توضیح مختصر در باره اوخشامالار:

      اوخشامالار در واقع رباعیاتی است که در فرهنگ فولکلوریک آذری زبانها جای

      گرفته و از نوع مذهبی و عاشورائی می باشد که نسل به نسل در سینه های آبا و اجداد

      ما جای گرفته و به نسل امروزی رسیده است و در اگثر مراسم مذهبی و تعزیه

      خوانده میشود ‍.


      نام اوخشاما : امام حسین (ع) و حضرت زینب(س)
       
      غم لیباسین سوْیمارام

      آغلاماقدان دوْیمارام

      باشێن یاراسێن گؤردۆم

      باشا حنا قوْیمارام

      
      دییه‌ره‌م گۆل سوْلۇبدۇ

      گۆلشه‌نده گۆل سوْلۇبدۇ

      باشێوێ شئمر آپارێب

      اللرون بس نوْلۇبدۇ

     
      کربلاده داش آغلار

      زینبون قارداش آغلار

      دۆشمه‌نلرین قوْخۇسۇندان

      قێزلارۇن یاواش آغلار

      
      اۆره‌گیم اسدی فله‌ک

      صبریمی کسدی فله‌ک

      هر یئرده چادێر قۇردۇم

      طنابین کسدی فله‌ک


      کربلاده کؤچ اوْلدۇ

      کاروان گئتدی کؤچ اوْلدۇ

      یئددی قارداشلان گله‌ن باجێ

      آخری آی هئچ اوْلدۇ

     
      زینبم هارا گئدیم؟

      هارام وار هارا گئدیم؟

      یاپێشێم بالالارۇوۇن الینده‌ن

      هارام وار هارا گئدیم؟

      
      گلیردیم داغ آراسێ

      تاپدێم معجه‌ر پاراسێ

      اؤلۆنجه دای ساغالماز

      اۆره‌گیمین یاراسێ

     
      آغلارام آغلار کیمی

      دردیم وار داغلار کیمی

      خزه‌ل اوْلۇب تؤکۆلدۆم

      وئرانا باغلار کیمی

     
      بیر قۇش گلیر آغ داشدان

      خبر وئریر قارداشدان

      قارداش باجێدان دوْیسا

      باجێ دوْیماز قارداشدان

      
      خئیمه‌لریم تالاندێ

      اۆره‌گده اوْد قالاندێ

      گؤره‌ن دییه‌ردی زینب

      خانیملیغین یالاندێ

      
      گۆلۆم خزانا دؤندۆ

      نغمه‌م فغانا دؤندۆ

      گئجه گۆندۆز آغلادێم

      گؤز یاشێم قانا دؤندۆ

      
      اۇجا داغلار باش اۇلدۇ

      منه غم یوْلداش اوْلدۇ

      بئله قوْجالماغێمێن

      باعیثی قارداش اوْلدۇ

    
      غملی گۆنه قالمێشام

      باشا قارا سالمێشام

      نه مصیبت چکیب من

      کؤینه‌گیوی آلمێشام

      
      قلبی یانان زینبم

      قدّی کمان زینبم

      دۆشمه‌نیوین جانینه

      لرزه سالان زینبم

      
      گلدی نه حاله‌ت منه

      اوْلدۇ قییامه‌ت منه

      کوفه‌لیله‌ر ائیله‌دی

      ظۆلم-وْ-شماته‌ت منه

     
      من زینبم آغلارام

      قبریوی قۇجاقلارام

      بۇ قانلێ کؤینه‌گیوی

      سینه‌م اۆسته ساخلارام

      
      یوْرقۇن یارالێ قارداش

      باشێ بلالی قارداش

      من شامیده قالمالێ

      سن کربلالی قارداش

    
      جان قارداش، جانیم قارداش

      آغرئیور جانیم قارداش

      باش قوْیۇم دیزین اۆسته

      قوْی چێخسین جانیم قارداش

     
      دییه‌ره‌م آستانادا

      دردیم وار آستانادا

      وۇردۇلار جاوان نه‌نه‌می

      یێخێلدێ آستانادا

     ------------------------

      نام اوخشاما : حضرت علی اکبر (ع)
      
       
      اوْغۇل اوْلدۇن هارالێ

      سنی گؤردۆم یارالێ

      قارا توْپراغا قوْیدۇم

      آلا گؤزلی مارالێ

     
      گؤزۆنده قانا قۇربان

      یارالێ جانا قۇربان

      رقیّه باجۇن گلدی

      دانێشدێر آنا قۇربان

   
      منیم آنام اؤز آنام

      ایکی دوْلێ گؤز آنام

      یاد آغلار یاواش آغلار

      دئیین آغلاسێن اؤز آنام

     
      داغلارێن قارێ منه‌م

      گۆن دَگسه اریمه‌ره‌م

      قبریمی قوزئیده قازێن

      جاوانام آی چۆرۆمه‌ره‌م

      
    
      من اؤلدۇم آنام قالدێ

      اوْدۇما یانان قالدێ

      نه دونیادا کام آلدێم

      نه بیر نیشانام قالدێ

     
      داغلارا دوْلۇ دۆشدی

      قار دۆشدی، دوْلۇ دۆشدی

      قبریمی یوْل اۆسته قازێن

      شاید نه‌نه‌مین یوْلۇ دۆشدی

      
      گؤرۆنه‌ن داغلارێمێش

      اۆستۆنده باغلارێمێش

      آنا بالادان آیرێلاندا

      نه یامان آغلارێمێش

     
      اوْغۇل اینان سؤزۆمه

      یۇخۇ گلمیر گؤزۆمه

      سنده‌ن آیرێ دۆشه‌نده‌ن

      آغلارام اؤز اؤزۆمه

     
      قێزێل گۆل کوْلدا قالدێ

      درمه‌دیم کوْلدا قالدێ

      دۆشمه‌ن ائوین یێخێلسێن

      گؤزله‌ریم یوْلدا قالدێ

     
      داغلار دۇماندێ قاردێ

      قلبیمی غصّه آلدێ

      گؤزۆم قالدێ توْیۇندا

      قارا زولفیم آغاردێ

     
      هئجروندا آغلارام من

      جاهانی داغلارام من

      اوْتاقێوێن قاپێسێن

      هئی آچێب باغلارام من

     
      آغلار منه داغ داشلار

      گئدیب باجێ قارداشلار

      بیلمه‌م هاچان ایلاهی

      اکبر گلیب توْی باشلار

     
      گؤزلریم یوْلدا قالدێ

      صبریم داخێ آزالدێ

      اکبرده‌ن آیرێلماغێم

      منی بۇ حاله سالدێ

     
      قێزێل گۆل پرپر اوْلدۇ

      چیمه‌نه زیوه‌ر اوْلدۇ

      قارا ساچێم آغاردێ

      باعیثی اکبر اوْلدۇ

      ----------------------
     
      نام اوخشاما : حضرت قاسم (ع)
      ا
       
      آشینا گئتدی یاد قالدێ

      فریاد قالدێ، داد قالدێ

      نه توْی گؤردۆم، نه شادلێق

      اۆستۆمده بیر آد قالدێ

     
      توْیۇم عزالی اوْلدۇ

      قلبیم یارالێ اوْلدۇ

      تازه گلینه‌م آمما

      باشێم قارالێ اوْلدۇ

     
      پوْزۇلدۇ توْی اساسی

      یوْخ دردیمین دواسی

      نیشانه قالدێ توْیدان

      قۇلاغێمێن یاراسێ

   
      ام‌البنین اوْخشامالارێ

      زمانه بئله دؤندۆ

      گؤز یاشێم سئله دؤندۆ

      گؤزۆمۆ یوْلا تیکدیم

      ساعه‌تیم ایله دؤندۆ
     
      داغلار دۇمان اوْلدۇ گل

      حالێم یامان اوْلدۇ گل

      گئجه گۆنۆز آغلارام

      عؤمرۆم تامام اوْلدۇ گل

     
      یارالێیام یاتمارام

      گۆنۆ گۆنه ساتمارام

      قۇتارمێیان دردیوی

      هئچ بیر درده قاتمارام

      
      قێزێل گۆل حشه‌م اولدۇ

      تؤکۆلدۆ حشه‌م اوْلدۇ

      بئله گۆنله‌ره قالدێم

      آغلاماق پئشه‌م اوْلدۇ

    
      بۆلبۆل شئیوه‌نه گلدی

      سوْلان گۆلشه‌نه گلدی

      منی گؤره‌نله‌ر دئییر

      اوْغۇلسۇز نه‌نه گلدی

   
      دوه‌له‌ر قاتار گئده‌ر

      گئجه‌نی یاتار گئده‌ر

      وفالی اوْغۇل مگه‌ر

      آنانێ آتار گئده‌ر

      
      سۇ گله‌ر لیله‌ندیره‌ر

      باغچانێ گۆللـه‌ندیره‌ر

      دردلینی دیندیرمئیین

      درد اؤزۆ دیلله‌ندیره‌ر

      
      زینبیم گله‌ر آغلار

      بالاوێ گؤره‌ر آغلار

      باجۇوا نه دئییبسه‌ن

      قوْلۇندان اؤپه‌ر آغلار

    
      بالاوێن یۆزۆ گۆلمه‌ز

      گؤز یاشێ آخار سیلمه‌ز

      آدینا یتیم دییه‌رله‌ر

      کوچییه چێخا بیلمه‌ز

     
      آخشام اوْلدۇ وقت اوْلدۇ

      دۆشمه‌نین خوْشبخت اوْلدۇ

      آغلاما بالام آغلاما

      بابان گله‌ن وقت اوْلدۇ

     
      غونچارلار آی غونچالار

      یاشێل چالار غونچالار

      آغلاما گۆلۆم آغلاما

      دۆشمه‌نلریم ال چالار

     
      اوْد یانار کؤز دیه‌ر

      اۆره‌گیمه سؤز دیه‌ر

      اوْخشارۇن بالاما اوْخشار

      اۇزاق گئتمه گؤز دیه‌ر

      
      اۆره‌ک باشێن غم آلدێ

      اوْغلۇن سوْلدۇ سارالدێ

      هئی یوْلۇوۇ گؤزله‌دی

      دردی اۆره‌کده قالدێ

 
      گۆل سارالێب سوْلۇبدۇ

      قوْلۇن قله‌م اوْلۇبدۇ

      ائشیتمیشه‌م دئییرله‌ر

      گؤزۆوه قان دوْلۇبدۇ

    
      گؤزۆم قالدێ یۇلۇندا

      قان دۇردۇ ساق سوْلۇندا

      بالا آنوْن اؤلئیدی

      یارا واردێ قوْلۇندا

     
      دیلیم آچێلماز غمده‌ن

      هئی اؤپه‌ره‌م پرچه‌مده‌ن

      سنی یادا سالاندا

      عطرون آللام نوه‌مده‌ن

   
      شأنیده چوْخ اۇجالدێم

      آخێردا قارا سالدێم

      دؤرد اوْغلۇم اؤلدۆ گئتدی

      سوْنسۇزلار کیمی قالدێم

      ------------------------------

      نام اوخشاما : حضرت رقیه (س)
     
       
      یانێما بابا گلدین

      تالاندێم سوْرا گلدین

      هایاندا قوْناقێدۇن

      دوْداغێ یارا گلدین

     
      روقیّه‌م باشسێز اؤلدۆ

      آج اؤلدۆ، باشسێز اؤلدۆ

      یازێن قبرینین داشێنا

      بۇ قێز قارداشسێز اؤلدۆ

     
      باشێ بلالی اوْلدۇن

      رختی عزالی اوْلدۇن

      نه وطه‌نه قایێتدێن

      نه کربلالی اوْلدۇن

     
      من دییه‌ره‌م آی اوْلماز

      یاز اوْلماسا یای اوْلماز

      چوْخ نه‌نه‌لر قێز دوْغار

      روقیّه‌مه تای اوْلماز

    
      غمیم غمده‌ن باش اوْلدۇ

      ازبریم قارداش اوْلدۇ

      یوْللاردا منله یوْلداش

      بیر یارالێ باش اوْلدۇ

      
      زمانه یوْردۇ منی

      یوْردۇ اؤلدۆردۆ منی

      من دئدیم بابام هاردا؟

      سازیبان دؤیدۆ منی

      
      حرم سراچییه‌م من

      بابا مؤحتاجییه‌م من

      منه باخێب گۆلمه‌یین

      قارداشسێز باجێیام من

      
      فله‌ک بئله بئلئیمیش

      سنی یتیم ائله‌میش

      منده‌ن گیلئیلی اوْلما

      سنین یازۇن بئلئیمیش

      
      داغلار باشێ دۇماندێ

      زینب بۇ غمده یاندێ

      روقیّه‌م اؤلدۆ آللاه

      خرابه‌لرده قالدێ

    
      طبیبیم داوا گتدین

      وئر منه بابا گتدین

      منزیلیم پوْزۇلمۇشدۇ

      خوْش گلدین صافا گتدین


      قلبیده سؤزۆم گلدیم

      قالمادێ دؤزۆم گلدیم

      گلمه‌دی ابالفضلیم

      گؤرۆشه اؤزۆم گلدیم

    
      غم دفتریم دۆزه‌لدی

      قلبیمده اوْد کؤزه‌لدی

      خرابه ده گۆل اکدیم

      هر گۆللـه‌رده‌ن گؤزه‌لدی

      
      گئجه‌م وای گۆندۆزۆم وای

      اێشێقلێ اۇلدۇزۇم وای

      خرابه گۆشه‌سینده

      یوْرقۇن یاتان قێزێم وای

     
      گه دئدین اکبریم وای

      گه دئدین اصغریم وای

      ایندی گره‌گ من دییه‌م

      نه‌نه‌مه بنزه‌ریم وای

      
      حۆسئینیمین مارالێ

      هارالێسان هارالێ؟

      گزدین منله دوْلاندێن

      آخه‌ر اوْلدۇن هارالی!

      
      نام اوخشاما : حضرت ابالفضل(ع)
       
      یامان گۆنله‌ر بئل ایه‌ر

      باغدا باغبان بئل ایه‌ر

      اوْغۇل اؤلسه ائو یێخار

      قارداش اؤلسه بئل ایه‌ر

     
      قارداشلار آی قارداشلار

      یاغێش یاغار قار باشلار

      اؤلسه‌ده باجێ اؤلسۆن

      هئچ اؤلمه‌سین قارداشلار

 
      آغلایان باشدان آغلار

      کیپریکده‌ن قاشدان آغلار

      قارداشێ اؤله‌ن باجێ

      دۇرۇب اوْباشدان آغلار

      
      عزیزیم یاسه‌مه‌نی

      گۆللـه‌رده یاسه‌مه‌نی

      جاوانێم گئتدی الده‌ن

      باتێردێ یاسه منی

      
      هر یئرده دۇمان گؤرسه‌م

      غصّییه یانان گؤرسه‌م

      اۆره‌گیم یانار آلێشار

      اۇجا بوْی جاوان گؤرسه‌م

     
      اۇلدۇز دؤنۆب آی اوْلماز

      یاز کئچمه‌سه یای اوْلماز

      بالام گؤزه‌ل بالئیدی

      هئچ کیم اونا تای اوْلماز

      
      قارداش گل آی قارداش گل

      خئیمه‌لرده‌ن بیر باش گل

      دؤره‌می دۆشمه‌ن آلێب

      تؤکه‌ر گؤزۆم قان یاش گل

      
      اۇجا سرویم خوْلۇم یوْخ

      بدنیمده قوْلۇم یوْخ

      مشگیمه اوْخ دگیبدی

      خئیمه‌لره یوْلۇم یوْخ

     
      صحرای-ی-کربلایه

      زهرا گلیب عزایه

      یێخێلمێشام آت اۆسته‌ن

      یئتیش اخا هرایه

      
      داغلار باشێن چم آلدێ

      اۆره‌گیمی غم آلدێ

      دۇر آیاغا آی قارداش

      الیم بئلیمده قالدێ

      
      سن کئچمیسه‌ن اؤزۆنده‌ن

      من دوْیمادێم سؤزۆنده‌ن

      بۇ اوْخ نه اوْخدۇ قارداش

      دگیبدی ساق گؤزۆنده‌ن

      
      اۆره‌گیم اسدی اسدی

      دۆشمه‌ن قاباغێ کسدی

      ساق گؤزۆم سنه قۇربان

      سوْل گؤزۆم منه بسدی

     
      عزیزیم قارا باغلار

      قارداشسێز قارا باغلار

      باجێم زینبی یوْللا

      اوْ یاخشێ یارا باغلار

      
      نهر اۆسنه آیێم یاندێ

      آی باتدێ غمیم آرتدێ

      گله‌نده یۆز-یۆزه قوْیدۇم

      محاسینیم قانا باتدێ

     
      من دئمیره‌م قوْلۇم یوْخ

      هئچ دئمیره‌م یارام یوْخ

      وۇرۇن دَیسین گؤزۆمه

      مشگیمه وۇرمایێن اوْخ

     
      داغلار باشێن چم آلدێ

      اۆره‌گیمی غم آلدێ

      صاحیب عله‌م یێخێلدێ

      الیم بئلیمده قالدێ

    
     نام اوخشاما : رباب
       
      بایرام کئچه‌ر یاز اوْلار

      بۆلبۆل گۆله باز اوْلار

      بیلمه‌دیم اوْخلانارسان

      سنین عؤمرۆن آز اوْلار

   
      باشا قارانێ ساللام

      گۆللـه‌رده‌ن عطرون آللام

      گئتسه‌م اگه‌ر وطه‌نه

      گۆنله‌ر ائوینده قاللام

     
      بۇ داغدان گۆله‌ر کئچه‌ر

      آهولار مله‌ر کئچه‌ر

      اوْغلێ اؤله‌ن آنانێن

      قلبینده نه‌لر کئچه‌ر

      
      امان فلک داد فلک

      هئچ اوْلمادێم شاد فلک

      ایچیرتدیگین شربه‌تده‌ن

      اؤزۆنده بیر داد فلک

    
      آغ کؤینه‌گین آغ ساخلارام

      یۇمارام آغ ساخلارام

      یۇخۇما گلسه‌ن اگه‌ر

      سنی قوْناق ساخلارام

      ـ
      فله‌ک عجب باغ چکدین

      باغچا چکدین باغ چکدین

      بالامێ منده‌ن آلدێن

      اۆره‌گیمه داغ چکدین

      
      آغلارام ایل اۇزۇنۇ

      آتمێشام دیل دۇزۇنۇ

      فله‌ک آلدێ الیمده‌ن

      سن تک املیک قۇزۇنۇ

     
      آه چکیب وای دئمیشه‌م

      یانێب ائیوای دئمیشه‌م

      گئجه‌لر یاتمامێشام

      سنه لای-لای دئمیشه‌م

      
      آهولار تک مله‌ره‌م

      یۆزه گؤز یاش اله‌ره‌م

      قانه باتمێش بله‌یین

      گه آچێب گه بله‌ره‌م

      
      سنده واردێر نظه‌ریم

      آی اێشیقلێ قمه‌ریم

      گؤزده‌ن آتدێن آناوێ

      هارداسان سۆت امه‌ریم

    
      روبابه‌م سۆده‌ منده

      گومان یوْخ سۆده‌ منده

      اوْد دۇتۇب یانار قلبیم

      اۇشاقلار سۆد امه‌نده
      
     ---------------------------
     
     نام اوخشامالار : متفرقه
       
      قارا داغدا تالان وار

      منی درده سالان وار

      دئمیسه‌ن هئچ وطه‌نده

      گؤزۆ یوْلدا قالان وار

      
      غریبم وطه‌نیمده

      سوْلمۇشام چمه‌نیمده

      دئمیشه‌م یازا جدّیم

      آدۇوۇ کفه‌نیمده

      ـ
      فله‌یین داد الینده‌ن

      اوْلمادێم شاد الینده‌ن

      یامان یئرده یێخێلدێم

      تۇتمادێ یاد الیمده‌ن

     
      سنگه‌ریم داشدان اوْلدۇ

      یوْلداش یوْلداشدان اوْلدۇ

      صدّام ائوین یێخێلسێن

      باجێ قارداشدان اوْلدۇ

     
      درد-وْ-غمیم وار منیم

      اوْلدۇ گۆنۆم تار منیم

      اینجیمیشه‌م غۆربه‌تده

      ایلاهی عؤمرۆمۆ قۇرتار منی

      
      کاروان گئده‌ر کؤچ قالار

      کؤچده‌ن آلاچێق قالار

      غریب اؤلسه غۆربه‌تده

      گؤزله‌ری آچێق قالار

 
      دۇمانلێ داغلار گؤیلۆم

      نیسگیللی باغلار گؤیلۆم

      نه آچێلار نه گۆله‌ر

      همیشه آغلار گؤیلۆم

   
      باهاسێز داشدێ دونیا

      چۆرۆک آغاجێ دونیا

      کیمه دئییم دردیمی

      بۆتۆن قان یاشدێ دونیا

      
      خار الینده‌ن گۆل آغلار

      گۆل آغلار بۆلبۆل آغلار

      باغلارا خزان گلسه

      یاش تؤکه‌ر سۆنبول آغلار

    
      گره‌گ اوْلسۇن گۆله ناز

      بۆلبۆل ائیله‌ر گۆله ناز

      نه بی‌وفا دونیادی

      آغلایان چوْخ گۆله‌ن آز

      
      سۇ گله‌ر آخار گئده‌ر

      وریانی یێخار گئده‌ر

      بۇ دونیا بیر آینادێر

      هر گله‌ن باخار گئده‌ر

    
      گۆن گله‌ر باتار گئده‌ر

      دۇرنالار قاتار گئده‌ر

      وفالی‌یا جان قۇربان

      وفاسیز آتار گئده‌ر

    
      قێزێل گۆل پرپر اوْلدۇ

      درمه‌دیم پرپر اوْلدۇ

      گؤزه‌ل آدۇن دیلیمده

      همیشه ازبر اوْلدۇ

      
      اوْوچۇلار دۇران یئرده

      یای اوْخۇن قۇران یئرده

      الون گؤرۆم شل اوْلسۇن

      منه اوْخ وۇران یئرده

    
      گئدیره‌م یوْلۇم داغدێ

      دؤیره‌م آی دوْلێ باغدێ

      بالاما من آغلارام

      نقه‌ده‌ر جانیم ساغدێ

      
      دئییره‌م آی دیل یاراسێ

      ساغالماز آی دیل یاراسێ

      هر یارا ساغالسادا

      ساغالماز آی دیل یاراسێ

     
      کاروان یوْلا دۆزۆلۆر

      گؤزه‌ل گؤزه‌ل سۆزۆلۆر

      نئجه من آغلامایێم

      الیم سنده‌ن اۆزۆلۆر

      
      عزیزیم قاراسێنا

      گؤزلرۆن قاراسێنا

      آنوْن قۇربان اوْلا

      اۆره‌گون یاراسێنا

      
      گئجه آغلار دان آغلار

      بۇ درده هر یان آغلار

      بالام یادێما دۆشه‌نده

      دردلی گؤیلۆم قان آغلار

      
      بیرده گئدیم من هارا؟

      یوْخ دردیمه بیر چارا

      دیندیرمئیین آغلارام

      اۆره‌گیمده وار یارا

     
      دییه‌ره‌م آی یارالار

      دردتلی اوْلان سارالار

      وۇردۇ فله‌ک قلبیمی

      ساغالمایان یارالار

     
      دییه‌ره‌م آی قالا یئرده

      غملی یئره قالا یئرده

      قوْرخۇرام آی غریب اؤله‌م

      جنازه‌م قالا یئرده

     
      ایلاتچێلار کؤچه‌ر گئده‌ر

      یوْلدان کروان گله‌ر گئده‌ر

      گۆنله‌ر ائوینده قالام

      عؤمرۆم بئله کئچه‌ر گئده‌ر

     
      هئچ بیلمه‌دیم نئج اوْلدۇ

      اوْخۇن یوْلۇ کج اوْلدۇ

      نه‌نه منی گؤزله‌مه

      دای گلمه‌ییم گئج اوْلدۇ

     
      آناما باخ آناما

      آنام باخمێر یاراما

      اؤزۆم مرهم دۆزه‌تدیم

      اؤزۆم قوْیدۇم یاراما

      
      اوْجاغێ یاخشێ قالا

      اوْدۇن قوْی یاخشێ قالا

      نه اوْلار بۇدونیادا

      پیس اؤله یاخشێ قالا

      
      صرّاف کیمی سؤزۆ سئچ

      پیسه محل قوْیما هئچ

      سایانا حۆرمه‌ت ائیله

      سایمایانێ سایما هئچ

      
      دۇماندێ اۇجا داغلار

      گئدیب خزانا باغلار

      جاوانی کیمین اؤلسه

      اؤلۆنجه یانار آغلار

      
      یئری وار آنا یانا

      یا گله جانا یانا

      سن گئتدین گۆله گۆله

      من قالدێم یانا یانا

      
      آی بۇ داغلار حره‌‌م داغلار

      یوْخدۇ گۆلۆ دره‌م داغلار

      آلتێ آیدا بئله قالسا

      دای اۆره‌گیم وره‌م باغلار

     
      غملی‌یه‌م من وار دردیم

      باغا گیردیم نار دردیم

      گۆا اکه‌نله‌ر گۆل دردی

      من گۆل اکدیم خار دردیم

      
      غملره ایام اوْلدۇ

      فله‌ک شیرین کام اوْلدۇ

      گل گئد یوْلۇ کسیلدی

      وای گینه آخشام اوْلدۇ

      
      سنی یاردان اوْلدۇ

      یوْللار قالادان اوْلدۇ

      فله‌ک ائوین یێخێلسێن

      آنا بالادان اوْلدۇ

     
      باخدێم قله‌م قاشێنا

      یازدێم قبیر داشێنا


      سنده‌ن سوْرا کۆل اوْلسۇن
      بۇ دونیانین باشێنا

      ـ
      بۇ دونیا نه یالاندێ

      اۆستۆمه غم جالاندێ

      هامێ گئده‌ر دونیادان

      بیر یاخشێلێق قالاندێ

      ـ
      بایرام اوْلار یای گله‌ر

      سۇلار آخار های گله‌ر

      اوْغۇل بۇ روزیگاره

      سنه مگه‌ر تای گله‌ر

      
      گؤیده اۇلدۇز سان وئرمه‌ز

      باغرێم یارا قان وئرمه‌ز

      گؤزله‌ریم گۆل یۆزۆنۆ

      گؤرمئیینجه جان وئرمه‌ز

     
      قێزێل اۆزۆک قاشێیام

      باجێلار قارداشێیام

      هر ایش الیمده‌ن گله‌ر

      اوْخۇماقدا ناشێیام

     
      گۆلشه‌نده گۆل درمه‌دیم

      سنه هیدیه وئرمه‌دیم

      بۇ غم منی یاندێرار

      جنازه‌وی گؤرمه‌دیم

      ـ
      قێزێل گۆلۆ درئیدین

      مخمه‌ل اۆسته سرئیدین

      گله‌نمه‌دین وطه‌نه

      عکسیوی گؤنده‌رئیدین

      
      شأنیده چوْخ اۇجالدێم

      آخێردا قارا سالدێم

      دؤرد اوْغلۇم اؤلدۆ گئتدی

      سوْنسۇزلار کیمی قالدێم
      
       
--------------------------

رباعی اثر : مرحوم منزوی اردبیلی


اۆره‌ک باشێن داغلارام، گه اگله‌شیب آغلارام

باشدان آچێب معجری، یاره‌لریم باغلارم

باشا قارا سالمێشام، دردی جانه آلمێشام

دوشمن وۇرۇب باشێما، یامان گۆنه قالمێشام

گئچه‌ن گئجه محنت اوْدۇندا یاندێم

سۇدان اؤترۆ خئیمه‌لری دوْلاندێم

بختیم کیمی دۇنیا گؤرۆم هئچ اوْلسۇن

دۆشدۆ گؤزۆم گؤزلریوه اۇتاندێم

بۇ دونیانێن وفاسینی گؤرمه‌دیم

جفا چکدیم صفاسینی گؤرمه‌دیم

اۆچ شُعبه‌لی اوْخۇن آدێن ائشیتدیم

بوْغازۇوۇن یاراسێنێ گؤرمه‌دیم

آیاق دۇتۇب یوْل قاچماغۇن گؤرمه‌دیم

شیرین-شیرین  دانێشماغۇن گورمه‌دیم

یاننام بالا بۇ نیسگیله اؤلۆنجه

دیلسیز گئتدۇن دیل آچماغۇن گؤرمه‌دیم

رحم اوْلمادێ بۇ لئشگه‌ر-ی-ستمده

بیر جُرعه سۇ تاپێلمادێ خییَمده

صبحه کیمی گؤز یۇممادۇن سۇسۇزدان

دیرناغۇوۇن ردّی قالێب سینه‌مده