به اطلاع آن دسته از بازدید کنندگان وبلاگ که مایل به خرید کتابهای نوحه می باشند :


مراکز فروش کتابهای نوحه در شهر تبریز به شرح زیر می باشد:


1_ تبریز _ میدان ساعت _ خیابان تربیت نرسیده به بازار شمس _ انتشارات فخرآذر

(کتابخانه فردوسی سابق) _ تلفن 04135566459


2_ تبریز _ اول شریعتی شمالی _ جنب رادیولوژی مهرگان _ ساختمان 150 _ طبقه دوم _ انتشارات منشور _  تلفن 04135535389
و 04135554219

3_ تبریز _ میدان ساعت _ خیابان تربیت _ تربیت غربی _ کتابفروشی امید یزدانی

تلفن 04135557831