ت، بۇ آخه‌ر-ی-زحمه‌تدیر

بیر کلمه سؤزۆم واردێر، چوْخ غملی وصیّت‌دیر

بیر خێردا باجێم واردێر، گؤزله‌ر بیزی مدّت‌دیر
 
گؤنده‌ر اوْ قارا بخته، القانه باتان جامه

بیر جۆت بالاجا کؤینه‌ک، بیر جۆت یاشێل عمّامه
 
------------------------------

نام نوحه : جوشی محرم  اثر : منعم اردبیلی
 

اخیامیــده‌ن آیــرێلـدێ، زهـرانـون اوْ دیلبــه‌نـدی

بیر خێرداجا قێز قاشدێ دالدان بابا سسله‌ندی
 
ائـی قلبیمـون آرامـێ، گـؤر دیـده تــره‌م بـابا

بیکه‌س بالوْوام گؤزده‌ن قان یاش الـه‌ره‌م بابا

گئتمـه سـۇ آدێـن واللاه، بیرده دیمه‌ره‌م بابا

هئی سسله‌دی جان بابا، قوْللارێن آچێب قاشدێ

گلـدی اوْ کفـه‌ن گئیمیـش سولطانـه یاخۇنلاشدێ
 
راکیـب بـوْیانـۇب قـانـه، مرکــه‌بـده آچـۇب شه‌هپـه‌ر

سۆرعه‌تله گیـدور باشـدا، وار شـوْق-ی-علـی اکبـر

بیر سس ایشیدوب سالدێ، کشتی-ی-خودا لنگه‌ر

دؤنـدی دالا بیـر بـاخـدێ، یاشیـلـه دوْلـۇب گـؤزلـه‌ر

گل آغلامـا جـان بـالا، منـده‌ن سـوْرا آغـلارسـان

باشسێز بده‌نیم گؤرسوْن15 مئیداندا قۇجاقلارسان
 
گلـدۇن نییـه بس گلـدون اوْلمـا بـالا عطشـانسان

سۇ یوْخ بابا دردیم وار، چێخمێش عطـه‌شیم یاددان

آیاندێ؟ بس دردوندئ باغرێمـێ ائتـدون قان

عــرض ائیلــه‌مـه‌ره‌م بابـا تــا دۆشمییـه‌سـن آتــدان

شاهێـن اتـه‌گیـن دۇتـدێعـرض ائتدی یانایانـه

گؤر یاشلێ قوْیۇب گئتمه، رحم ائت من-ی-نالانه
 
دۆشـدی آلـۇب آغـۇشـه اؤپـدی قــۇری لبـلـه‌رده‌ن

بــۇ اؤپــدی اوْ القـانــی، پـــاک ائیـلــــه‌دی پـئیـکــه‌رده‌ن

بیر سؤز دئدی یاش تؤکدی کیپریک سانێ گؤزلـه‌رده‌ن

یـاندێــم باباجـان یــانـدێـــم، ائـــی وای بـــۇ بــلالـــه‌رده‌ن

گئتسوْن منـی دۆشمه‌نله‌ر یالقۇز گؤره‌جئک بابا

وای قـمچـــی‌لر آلتێنــدا شئمــر اؤلـدۆره‌جئـک بابا
 
دردین دیـوب آغـلاردێ اوْل قـانـلـۇ کفـه‌ن پـوشـه

شاهۇن غمی دریا تک موج ائتدی گلـوب جوشـه

توْپراق ایده اگله‌شـدی مـؤحکـه‌م باسـۇب آغـوشـه

ناگه یۇمولۇب گؤزله‌ر، دینجـه‌لدی گیـدوب هوشـه

بیرده‌ن دۇرۇب عرض ائتدی، دردون آلارام بابا

مانیع دگـوله‌موالـلاه، گئـت آغـلامـارام بابا
 
الـده‌ن منـی قـوْیمـۇردۇن ائـی دردی اوْلان دریـا

ایندی دئیـوسن دۇر گئت نه اوْلـدێ سبب بابا

عرض ائیلـه‌دی اینجیتدیـم عفـو ائیلـه منـی بابا

الان یــۇخــۇدا گـــؤردۆم گلمیشـدی آنـام زهــرا

امر ائیله‌دی اینجیتمه مئهمانیمی قوْی گلسون

آغلاتمـا یـوْل اۆستـۆنده جانانێمـێ قوْی گلسـون

-------------------------------

/ 1 نظر / 788 بازدید
علی

چوخ گوزلیدی . آتاسینا آناسینا رحمت