نام نوحه : خروج امام حسین از مدینه اثر : مرحوم  راجی تبریزی


قافلــه‌ی-ی-غــم دۆزۆلــدۆ سمـت-ی-راه-ی-نئینــوایـه

وقت اوْ وقت اوْلۇب کی گلسین، فاطیمه‌چی نئی‌نوایـه
 
اوْل مریضی گـؤردۆ ناگــه، جیلــوه‌لـــه‌نــدی پرتــوْ-ی-نور

صحن-ی-خانه‌ی-ی-پئیه‌مبه‌ر اوْلدۇ رشگ-ی-وادیئ طور

چۆن کلیم اوْ نورو گؤرجه‌ک، غش ائدیب اوْ زار-ی-مهجور

هوشه گلدی مثـل-ی-موسـی، تیکیـه ائیلـه‌دی عصایـه
 
دۆشدۆ تا گؤزۆ حۆسئینه، باشلێب اوْل زامان شیکایه‌ت

سـؤیلــه‌دی مگـه‌ر ائـده‌رلـه‌ر، نـاخـوْشـۇ بئلـه عییـاده‌ت

بیلمیـره‌م بـۇ گـۆن نه گـۆنـدۆر، اۆز وئـریب منه سعاده‌ت

روز-وْ-شب اوْگۆنـده‌ن اؤتـری، ال گـؤتـۆرمۆشه‌م دوعایـه
 
وصلـون ائتمیشـه‌م تمـه‌ننـا چـۆن خۇدای لـم یـزه‌لــده‌ن

یئمیشـه‌م مـوراده قوْیمـام دامـه‌ن-ی-ویصـالــۇن الــده‌ن

قــوْی گـؤرۆم یـۆزۆن دوْیـۆنجـا، قـوْرخـارام بـابا اجـه‌لـده‌ن

هیجـریـوی فلـه‌ک مبـادا تـــۆش ائـده بــۇ مــوبتــه‌لـایــه
 
ائیلـه‌ییب اوْنـۇ اوْ سروه‌ر، قیصصـه‌ی-ی-سفـه‌رده‌ن آگـاه‌

آیـرێلیــق آدێـن ائشیتجـه‌ک، قلبـده‌ن اوْ چکــدی بیــر آه

عرض قێلدێ چۆن گئدیرسه‌ن، ائی بابا منی سن آلـلاه

بـۇ مــدینـه ایچـــره تـاپشێــر، اوْل عمـــوی بـــا وفـایـــه
 
سؤیله‌ییب قێزێم وفا یوْخ، گردیش-ی-سئپئهر-ی-دوندا

ائیلییه غریق چیشمون، بـۇ سیریشـگ-ی-لالـه‌گـونــدا

مـن ایلـه گئــده‌ر عیـراقـــه، بــۇ مدینـــه‌ده‌ن عمــون دا

آفیتــابیـــده‌ن گـــؤرۆنمــه‌ز، آیــرێــلا جهــانــدا ســایـــه
 
عرض ائدیب بابا گئده‌رسیـز، ایندیکـی هامیـز زن-وْ-مرد

درد الینـده‌ن عابئـدینـون مـن تـک عـارئضـی اوْلــۇب زرد

بس گلیـن اوْنـۇ آپارمێــن، مـن اوْلـۇم اوْنـۇن-لا همـده‌رد

مئیـل ائـده‌ر همیشـه چۆنکی، برگ-ی-کاه-ی-کهروْبایه
 
فاطیمــه دئــدی خــولاصــه هــر جـــوان-ی-نـامــورادی

دفتــه‌ر-ی-سفــه‌رده گــؤردۆ، ثـبت اوْلــۇبـدۇ بیربیر آدێ

عرض ائدیبدی واردێ بیللــه‌م بـۇ سفـه‌ریـن ایمتیـدادی
 
باری قــوْی سکینــه قالسێـن تـا وئــره‌ک صــدا-صـدایه
...
چـۆن منـی قوْیۇب گئدیرسیز، ایندیکی مدینه‌ده‌ن سیـز

بۇ سفه‌رده غیفله‌ت ائتمین، باری بـۇ سکینـه‌ده‌ن سیـز

حیفظ ائدین اوْنۇ ائی عمه، ظۆلمئ اهلئ کینه‌ده‌ن سیز

قـوْیمایێـن گلینجـه یئتسیـن، درد-وْ-غــم اوْ مــه لیقـایـه
 
کیمسه‌ده‌ن بۇ دردی جۇرمۇن مومکون اوْلسا گر علاجی

کولل-ی-عاله‌مین حۆسئینه چۆنکـی واردێ ائحتییـاجـی

روز-ی-حشریـده گـومـانیـم، یــوْخ بیـر اؤزگـه زاده راجـی

اشکئ چشمئ خون فیشانده‌ن، توشه جمع قێل جزایه
 
---------------------