نام نوحه‌ : حضرت قاسم (ع) اثر: سیدتقی سیفی اردبیلی


عم اوغلێ صبریـم جالاندێ

خانــه‌‌ی-ی-بختیــم تالانـدێ

اوْوچێـــلارا اسیـــر اوْلــــدۇم

دادێمـه تئــز گــل آمــانـــدێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

حیجـلـه‌ســرا تالان اوْلـــدۇ

گلین‌لیــگیــم یالان اوْلــــدۇ

اۆستۆمه آد قوْیۇب گئتدین

دردیــن منــه قـالان اوْلـدۇ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

فله‌ک سنه کمنـد آتـدێ

اوْلادی آرزییـــا چــاتـــدێ

سنین آدێن دیله دۆشدۆ

امما منیــم آدێــم باتــدێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

اۆره‌گیمده سؤزۆم قالدێ

نه قلبیمده دؤزۆم قالـدێ

کج باخێب آیرێلانـدا سـن

گؤزله‌روندا گؤزۆم قالــدێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

چاغماغێنێ فلـه‌ک چاخـدێ

گؤگده بیر اێلدیریم شاخ-دێ

چوْخـلار آیـدێنلێغــا چێخــدێ

منیم بخت اۇلــدۇزۇم یاتـدێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

سالدێ منی بـلا جانـــدان

ظۆلم-وْ-جفــای دوْرانـــدان

بزه‌ندی توی گـۆنـۆ سنیـن

آغ کؤینه‌گین قێزێل قاندان

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

خوْش گۆنۆ نئیلیره‌م سن‌سیز

گۆل بئجه‌ره‌م دره‌م سن‌سیز

چتیـــن گـــؤره ائـــل قبیلـــه‌م

زولفله‌ریمی هؤره‌م سن‌سیز

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

داغێلدێ ائللـه‌ریم گئتدی

سوْیۇلدۇم زیوه‌ریم گئتدی

سنده‌ن قالان نیشانئیدی

گلین‌لیک معجه‌ریم گئتدی

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

آهێـم الـــوْودان سئچیلمــــه‌ز

دردیــم اۆره‌کــده‌ن بیچیلمــه‌ز

سنده منـی گـؤزده‌ن آتســوْن

عئشقون اۆره‌کده‌ن کیچیلمه‌ز

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

کوفییـــه گلــدی قطـــاریــم

سارالدێ گۆل تک عوذاریم

قانلێ باشۇن جیدا اۆستـه

اوْلـدۇ منیــم هــم جواریــم

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

منه دۆشمــه‌ن ال چالانـدا

جان قوْیمادێ غم بۇ جانـدا

تارێ بیلیـر نـه چکـمیشـه‌م

نئی ده باشون داشلانانـدا

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

گۆلوستـانـدا تیکـان بیتـدی

گؤزه‌ل یاریم گؤزده‌ن ایتدی

دؤیۆلمه‌کده‌ن یوْرۇلمـازدێـم

منـی شماتــه‌ت اینجیتـدی

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

داشلانێـب چرخیـن جفاسـی

دردیمیــن یــوْخــدۇر داواسـێ

هـــر یـارایـــا مرهـــه‌م اوْلســا

ساغالمــاز هئـچ دیل یاراسێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

اوْوچـۇ کمـانـه اوْخ تــاخـــار

جئیران قاچـار دؤنه‌ر باخــار

تانێش داشێ اوْخدان بته‌ر

هم گؤینه‌ده‌ر هم ائو یێخـار

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

قیشده قـوْپـار دۇمــان یئــرده‌ن

اوره‌گ یـــانــار یامــان یئــــرده‌ن

کۆسمه‌گه حقلی‌سن منــده‌ن

کؤنۆل کۆســه‌ر اۇمـان یئــرده‌ن

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

بــۆلبـۆل اۇچـار گؤگـه بیلمه‌ز

گۆل تیکانلێق سئـوه بیلمـه‌ز

آداخلێســێ اؤلــه‌ن گلیــن

هئچ قاپێنێ دؤیــه بیلمــه‌ز

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

غـم منــی زینهاره گتــدی

آغ گـۆنۆمــۆ قـــارا گتـــدی

فلــه‌ک قـوْلـۇمـو باغـلادێ

مجلس-ی-مئیخاره گتدی

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

هامـی یارین عـزیـز ایستـه‌ر

گلین گئـده ن جهیز ایستـه‌ر

گؤزله‌روننـان ایـراق اوْلسـۇن

دۆشمه‌ن منی کنیز ایسته‌ر

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

آخـــار ســۇدا بالێــــق اۆزه‌ر

آی باتـانـــدا اۇلــدوز سـۆزه‌ر

توْی گؤرمییه‌ن یاسلێ گلین

کنیــــزلیـگـــه نئـجــــه دؤزه‌ر

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

بۇ چـرخ سـوفلــه-وْ-دنـــی

بــلاده‌ن اینـجیــدیـب منـی

دۆشمه‌ن ائوینده گؤزله‌ریم

قــوْرخا-قـوْرخـا گزه‌ر سنـی

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

باغـلار قالێـب سئـل آلتێنــدا

سۆنبول سێنیب یئل آلتێنـدا

باغرێم قان اولـدو آزگلنـه‌ن؟؟

قانـــه بـاتــان تئـــل آلتێنــــدا

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ

-----------------------------


نام نوحه : شهادت حضرت زهرا (س): اثر : سید تقی سیفی اردبیلی‌


ائی شمـع یانێـر کـوکب-ی-سیّـار اوْد ایچینده

پـروانــه چکیـر آه-ی-شــرر بـــار اوْد ایچینـده

سؤز باشـلامێشـام فاطمـه درد-وْ-محنینـده‌ن

ائتدیکجه رقم غـرق اوْلـۇ گوفتـار اوْد ایچینـده

بۆلبۆل پر آچـانمێـر، سێخێلێـب دامـن-ی-ناره

از بس کی وۇرۇب شب پره مێنقار اوْد ایچینده

گۆل غۆنچه‌لری فیکـر ائلـه نـه حـالـه قالارلار

جبـریلــه‌ن اگــه‌ر یانسـا چمـنــزار اوْد ایچینــده

بیـر لحظـه تمـاشـاگـر ائلـه، دل گـؤزۆن آخـر

جــدا" گــؤره‌ک آیــا نــه خبـــر وار اوْد ایچینــده

جئبریل-ی-امین بوسه وۇران درگهـه بیر باخ

گـویـا کـی یانێـر معبــد-ی-اســرار اوْد ایچینــده

خئیبر گؤتـۆره‌ن الـده باخێـن قئیـد-ی-قضایـه

یانـدێ صـدف-ی-احمـد-ی-مختــار اوْد ایچینـده

ثانی نئجه گؤر نشر ائیله‌ییب ظولم-وْ-فسادین

آواره دی مــحـبـــوبــه‌ی-ی-دادار اوْد ایچیـنـــده

دیواره وئریب تئکیه، آخێر قان سینـه‌سینـده‌ن

فــریــاده گلـیبــدیـــر در-وْ-دیــــوار اوْد ایچـیــده

ائی گۆلشه‌ن ائده‌ن ناری خلیل‌الهه رحـم ائت

امّ‌النـجـبـــا اوْلــــدۇ گیــریـفتـــار اوْد ایچیــنــده

هاردا گؤرۆنۆب حمله‌ی-ی-خصمانه گتیرسین

بیر عــوره‌تـه اۆچ یـۆز نفــر اغیــار اوْد ایچینــده

آیـا نــه جســارتــدی بــۇ ثانیـــده خـــودایــا

صـدیقـه‌ی-ی-کبـرانی ائدیـب زار اوْد ایچینـده

آخــر نه روا حاملــه بیـر طاهـیـره عـــوره‌ت

نارس بالاسێـن سقـط ائـده ناچار اوْد ایچینده

زهرانی سالێب تنگه، عمر اؤز قاپێسێندا

قان ائتدی دؤشۆنده سۇتۇ میسمار اوْد ایچینده

گؤردۆ قاپێنێ قان بۇرۇیۇب اوْدلادێ فورا"

تـا محــو اوْلا قانــدان قـالان آثــار اوْد ایچینــده

قالماز بۇنۇ درک ائیله‌مه‌دی گۆن بۇلۇد آلتدا

گئتمــه‌ز آرادان مطلـع-ی-انــوار اوْد ایچینـــده

یانمازدێم اگه‌ر بیر اوْدا قێلسئیدی کیفایت

اوْلسایدێ فقط فاطمــه خونبـار اوْد ایچینــده

قنفذ دان آلێب قمچینێ اوْیناتــدێ الینـده

گویا کی چێخێب صئیده سیه‌مار اوْد ایچینـده

قمچیله گؤگه‌رتدی هاراسێ گلدی قباغـه

گـؤردۆ یـوْخ اوْ مظلومییـه غــم اوْد ایچینــــده

از بسکی وۇرۇب فاطمه‌نی سالدێ دؤزۆمده‌ن

درد ائتدی اوْنـۇن گؤزلرینـی تـار اوْد ایچینـــده

سسله‌ندی اوْ دم فضّه‌نی ایمداد ائله یاندێم

سالدێ منی دیلده‌ن داخێ اشرار اوْد ایچینده

آز قالدێ عدو حملـه ائـده صحـن-ی-سـرایـه

ال تـۆت منـه ائـی یار-ی-وفــادار اوْد ایچینــده

فریادیمه گل چاره‌سیزه‌م محسنیم اؤلدۆ

یێخدێ ائویمی قۇم-ی-سیتمکار اوْد ایچینده

وئـر خامـه تسلـی بـۇ مصیبتـده بتـولــه

قوْیدۇ قاپێسێن کینه‌ی-ی-کفّـار اوْد ایچینـده

سؤیله سن اؤزۆن کی وارێدۇن کربُ – بلاده

گؤردۆن کی نئجه گرمیدی بازار اوْد ایچینـده

سن ناظیرێدۇن زینبۇون خئیمه‌سی یاندێ

قالدێ اوْ رشیده قێـزۇن آغـلار اوْد ایچینــده

سنده‌نده چتیت درده دۆشه‌ن زینبۇن اوْلدۇ

قوْیدۇ اته‌گین دوشمن-ی-جبّار اوْد ایچینــده

پروانه کیمی شهپه‌رین اوْددان اوْدا وۇردۇ

به‌به نه گؤزه‌ل ائیله‌‌دی پئیکار اوْد ایچینـده

مأواسی یانان قۇش کیمی آواره قاچاردێ
شایـد اوْلا اطفـالــه هـــوادار اوْد ایچیـنــده

سسله‌ردی دمادم کرم ائت ائی حَکَم الله

اوْدلاندێ امانـت بـالا قێـــزلار اوْد ایچینــده

قوْیما منی شرمنده حۆسئینیمده‌ن ایلاهی

گؤرکیـم وار اوْلا حقّـه پرستـار اوْد ایچینـده

هر قێز دیله گلسه دئسه یاندێم شرر آلتدا

تئـز باشلارێنـا قمچـی وۇرارلار اوْد ایچینـده

رحم ائت یانار اوْددان قۇتارێم ساجدی یا رب

خوْشدۇر مـن اؤله‌م قالمایا بیمـار اوْد ایچینده

ائیلـه نظر الله بـۇ قــۇجـاغێمــدا کـی طیفلـه

داغلێ دل‌یمی نالـه‌سی داغلار اوْد ایچینده

«سیفی» نه گؤزه‌ل رتبه‌‌ی-ی-ممتازه یئتیشدین

اوْلـدۇن گـوهـر عئشقــه خریـدار اوْد ایچینـده

----------------------------

نام نوحه : حضرت علی اکبر(ع) اثر : سیفی اردبیلی


گلئیدی لئیلی جانینه، گؤزۆن فداسی اکبریم

اوْلۇبدۇ باشێوێن قانێ، الون حناسی اکبریمتالانمێسان ورق-ورق، چمنده یاسمن کیمی

جهانه بیر اوْغۇل گله‌ر، مگر دوباره سن کیمی

نه بیر آنا اسیر اوْلار، کمند-ی-ظۆلمه من کیمی

سالار شراره عالمه، اۆره‌ک نواسی اکبریماوْن سگگیز ایلدی من سنون، انیس-وْ-غمگسارۇوام

دیندیر منی گؤزل بالا، اسیر-ی-داغدارۇوام

سن مست-ی-کردگارسن، منده سنون خمارۇوام

دۇر دۇت الیمده‌ن ای منیم، الیم عصاسی اکبریمعبانی یۆزده‌ن آچ باخێم، تئلوندا نقش اوْلان قانا

آنا دئ سسله سن منی، هوسله من دئییم جانا

اؤپۆم اوْ قانلێ گؤزلرون، سێزێلدایێم یانا-یانا

سالێندێ باشێمه دئییم اوْغۇل قاراسێ اکبریمقوْیما اوْ قانلێ کێپرێگۇن، پرده چکه گؤز اۆستۆنه

بۇندان علاوه غملرون، کؤز قالێیا کؤز اۆستۆنه

قوْی بیر یارالێ باشێوێ، ایندی آلێم دیز اۆستۆنه

گؤر نئجه دیلده لئیلینین، وار اوْخشاماسێ اکبریمدیداریوه اگر علی، گله‌نده قالمێشام دالا

نفسده‌ن آز قالێر منی، بۇ غملی آیرێلێق سالا

ایجازه وئر یانا-یانا، آیاغێوێ اؤپۆم بالا

یوْخ سنده‌ن اؤزگه لئیلی‌نین، بیر آشناسێ اکبریمدانێش بیرآز دیلونداکی، اوْلان ملالیوی بیلیم

هؤرۆگۆمۆ آچێم علی، دوْداغێوێن قانێن سیلیم

ثوابی واردێ لۆطف ائله، یۆزۆمه گۆل قێزێل گۆلۆم

اوْلسۇن گۆله‌ن یۆزۆن منه، وصلت نداسی اکبریمدرخت-ی-باغ-ی-عؤمریده‌ن، گۆل-ی-مُرادی درمه‌دیم

توْیۇندا لاله یاندێرێب، گلین هؤرۆگۆ هؤرمه‌دیم

بخت اوْتاغێن آچاندا سن، الی حنالی گؤرمه‌دیم

ساغالمایاندێ قلبیمین، بۇ بیر یاراسێ اکبریممنیم اۆره‌کده دردیمی، فراق اوْدۇن چکه‌ن بیله‌ر

اوْغۇل دالێجا دائما"، یوْللارا گؤز تیکه‌ن بیله‌ر

پرپر اوْلان گۆلۆن غمین، شئیدا بیله‌ر، اکه‌ن بیله‌ر

آنانێ فوری پیر ائده‌ر، هیجران بلاسی اکبریمباشیوه قاتلون وۇرۇب، جدّون علی کیمی یارا

اۆستۆمه قَیته‌ریب منیم، بخت آینامێ پارا-پارا

سن هارا نازنین اوْغۇل، قانه باتان عبا هارا؟

یاراشمئییر وجودیوه، بۇ توْی لیباسی اکبریمدارێخدێ قلبیمین باشێ، دانێش منیله گۆل یۆزه

اوْ قاره زۆلفێوێ بالا، بۇ قدری سالما گۆل یۆزه

آدامسێزام، کؤمه‌کسیزه‌م، بیر باخ منیله گؤز-گؤزه

گلئیدی سینه‌مه دئییم، گؤزۆن قاداسێ اکبریم