به نظم کشیدن وقایع کربلا (واقعه نگاری) توسط شاعران مرثیه سرای ترک

گرچه نوحه اکثریت غالب آثار شاعران مرثیه سرای ترک را تشکیل می دهد که همانا برای

سینه زدن و زنجیر زدن در مراسمات عزاداری محرم استفاده می شود و در وزنهای مختلفی

که قابل اجرا و سینه زدن باشد سروده می شود اما در این میان آثار فراوانی نیز به

تشریح وقایع کربلا پرداخته و به نوعی واقعه نگاری صورت گرفته است و این اشعار دیگر

برای سینه زدن و زنجیر زدن نیست بلکه به عنوان روضه و شرح وقایع می باشد. شاعران

مرثیه سرای ترک در این ساحه نیز گوی سبقت را از همه ربوده و بهترین و غنی ترین آثار

را آفریده‌اند و طوری که تا حد جزئیات این مسائل را شکافته و وقایع را بازگو کرده

اند و البته که این آثار پر از لطائف ادبی است.

-------------------------------------

نام نوحه: وداع آخر امام حسین با حضرت زینب (س) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

ای خاندان-ی-عیصمته، زهرای ثانی زینبیم

آخر وداعیمدیر چاغێر، آل-ی-عبانی زینبیم


سلطانه دونیا تنگ اوْلار، انصار-وْ-یاوه‌رده‌ن سوْرا

جان-وْ-جهانی نئیلیره‌م، شئبه-ی-پیمبرده‌ن سوْرا

من ایچمه‌ره‌م دونیا سۇیۇن، شهزاده اکبرده‌ن سوْرا

لب تئشنه جان وئرره‌م تاپام آب-ی-بقانی زینبیم


دۆزدۆر چوْخ آغلار دهریده، بی‌کس باجێ قارداشێنا

امّا باجێ سن چوْخ اؤزون غرق ائیله‌مه گؤز یاشێنا

الله ریضاسی سن فقط، ال چک رقیّه‌م باشێنا

ساخلا اؤزون نازیله اوْل نازلێ بالانێ زینبیم


چوْخ آغلایێب آغلاتما سن بۇ دیده‌ی-ی-خونباریمی

آخر وداعیمده‌ن اؤزون آگاه ائله قێزلارێمێ

یێغ باشێما باشسێز قالان اطفال-ی-گۆل روخساریمی

ائعلان ائله بۆلبۆل‌لره فصل-ی-خزانی زینبیم


تئز-تئز یانێقلێ آهیله‌ن گؤینه‌تمه قلبیم یاره‌سین

قێزلارێ سسله ایندیده‌ن ائیله سوْیۇلماق چاره‌سین

بیربیر سوْیۇندۇر جامه‌سین، رأفتله آل گوشواره‌سین

گئیدیر دوباره اگنینه کؤهنه قبانی زینبیم


باجێ یئتیر پئیغامیمی اؤز عتره‌تیمه جابه‌جا

اوْلسۇن اسیر اوْلماغلێغا، آماده آل-ی-مصطفیٰ

من کؤهنه کؤینه‌ک گئیمیشه‌م سیزده گئیین کؤهنه قبا

قوْیماز بۇ لئشگه‌ر، چادُر-ی-زرّین نیقابی زینبیم


بیرده آماندێر زینبیم باش یوْلما مقتلده منه

شامه گئده‌نده باش آچێق لازیمدی اؤز زۆلفۆن سنه

تؤک زۆلفیوی روخساریوه قوْیما جمالون گؤرسه‌نه

چون مه یۆزۆن ائیله‌ر خجل شمس-ی-هُدانی زینبیم

سن‌سن پرستاری باجێ باشسێز قالان اولادیمێن

سن‌له‌ندی هر دردسری بۇ عترت-ی-ناشادیمین

شامێن یوْلۇندا جان سنین جان سیّد-ی-سجّادیمین

قوْیما اوْنا ایذا ائده، شئمر-وْ-سنانی زینبیم


دوشمن وۇراندا قێزلارێ قوْللارۇوۇ ائیله سپر

قوْیما اوْلارێ اینجیده، بۇ کوفیان-ی-بد سیَر

شئمرین الینده قمچیسی، گؤرسه رقیّه‌م غش ائده‌ر

بیر آه چکسه آغلادار، اهل-ی-سمانی زینبیم


حضرت زینب قارداشێنا جاواب وئریر:

سرعتله اوْلما عازم-ی-مئیدان حسینیم صبر ائله

جانیم گئده‌ن یوْللارۇوا، قۇربان حسینیم صبر ائله


قارداش بیلیرسن هئجریوه یوْخ قلب-ی-زینبده دؤزۆم

هئجران غمینده تاب ائدیم آیا نه نوعی من دؤزۆم

سن بیل آنام زهرا دایان گئتمه حسینیم وار سؤزۆم

ائتمه بۇ نوعی قلبیمی آلقان حسینیم صبر ائله


لطف ائیله یوْل اۆسته بیرآز وقتۇن یۇباندێر گئت حسین

هر نه سؤزۆن وار زینب-ی-مظلومه آندێر گئت حسین

گل بۇ بلالی زینبی باشه دوْلاندێر گئت حسین

قوْیما دالۇنجا گؤزلری گیریان حسینیم صبر ائله

سؤز یوْخ شماتت منصبی بیر رشته‌ی-ی-ارزنده‌دیر

مین نیسگیل امّا گئیدیگۇن بۇ کؤهنه پیراهنده‌دیر

سلطانه کؤهنه پیرهن، آیا نئجه زیبنده‌دیر

ائتدی بۇ نیسگیل قلبیمی سوزان حسینیم صبر ائله


یوْلما دئییرسن زۆلفیوی، سس چکمه گلمه شیوه‌نه

بس نئیلئیوم من بی‌نوا، سن باری بیر فکر ائت منه

چون یئددی قارداشدان بۇ گۆن، گؤز تیکمیشه‌م من بیر سنه

سن‌سن اۇمیدی زینبین، الآن حسینیم صبر ائله


ای چشم-ی-حوره توتییا، خاک-ی-قدوم-ی-اطیبون

زهرایه خاطیر صبر ائله بیر لحظه ساخلا مرکبون

خنجر بوْغازۇن اؤپمه‌میش قوْی گلسین اؤپسین زینبون

زهرا سؤزۆنده قالماسێن نُقصان حسینیم صبر ائله


تاپشێرمێسان اطفالیوه مهر-وْ-نوازش گؤرسه‌دیم

سسلیر هامێ بیرده‌ن منی بیلمه‌م کیمه من سس وئریم

هانسێن آلێم آغۇشیمه، هانسێ بالانێ دیندیریم

بۇ ماجرایه قالمێشام حئیران حسینیم صبر ائله


وئر اذن اؤزۆم سردار اوْلۇم، بۇ جمع-ی-سرگردانه من

نظم-وْ-نظامیله‌ن چکیم، آل‌اللهی مئیدانه من

زۆلفۆم الیمده یالواریم، بۇ لئشگه‌ر-ی-عُدوانه من

تا بلکه سنده‌ن ال چکه عُدوان حسینیم صبر ائله


----------------------------------------

نام نوحه : وداع امام حسین (ع) با دخترش  اثر : منزوی اردبیلی

سن آت اۆسته پای-ی-پییاده من

نــه قــده‌ر قـاچێـم دایـانێــم بـابـا

سنـی عمّه‌میـن جانـی بیر دایان

بــاشــۇوا گلیــم دوْلانێــم بــابــا


بۇ یوْل اۆسته ایستیره‌م اگله‌شیب

سنه بیرجه درد-ی-دل ائیلییه‌م

اؤلۆم ایسته جانێمێ قۇرتارۇم

داخێ سن‌سیز عالمی نئیلییه‌م

دئمه گوشواره‌می آلمۇسان

اۆره‌گیم سێنێبدی گیلئیلییه‌م

نه قده‌ر مصیبته تاب ائدبم

نه قده‌ر دؤزۆم دایانێم بابا

دایان ایندی قلب-ی-شریفیوی

بۇ یانێقلێ آهیله داغلا گئت

دؤشه‌نیم آیاغۇوا اؤلمه‌میش

باشێم اۆسته اگله‌شیب آغلا گئت

گئدیسه‌ن دالونجا باخانمێرام

ائله گؤزلریمی ده باغلا گئت

گؤزۆ باغلێ دۇت الیمی اؤزۆن

باشۇوا دۇرۇب دوْلانێم بابا


باشێمێ اۇجاتمێشێدێ منیم

باباجان بۇ سایه‌ی-ی-رحمتون

هامۇدان علاوه بۇ بی‌کسه

وارێدێ همیشه محبّتون

منه نسبت ایندی نده‌ن بئله

آزالێبدێ لطف-وْ-کرامتون

بۇ اَسفلی آیرێلێغێ مگر

نئجه ایندی سهل سانێم بابا


بۇ یوْل اۆسته من اوْتۇرۇم بابا

پوْزۇلان بۇ حالیوه آغلایێم

باشۇوا و یا دوْلانێم سنین

داغێلان جلالیوه آغلایێم

منی آل قۇجاغۇوا یۆز قوْیۇم

سارالان جمالیوه آغلایێم

اوْلا سینوْن اۆسته فدا سنه

یوْرۇلان ضعیفه جانیم بابا


وئر اجازه شئمره گئدیم دئییم

اۆره‌گیزده کینه‌نی اؤلدۆرۆن

نه یانێن شراره‌ی-ی-دوزَخه

نه ولیّ‌ ذوالمنی اؤلدۆرۆن

سنی گؤرسه‌دیم قوْشۇنا دئییم

بۇنۇ بوْشلایێن منی اؤلدۆرۆن

علی‌اصغریم کیمی اوْخلانام

سپه‌سن سمایه قانێم بابا


سؤزۆمۆ قبول ائله هیجر اوْدۇن

بابا خسته قلبیمه وۇرما سن

قوْی علیّ‌-ی-اصغریله یاتێم

منی آغلادێب بئله یوْرما سن

گؤتۆر ال دعا ائله قوْی اؤلۆم

منی اصغریمده‌ن آیێرما سن

دئمه‌سین هایاندا قالێب منیم

گئجه لای‌لای چالانێم بابا


بیلیسه‌ن محبّت اسیری‌یم

آتاسێزلێغا دؤزه بیلمیره‌م

منی سن سینوْندا بؤیۆتمۆسن

اته‌یوندان ال اۆزه بیلمیره‌م

سوْیۇنۇب بۇ شامێن اۇزاق یوْلۇن

من آیاق یالێن گزه بیلمیره‌م

گۆلۆ خاره تاپشێرێسان نئجه

دایانێم بۇ اوْددا یانێم بابا


وداع امام حسین (ع)با دخترش


قێزێم ایستیره‌م سیزی ترک ائده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

منی چوْخ یۇباتما گره‌ک گئده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


سنیله‌ن گره‌ک گئده شامه بۇ

گۆنۆ قاره خاطیری رنجه‌لر

اؤپه‌جک بۇ قوْللارێوێ هله

گره-ی-طناب-ی-شکنجه‌لر

یێخاجاق یزیدی دمشقیده

یئره ذلّتیله بۇ پنجه‌لر

اوْلاجاق عمارتی مُنهدم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


منی ساقی-ی-ازل ائیله‌ییب


بئله مست-ی-بزم-ی-الست-ی-حق

بوْغازێم قانێلا مرمّته

یئتیشه گره‌کدی شکست-ی-حق

سنی قوْرخما وۇرسا بۇ کوفییان

آلار انتقامیوی دست-ی-حق

آرادا خدا اؤزۆدۆر حَکَم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


آلاسان نتیجه قێزێم گره‌ک

سن اؤزۆن بۇ قانلێ قییامیده‌ن

سالاسان بنای-ی-حکومت-ی

اُمَوینی نظم-وْ-نظامیده‌ن

بۇ بلالی باشێمێ سن گره‌ک

آلاسان حکومت-ی-شامیده‌ن

اؤپه‌سن دوْداغێمێ دمبدم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


هله گئت گؤرۆم قۇرۇسان نئجه

منه بزم-ی-تعزیه شامیده

سنی دیندیره‌ن گره‌ک آغلایێب

یانا وای حسین دییه شامیده

ائده لعنت آل-ی-اُمییه

علنی قرا گییه شامیده

وۇرالار هر ائوده قارا علم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


منی چوْخ یۇباتما گئت عمّه‌وه

بیلیسه‌ن کی خسته مسافرم

نه اؤزۆم سۇ ایچمه‌گه طالبم

نه ده زنده قالماغا قادرم

ولی سۇ تاپێلسا اگر قێزێم

گینه من گتیرمه‌گه حاضرم

ائده‌رم سۇ فکرینی هر قده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


اوْ قێزێن سوْلان یۆزۆنه باخێب

یۆزه سئیل-ی-اشگینی باغلادێ

دیزی اۆسته باشینه ال چکیب

آنا آغلادێ بالا آغلادێ

بالانێن سیلیب گؤزۆنۆن یاشێن

یۆزۆن اؤپدۆ بیرده قۇجاخلادێ

دئدی صبر ائله قێزێم ائتمه غم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

--------------------------------------


نام نوحه : عشق قماری درباره امام حسین(ع) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی


کیم دیلده حسین آدین ایدوب اَزبَر آپاردی

قبره الی بوش گیتمدی بیر گوهر آپاردی

تپراقدا خیانت ایلمز عشق حسینه

قبر ایچره بولر گوهر جان پرور آپاردی

چوخ گورمشوخ عالمده ئولن وقته حسین‌چی

قبره نه جلالیله اونی اِللّر آپاردی

گیت مجلس ترحیمینه باخ جاه و جلاله

گور عشقیدی یا مسئله دیگر آپاردی

بو عشق قمارینده بلی هیچ کیم اوتوزماز

اوّل اوتوزندا گوروسن آخر آپاردی

هر کیم کی جوان عمرینی بو یولدا اوتوزدی

آخر بله گوردوک آقادان نوکر آپاردی

هر کیم کی بو درگهده قوجالدوقجا اوجالدی

باشی آغاران رتبه‌ی والاتر آپاردی

چوخ آغ گونه چخدی قره تپراقلارون آلتدا

هر کس قره دسمالیلن اشک تر، آپاردی

فکر ایلمه‌سن آغلادون اشگون هدر اولدی

زر قدرینی از بس تانیدی زرگر آپاردی

سن گورموسن امّا دولانور شیشه‌‌سی الده

گوز یاشلارینی فاطمه‌ی اطهر آپاردی

خولی‌نون عیالینه خانم گورنه بیوردی

بو اشگون امانتدی امانت گر آپاردی

چون اوغلوما سن آغلادون الان ئوز ایونده

بو خاطره‌نی فاطمه تا محشر آپاردی

-----------------------------------------------------------
نام نوحه : جواب دادن امام حسین (ع) به دخترش سکینه(س) اثر : منزوی اردبیلی


گئتدی عمون سکینه جان، قانه بوْیاندێ گلمه‌دی

وئردیگی اؤز سۇ قولونا، سنده‌ن اۇتاندێ گلمه‌دی

 

زرمده گؤردۆ نظمله‌ن لئشگه‌ر-ی-کفری صف به صف

شطّه گئدیبدی شیر تک، وارث-ی-شحنه‌ی-ی-نجف

نهر فراتی اوّلین حمله ده ائیله‌دی هدف

سۇ اله گلدی ایچمه‌گه نفسی دایاندێ گلمه‌دی

 

چێخدێ قۇرۇ دوْداغیله‌ن بیر سۇلۇ مشگیله‌ن سۇدان

مکریله کسدی ساق سوْلۇن یاتدێ کمینده کوفیان

چێخماغا نخلزاریده‌ن دوشمنی وئرمه‌دی امان

گئتدی سۇ اۆسته اللری، صبری تالاندێ گلمه‌دی

 

گؤزده‌ن علاوه ساخلادێ، مشگین اوْ شیر-ی-جان‌سپر

چوْخ چالێشێردێ مشگینه سینه‌سین ائیلییه سپر

حئیف اوْلا قانا دؤنده‌ریب اشگینی ناوک-ی-سه‌پر

حالینه گؤردۆ مشگینین اشگی رواندی گلمه‌دی

 

ایندی گؤزۆمده عؤمرومون بیردی گئجه‌یله گۆندۆزۆ

بۇپارا مشگیده‌ن بۆتۆن کشف اوْلۇ مطلبین دۆزۆ

مشگیده اوْلمادێ سۇیۇ گلمه‌گه گلمه‌دی یۆزۆ

بوْش الیله‌ن قَییتمه‌یی گؤردۆ گیراندی گلمه‌دی

 

بیر نفرین الینده کی جنگیده اوْلمادێ کسه‌ر

هر قده‌مینده اوْن نفر آتلێ قاباغێنێ کسه‌ر

گؤرمه‌سه ال حریفده، قانلێلار ال چکه‌ر مگر

کسدیله چون قاباغێنێ، رأیی دوْلاندێ گلمه‌دی

 

تن به تن اوْلدۇ روبرو هر کس اوْ پهلوانیله‌ن

قوْرخمادێ تیریله‌ن وۇران، وۇردۇ داخێ کمانیله‌ن

صدمه یئتیبدی باشێنا، گؤزلری دوْلدۇ قانیله‌ن

گؤز دۇتۇلۇب گؤره‌نمه‌دی، خئیمه هایاندێ گلمه‌دی

 

گۆلشن-ی-آرزوده بیر گۆل بیتیره‌نمه‌دیم قێزێم

قالدێ الیم بئلیمده من ال یتیره‌نمه‌دیم قێزێم

بسکی بئلیم شکستیدی تک گتیره‌نمه‌دیم قێزێم

نی‌کیمی چوْخ سێزێلدادێم قلبیده یاندێ گلمه‌دی

 

سرویدی من دئدیم دۆشۆب خول تۆکۆلۆب خول اۆستۆنه

قوْللارێ پیشوازیمه دۆشمۆشدۆ یوْل اۆستۆنه

قوْیدۇ سۇ اشتیاقینه بیر گؤز ایکی قوْل اۆستۆنه

سۇ گینه راضی اوْلمادێ آخدێ جالاندێ گلمه‌دی

 

عمّه‌وه وئر خبر قێزێم نوحه ائدین عزا قۇرۇن

دیلده سۇ آرزوسینه یکسره پُشت-ی-پا وۇرۇن

اؤلدۆ وفالی قارداشێم خئیمه‌سینی یێغێشدێرون

شهپری شاهبازیمین چوْخ یارلاندێ گلمه‌دی

 

قالدێ ستمله یا حسین «منزوی» چوْخ فشاریده

مرجعی یوْخ عدالتون بیر بئله روزگاریده

قلبی یارالێ شیعه‌لر قالدێلار انتظاریده

قان آلان اوْغلۇوۇن مگر وقتی هاچاندی گلمه‌دی؟

 نام نوحه درباره حضرت ابوالفضل اثر مرحوم : استاد رحیم منزوی اردبیلی


گؤز تیکیبدیر سنه قارداش، دم-ی-خنجر ده باشێـم

تئــز یئتیــش دادیمـه قــوْیما، قالا اللـــه‌رده باشێم

منـه مـیـن یـاره دَگــه، ائتمـــه‌ره‌م البتـه گـیـلـه

قوْلسۇز اوْلسامدا چتین دوشمنه باشێم اگیلـه

قلبیمیـن نذریـدی بـۇ بـاش قـابـاغـۇنـدا کسیلـه

گـل ائـده حاجـت-ی-قلبیمـی، بـرآورده بـاشێـم

گر گۆلۆن شاخه‌سی صدمه گؤره، خوْش رنگی سوْلا

نــه قـده‌ر دۆز دۇتــاســان، گـۆل آخێنـار ساغـا سـوْلا

منـه ده صـدمـه یئتیـب، سیّــدی! باشـۇن سـاغ اوْلا

قالمۇرێ شاخێ سێنان گۆل کیمی پئیکه‌رده باشێم

دئمیره‌م قارداشۇوام، عرصه ده سرلئشگه‌رۇوام

یا الیمده عَلمیم واردێ عَلم پرورووام

منده گر سلطنت-ی-عالم اوْلا نوکرووام

خاکبوس اولمایێب اوْلماز در-ی-دیگر ده باشێم

سن بیلیر سن، سنه قارداش دئمه‌دیم اؤز باشێما

امر-ی-زهرادی کی زحمت وئریره‌م قارداشێما

گل آیاقوندان اؤپۆم قوْی الون السیز باشێما

اوْلا تا آخر-ی-عمرینده نظرکرده باشێم

تاپدێم اوْل گۆنکۆ ولادت من ایا شاه-ی-زمن

اؤز قۇجاغوندا گؤز آچدێم، گۆل-ی-رخساریوه من

نوْلا ایندی یۇمۇلان وقته گؤزۆم سن گله‌سن

عرشه ناز ائیله‌ر اوْل دامن-ی-اطهر ده باشێم

گل خجل ائیله‌دی دونیا سویو، سرلئشگه‌رووی

سربلند ائیله  سرافکنده اوْلان نوکرووی

جان دوْداغێمدادێ، پیشواز ائیلیر لبله‌رووی

ایستیر عمرین وئره باشه، لب-ی-کوثر ده باشێم

من هُمای شرفم، حئیف سێنێب بال-وْ-پریم

نه الیم وار نه عمودیم، نه بیر آیرێ کَسه‌ریم

کاسه‌ی-‌ی-سر، کُلَه-ی-جنگیدی، سینه‌م سیپریم

ایستیره‌م دهریده سرمشق اوْلا هر فرده باشێم

گر چه ذیبح اوْلماغا باشێم قاباغۇندا تله‌سَر

خنجر-ی-قاتل اسه‌نده اوْدا شوقینده‌ن اَسه‌ر

وار نه جلّادیده جرأت، نه ده خنجر ده کسه‌ر

باخما السیزدی چتین ال وئره نامرده باشێم

راضییه‌م قاتل-ی-بیرحم ائله سنگین دل اوْلا

پرده‌لی بیر طبق ایچره باشێما حامل اوْلا

قالا بیر حاله باشێم، قان گؤزۆمه حایل اوْلا

گؤرمییه زینبی اغیار آرا بی‌پرده باشێم

قۇرۇلان وقته حسین! محکمه‌ی-‌ی-عدل-وْ-جزا

هر شهید اؤز باشێ الده گله‌جک حشره اخا

بیر شهید السیز اگر اوْلسا، ندیر چاره شها

من نه نوعی اله آللام صف-ی-محشرده باشێم

ای ابوالفضل لیباسین دئییشیب آل-ی-یزید

جمع ائدیب سفره‌ی-ی-احسانیله باشێنه مُرید

«منزوی» حقّ دانێشاندا ائله‌ییر حمله شدید

گوی چوگان تعدّی، اوْلۇب اللــه‌رده باشێم

---------------------------------------------
نام نوحه : دیل یاره‌سی (در باره حضرت ابوالفضل (ع) و امام حسین (ع) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی


آز قالدی کی دعواده یتسون خطر عباسه

قان گوزلرینی دوتموش وئرمور خبر عباسه

قوللار قلم اولموشدی قان گوزلره دولموشدی

آغلاردی مدارینده شمس و قمر عباسه

صاق گئتدی کسر گئتدی صول گئتدی سپر گئتدی

باش کاسه‌سی اولموشدی تنها سپر عباسه

دورت سمتدن اوخ دگدی بیر آخ دئمدی والله

دیل یاره‌لری اولدی اوخدان بتر عباسه

کسدی قباقین ناگه بیر غول قوی پیکر

بیر آهن عمود آلتدا سالدی نظر عباسه

سسلندی، علی اوغلی نه گلدی او قوللاره

بو سوز یارالاردان چوخ، ائتدی اثر عباسه

ناگه او عمود آهن گزدی باشی اوستونده

جان جان دئدی زهراده والا گهر عباسه

زین اوسته ابوالفضلی بیر صاق صولا ترپتدی

لایلای چالینور گویا شوریده سر عباسه

بو واقعه واللّهی زهرایه گران گلدی

یر گوی هامی قان آغلار دشمن گولر عباسه

---------------------------------------

نام نوحه : درد دل حضرت رباب (س) با حضرت علی اصغر (ع) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

ای غۆنچه دهن لای‌لای، پئکانی امه‌ن لای‌لای

قبری ننـه‌ده‌ن گیـزلیـن، قوْنداغـێ کفن لای‌لای

لای‌لای گؤزه‌لیم لای‌لای، شیرین غزه‌لیم لای‌لای

یاز گۆنلری گۆل وقتی، سوْلمۇش خزه‌لیم لای‌لای


آخر گئجه سینه‌مده بیر حالدا سارلمێشدۇن

چون شمع-ی-شبستانی یاندۇقجا آزالمێشدۇن

بیلدیم سَحَره خاطیر، جبرا" دیری قالمێشدۇن

بیلمه‌زدی ندیر دردون سؤیله‌ردی گؤره‌ن لای‌لای


آشفته هواسیله، فکریم کیمی مختلّم

هر آن اؤزۆمۆ تاپسام بیلسه‌م یئریوی گلله‌م

بیر آز سۆد امیب، یاتسوْن منده بالا دینجه‌للـه‌م

خوْشدۇر دوْیا دلبندون اوْندان دییه‌سن لای‌لای


نسبت آنا عئشقینده بیر ذرّه مجاز اوْلماز

قانلێ دوْداغۇن اؤپسه‌م جان نقدینه آز اوْلماز

کیم بیلمیره‌م اؤرگه‌تدی، سنده بئله ناز اوْلماز

آغلا سسیوه قۇربان چاللام تزه‌ده‌ن لای‌لای


شش‌ماهه‌میله بئش آی گزدیم نئجه داغ داشدا

ال گاه دعادئیدی، گه سینه‌ده گه باشدا

اللیک قوْچ اوْلار قۇربان، هئچ اوْلماسا بیر یاشدا

اللیک یئرینه املیک قۇربان کسیله‌ن لای‌لای


هر گۆن نئچه یوْل اوْغلۇم، منده‌ن سۆد امه‌ردۇن سن

دوْیجاق منه هر لحظه نازیله گۆلردۇن سن

آرتێق سۆدۆ آغزۇندان اطرافه سپه‌ردۇن سن

تئز-تئز سنی اوْخشاردێم قۇربان سنه من لای‌لای


یادیمه دۆشه‌ر یاروْن هر دم دییه‌ره‌م جان-جان

اوْلمادێ سۆدۆم منده‌ن اوْلدۇن بئله روی‌گردان

لب تئشنه چێخان جانه، شرمنده ننوْن قۇربان

قوْیدۇن منی چؤللرده یات قبریده سن لای‌لای


آغ دؤشلۆگ اوْلار طئفله، پاکیزه برازنده

داشلانسا سۆد آغزێندان سالماز لکه روبنده

آغزۇندان آخێب قانۇن ای آهوی-ی-زیبنده

سینوْندا چیچه‌ک بیتمیش خنداندی چمن لای‌لای


-------------------------------
رباعی :

من ربابم آغلاماقدان دوْیمارام

اؤلۆنجه من بۇ قاره‌نی سوْیمارام

مدینه‌نین خانیملارێ دینمه‌یین

عزالیام باشا حنا قوْیمارام

من ربابم فاطمه‌نین گلینی

اوّل دئدیم بلالره بلینی

بۇ نیسگیله اؤلۆنجه من آغلارام

اصغریمین باغلامێشدێم الینی

درک ائتمه‌دیم اشاره‌وی دوْیۇنجا

اوْخشامادێم اوێخ یاره‌وی دوْیۇنجا

دیلسیز گئتدۇن سنه دیل اؤرگه‌تمه‌دیم

ترپه‌تمه‌دیم گهواره‌وی دوْیۇنجا

من ربابم دییه‌ره‌م دردیمی هر آن بالاما

آغلارام شام-وْ-سحر دیده‌سی گیریان بالاما

هر زامان دۆشسه منیم یادیمه هیجران گئجه‌سی

ائیله‌ره‌م صبحه کیمی ناله-وْ-افغان بالاما


-------------------

نام نوحه : زبان حال حضرت رباب اثر: مرحوم منزوی اردبیلی


علی سینمده کی دیرناق یاراسی خاطرینه

بیر آزدا یات سحرون ماجراسی خاطرینه

سوسوزلار الده سو جامی دیلینده یا عباس

دخیل درگه اولوبلار سخاسی خاطرینه

سوسوزلارین چوخی دائم بو دور و برده گزور

گچولّه صاق صولا سو ماجراسی خاطرینه

خیال ایدولّه سو اولسا فقط بو خیمه‌ده وار

سویی ربابه ویرللر بالاسی خاطرینه

اوغول بو سوزلره باعث فقط سوسوزلقدی

همیشه درد سیزیلدار دواسی خاطرینه

خجالتی سنون عباس عمون چکور آرادا

گیدوب اوزاقدا گزور ئوز حیاسی خاطرینه

فقط رقیّه باجوندور گلوب گیدن یانوا

ئوزین هلاک ایدور ئوز دلرباسی خاطرینه

و بیرده سس اوجالاندا گلولّه عمّه‌لرون

توکولّه گوزیاشی قارداش بالاسی خاطرینه

گرگ سکینه‌نون آغوشینه ویرم سنی‌ده

دخیل درگه ایده ئوز آناسی خاطرینه

دیه عمو آنامون چاره‌سی گیدوب الدن

گوزین تیکوب الوه التماسی خاطرینه

او خالی مشک‌لره دقّتیله بیر باخسان

و لو اولا ایکی قطره شفاسی خاطرینه

توکک بوغازینه راحت گیدوب گله نفسی

ربابون آه دل بینواسی خاطرینه

بالق تک آغزوی تزتز آچوب چخاتما دیلون

ئورگیمون بو ساغالماز یاراسی خاطرینه

من آلتی آی سنه صود ویرممیش غذا یمدیم

باغشلا بو گجه نی غم هواسی خاطرینه

یقین فراتیده ناله ایدور سوسوزلقوا

یاتانموسن او فراتون صداسی خاطرینه

فرات سهلیدی داغ داش یانار سنون حالوا

بو لشگرون عمل نارواسی خاطرینه

چوخ ایستورم آنالار ایچره تک رباب آنووی

بیر امتحان ایده‌لر، مدّعاسی خاطرینه

گوزوم پیاله سینه بیر پیاله سو ویره‌لر

ویرم بو گوزلروی عمرون بقاسی خاطرینه

 

شاعر: مرحوم استاد رحیم منزوی اردبیلی

نام نوحه : احوالات رقیه


ظۆلمه‌ت گئجه، آی دوْره‌سینه هاله گله‌نده

قوْرخار نئجه شخص اوْلسا، ائدر ناله گله‌نده


ایجـاد اوْلـۇنار موختـه‌لیف اشکال-وْ-عجاییب

تلّ اۆسته و یا اینکـه سییـه‌ه چـاله گلـه‌نده


اؤز کؤلگه‌سینه باخسا هراسان اوْلۇ اینسان

قوْرخـار گؤزۆنـه، هئیکـه‌ل-ی-ابطالـه گله‌نـده


بیلمه‌م اوْ حۆسئینین قێـزی اۆچ یاشـدا رقیّه

نـه حالیلـه گلـدی گئجــه گــوْدالــه گلــه‌نـده


وئردی یۇخۇیا دۆشمه‌نی دۇردۇ یوْلا دۆشـدۆ

قوْرخــدۇ دۇتــولا فـرقـه‌یئ جههــالـه گله‌نده


حتی ائله گلدی کی اوْنۇ گؤرمه‌دی بیر کس

سیررین دئمـه‌دی،عمّـی‌یه، اطفالـه گلـه‌نده


گلمیشدی همان یوْل کی اوْ زهرایئ سه ساله

حتمــه‌ن ایتیـره‌ر سـالک-ی- صـد سالـه گله‌نـده


فیکر ائیلمه کیم گتـدی اوْنـۇ مقتلـه بیر بـاش

عاشیق یـوْل ایتیرمـه‌ز رهـئ آمالــه گله‌نــده


زهـرا سسینی آلـدێ اوْ قێـز مقصـده چـاتدێ

زهـرایـه اؤزۆن ائیلــه‌دی هــم نالــه گلــه‌نــده


سس گلدی قێزیم سینه‌مه گل یاخشێ گلیبسه‌ن

تـۆش اولمـامێسـان شمر-ی-بــد افعـالــه گلـه‌نــده


دیققه‌تله باخێب گؤردۆ کی بیر نعشیدی بی‌سر

آهێ گلی چـۆن شعلـه‌‌ی-ی-جـووالـه گلـه‌نــده


سالــدێ اؤزۆنـۆ سینـه‌سینه ائیله‌دی فـــریاد

گـــؤر قالـدێ رقیّوْن بـابـا نـه حالــه گلــه‌نــده


گاهــی ایاغێــم داشـه دگیب گاه یێخیلدیــم

قان وئردی دیلیـــم دیده‌یئ سیّالــه گلـه‌نـده


امما بابا چۆن شمر یۇخۇدۇ باشێمێن اۆسته

صد شوکــر ائیله‌دیم ایندی بۇ مئنواله گله‌نده


عالـه‌م منـه رحم ائیله‌دی شمر ائله‌میر امما

تاپشێر منـی بـارێ سـن اوْ قتّـالــه گلـه‌نــده


یا قوْیسۇن اؤلۆم یا منی اؤز باشیمه قوْیسۇن

لای لای دئییــم اؤز اصغریمـه حالـه گـلـه‌نـده


سۆد گلمیشدی دؤشله‌ری دوْلمێشدێ ربابون

قالمێشـدێ آنـام آیـرێ بیــر احـوالــه گلــه‌نــده


بیر سؤزده دئییم قوْی بابا شمرین سیته‌میندن

گؤر ائتدی نه‌لـه‌ر خئیمـه‌ی-ی-ائجلالـه گله‌نـده


سجادی یۆزۆ اۆستـه سالێـب چکـدی رداسیـن

اوْد وۇردۇ خییامـه، طمــع-ی-مالـــه گلــه‌نــــده


پــر وۇردۇم اۇچــام بیــر طــره‌فه خئیمــه یانانـدا

اوْد شؤعلـه چکیـب دۆشـدۆ، پر-وْ-بالـه گلـه‌نـده


یانــدێ اتـه‌گیــم قـارداشێــم عابــد یــانـان اوْددا

یئـر گــؤی سیتـــه‌م-ی-شئمریله زیلزاله گله‌نـده


گـوشـواره چێخێنـجـا قـولاغێمـــدان منــی وۇردۇ

بیــداد ائلـــه‌دی غــاره‌ت-ی-امــوالــه گـلــه‌نـــده


سیلــی یئــری معلومیــدی، قمچـی یئـری امما

مـعلــوم اوْلـــۇ ویــرانییـــه، غسّــالـه گلــــه‌نـــده


غاره‌ت سیتــه‌میـن «منزوی» یاد ائلـه‌ییب آغــلار

سـارِیقلــه‌ر الـــی صفحــه-ی-«آماله» گلــه‌نـــده


---------------------------------

نام نوحه : حضرت رقیه(س)  اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

اکبریم گلینجه اؤلسه‌م دفنیمی یۇباندێر عمّه

نعشیمی آلێب ال اۆسته، باشێنه دوْلاندێر عمّه


یوْخ سؤزۆم بۇ اؤلمه‌ک عمّه «امر حیّ‌ لم» یزل‌‌دی

باجێلار اؤله‌نده امّا قارداشێ اوْلا گؤزه‌لدی

ائیله‌یین بیر آزجا تأخیر، بلکه اکبریمده گلدی

کفن-وْ-دفنیمی بیر آز سن ساخلا ال یۇباندێر عمّه


گؤزلرون فداسی اوْللام خسته‌سن بی‌بی آز آغلا

اؤلدۆره‌ر اؤزۆن حَرَملر آز بۇ قلب-ی-زاری داغلا

اللرون قاداسێن آللام گل بۇ گؤزلریمی باغلا

قانلێ اشگیله‌ن سارالمێش رنگون آز بوْیاندێر عمّه


گرچه قاره گۆن الینده قۇرتارۇر بۇ بختی قاره

وار ولی بیر عمده دردیم، گل سنه ائدیم اشاره

ناگهانی گلسه اکبر، گؤزلریمی آچ دوباره

اکبری منیله بیر آن روبرو دایاندێر عمّه


شئمری سن چاغێرما عمّه قلبیده جراحتیم وار

قوْلدان آچماسێن طنابیم دیلده آیرێ نیّتیم وار

قبره قوْی بۇ حالتیله‌ن جدّیمه شکایتیم وار

سنده خلقه ظۆلم-ی-شئمری، نطقیویله آندێر عمّه


باشۇن آچما ائتمه ناله، قلبیم اوْلدۇ غۆصصه‌ده‌ن قان

سن منه آنالێق ائتدۇن جانیوه رقیّه قۇربان

باشێم آلما سینوْن اۆسته، توْپراق اۆسته قوْی وئریم جان

زحمتیمی چوْخ چکیبسه‌ن، آز منی اۇتاندێر عمّه


آغلاما دئمه غریب-ی-بی‌وطن، رقیّه لای‌لای

هئچ دیله گتیرمه جیسمی، بی‌کفن رقیّه لای‌لای

سسله شئمر-ی-شوم الینده‌ن، دینجه‌له‌ن رقیّه لای‌لای

قلب-ی-اهل-ی-شامی، آه-ی-آتشیمه یاندێر عمّه


بی‌سبب دئنه‌ن بۇ غمده قانه گؤز یاشێم دوْلانماز

الده اؤلدۆرۆب بۇ طئفلی شئمر-ی-دون گینه اۇتانماز

قمچیله‌ر یئرینی امّا گؤرمه‌یینجه خلق اینانماز

کؤینه‌گیم چێخارت بۇ خلقی سن اؤزۆن ایناندێر عمّه

---------------------------------------

نام نوحه : خطاب حضرت رقیه با امام حسین اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

اؤلۆب اکبریـم آمـانـدێر، بابـا کارزاره گئتمـه

منی باشۇوا دوْلاندێر، اؤلۆره‌م کناره گئتمه


دؤزه بیلمیره‌م من اؤللـه‌م گئده‌‌سن اگر اۇزاغه

آتا اؤلسه گر یتیمه قێزێ کیم آلار قۇجاغه

گره‌ک اوْندا قێزلار ایچره باشێمێ سالام آشاقه

بابا جان ترحّم ائت بۇ دل-ی-بی‌قراره گئتمه


سنیله‌ن بۇ رزمه گئتدی نئجه راحت اوْلدۇ اصغر

منی ده گل آل قۇجاغه، آپار اوْخلاسۇن بۇ لئشگه‌ر

منی شامێن اهلی سن‌سیز، بابا الده اؤلدۆره‌رلر

چکه‌ر آیرێلێق اوْدۇندان اۆره‌گیم شراره گئتمه


گؤرۆره‌م قایێتمایێبدێر گئده‌ن عرصه‌ی-ی-جیداله

اوْدۇر ائیلیره‌م بۇ قدری قاباغۇندا آه-وْ-ناله

ائشیدیب فراقۇن عمّه‌م گؤرۆسن قالێب نه حاله

الی سینه‌ده سرشگین تؤکۆرۆ عذاره گئتمه


بیله شئمر اگر سنین من، قێزۇوام عداوت ائیله‌ر

آپارێنجا شام-ی-شومه، منی اؤلدۆره‌ر اوْ کافر

بیزی اوْلسا گر دوباره وطن-وْ-دیاره قَیته‌ر

بۇ عزالی امّهاتی، ائله فکر-وْ-چاره گئتمه


بئله کی قوْیۇب گئدیرسن بۇ پناهسیز بناتی

دئ گؤرۆم سوار-ی-ناقه کیم ائده‌ر مخدّراتی

سۇ گتیرمه‌گه بهانه، ائدیسه‌ن اگر فراتی

سۇ آدێن گتیرمه‌ره‌م من، دیلیمه دوباره گئتمه


سنین آی بابا اگرچه اۆره‌گۆن دوْیۇبدۇ منده‌ن

نئیله‌سین رقیّه‌وْن آخر، هله دوْیمئییبدی سنده‌ن

سنین عئش-وْ-التفاتون، آیێرێب منی وطنده‌ن

چکر ایندی داغ-ی-هئجرون دل-ی-داغداره گئتمه


بئله کی شتابیله‌ن سن، من تک قوْیۇب گئدیرسن

من-ی-زاری اوْلما راضی ائله‌سین اسیر دوشمن

قێل اؤزۆن دعا اقلا" سن اؤلۆنجه قوْی اؤلۆم من

غم-ی-هئجرون ائتمه‌سین تا، منی بخت-ی-قاره گئتمه


روباعی‌لر – امام (ع) قێزێ رقیّه‌یه سؤیله‌ییر:


ایسته‌کلی رقیّه‌م غم اوْدۇن جانیمه وۇرما

عطشان بالا گئت خئیمییه یوْل اۆسته اوْتۇرما

زهراء آناما گؤزلرۆن اوْخشار، یاراشێقدا

وار گؤزلییه‌نیم منله قێزێم گؤز-گؤزه دۇرما


سن تک بالا منده یانێرام غم‌لر الینده

قاتل تله‌سیر قتله یالێن خنجر الینده

سن گئتمه دئییرسن بالا اصغر منی سسله‌ر

زهراده تیکیبدیر یوْلا گؤز معجر الینده


واردۇر هدفیم مقصده گر یئتمه‌سم اوْلماز

قرآن گئدیر الده‌ن، سیزی ترک ائتمه‌سم اوْلماز

افطاره آنام فاطمییه منده قوْناغام

دعوت منه خاطیردی اگر گئتمه‌سم اوْلماز


حضرت رقیّه‌نین جاوابی:

سؤز یوْخ بابا زهرا قوْناغێن ساخلاماق اوْلماز

دوشمن سؤیۆنه‌ر، گؤرسه بیزی آغلاماق اوْلماز

چاره‌م کسیلیب دۇتمۇشام الآن اته‌یوندان

چاره یوْلۇنۇ چاره‌سیزه باغلاماق اوْلماز


----------------------

اى عمه! منیـم کاش ائلـه امکانیــم اولئیــدى

سینه‌مـده بو باش، بیر گئجه مئهمانیم اولئیدى

اى کاش بۇنون ذکرینى بیر آن ائشیدئیدیـم

بـۇ قانلێ دوْداقدان گئنـه قرآن ائشیدئیدیـم

هـر دم بابا جانیم چاغێریب، جان ائشیدئیدیم

قوربان بابامین جان سسینه جانیم اولئیدى

اوّلده گرک باوریمى محکـــم ائدئیدیم

پیشــوازه قاچێـب گؤزلریمـى پُر نم ائدئیدیم

گؤزیاشلاریمى جمع ائله‌ییب مرهم ائدئیدیم

الـده یارالـى لبلـه‌ره درمانیـم اولئیـدى

بیلسئیدیم اگر، اشکیمى یوللاره سپه‌ردیـم

گلسئیدى آیاغیلـه آیاق ردّین اؤپـه‌ردیـم

فرشیم یوْخودو زولفومو توْپراغه دؤشه‌ردیم

ویرانه ائویم لاییق مهمانیم اولئیـــدى

دۇتدو بـو گئجه اوّل شبدن منـى غفلــت

گؤى اهلینى دعوت ائله‌یم اوْلمادى فرصت

دوتسئیدیم عزا من بو باشین شأنینه نسبت

جئبریل گرک بو گئجه دربانیــم اولئیــدى

چـوْخ وئردی منـه زجـر، دنی گـؤز یاشـا خاطیر

سرنئیزه ده دۇرمۇشدۇ بو باش یوْلداشا خاطیـر

آلـلاه منـی حیفـظ ائتـدی فقـط بـۇ باشـا خاطیر

عئشقیمده ریضـا اوْلمـادی، نوقصـانیم اولئیـدی

آخئرده یئتیـب، چـوب-ی-جفـا دسـت-ی-یزیـده

وۇردۇ اوْنـۇ غئیظیله لـب-ی-لعـل-ی-شهیــده

زینـب بـی‌بـی‌میـن قـددین اَگیب ائتـدی خمیده

هیچ بیر دئمه‌دی یاخشێدێ ویجدانیـم اولئیـدی

--------------------------------

نام نوحه : بورا نینوادی زینب  اثر: مرحوم استاد رحیم منزوی اردبیلیبۇرا نئینوادی زینب، بۇ مکان نواسیز اوْلماز

آدێ کربلا اوْلان یئر، بیلیره‌م بلاسیز اوْلماز

بۇ زمین-ی-پاکه قانێم وئره‌ر آیرێ بیر اثرلر

سوْرا قانلێ تُربَتیمده‌ن گۆل-ی-آرزو دره‌رلر

اؤپۆب ال به ال جاهاندا، اوْنۇ تُحفه گؤنده‌ره‌رلر

اوْلا هر مریضه قیسمت، مرض-ی-شفاسیز اوْلماز

من اؤزۆم خلیل-ی-عئشقم، بۇرادۇر مینای-ی-عئشقیم

اوْ فرات-ی-زَمزَمیمدیر، بۇ مکان صفای-ی-عئشقیم

بۇ گۆل اۆزلۆ اکبر اوْغلۇم، اوْلاجاق فدای-ی-عئشقیم

کی خلیل اوْلان میناسیز، بۇ مینا فداسیز اوْلماز

بۇ مکاندا سن قوْناقسان، منیم اصل-ی-مسکنیمدیر

بیلیره‌م ندیر حدودی، هارا عئین-ی-مدفنیمدیر

باخ اوْ تلّ سنده‌ن اؤترۆ، بۇ چۇخۇر مکان منیمدیر

هارا سالک-ی-طریقت، گئده رهنماسیز اوْلماز

اوْ فراتی کی گؤرۆبسن، بیزه گؤرسه‌دیر سییاهه

منی سسله‌ییر یئتیرسوْن، سؤزۆنۆ بۇ بی‌پناهه

کی گلین بیر آز سۇیۇمدان، آپارۇن اوْ خئیمه‌گاهه

دوْلانار موباح اوْلان سۇ، ستم-وْ-جفاسیز اوْلماز

اۇجالێب سسی فراتین، ولی خئیلی باکنایه

سۇیۇنۇ تعاریف ایستیر، ائده سۆد امه‌ر بالایه

کی گل ایچ نقدر ایچیرسن، سوْرا ائیله‌مه گیلایه

قده‌غه‌ن اوْلاندا گلسه‌ن، بوْغازۇن یاراسێز اوْلماز

باجێ من کی شیش جهات-وْ-دوجهانه پادشاهم

گره‌ک آلتێ گوشه بیر قبر، ائده‌لر منه فراهم

اۆره‌گیم چوْخ ایستیر اوْردا یاتاق اکبریله باهم

ائله بیر مزاریم اوْلسا، بئله مه لقاسیز اوْلماز

باجێ منده‌ن اؤترۆ «شئمره» سن اۇجاتما دست حاجت

منی خنجر آلتدا گؤرسوْن، اوْنا ائیله‌مه سماجت

دم-ی-خنجره ال آتما، الۇن ائیله‌مه جراحت

ائله نطفه‌ی-ی-زنانین الی چۆن خطاسیز اوْلماز

--------------------------------------
نام نوحه: بۇرا منه وطندی زینب اثر: مرحوم استاد رحیم منزوی اردبیلی


بــۇ بـلا چـؤلــۆ، حسینــه ابــدی وطـنــدی زیـنـب

آغاران ساچۇن بۇ چؤلده، من اۆچۆن کفندی زینب

من اۆچۆن خبر وئریبدیر بۇ یئری بابام پیمبر

دئییب آدلارێن باشێمدا اوْلاجاق نئچه دلاور

آنادان اوْلان گۆنۆمده منه آغلایێب اوْ سرور

بۇیۇرۇب هایاندێ قبریم، کفنیم نده‌ندی زینب

بۇ چؤله بابام علی‌نین اوْ زامان دۆشۆب گذاری

گؤتۆرۆبدۆ توْپراقێندان، ائدیب اشک-ی-چشمی جاری

بۇیۇرۇب حسین قانێلا، اوْلۇ بۇ یئر آبیاری

اوْدۇ مو به مو قضیّه، من اۆچۆن عَلَندی زینب

ائله کی سۇ واردێ قانێم اوْلۇ کیمیا بۇ تُربت

کَفنینده کیم گتیرسه، اوْنۇ قبره وقت-ی-رحلت

ملک-ی-عذاب گؤرسه، قایێدێب گئده‌ر خجالت

یۆزۆ آغ دی کیم بۇ عئشقین، اوْلا پایبندی زینب

چاغێراندا اکبریمله‌ن منی بۇ مینای اعظم

باخێب آغلادێ دالێمجا، باجێ چشم-ی-آب زمزم

دئدی گئتمه بی‌وفادن یۆزۆ قاره نهر-ی-علقم

ولی نئیله‌ییم بۇ امر-ی-حقّ-ی-ذوالمنندی زینب

بۇرا کعبه‌ی-ی-ولادیر، وارێدێر گؤزل رَویه

نه نماز-ی-دست بسته، نه دعای با تقیه

بۇ چۇخۇر یئره نظرگاه، اوْلۇ تلّ زینبیه

باخان عرض ائده‌ر خدایا، نئجه شیرزن دی زینب

کیمه قبرون اوْلسا گیزلین، ائده‌جک یقین سۇراغێن

سنی آختاران گره‌کدیر، اؤپه کربلا رواقین

آلاجاق گۆلۆن اؤز عطرین، اگر اییله‌سه بۇداغێن

بیله‌جک سنینده روحون منه هموطن‌دی زینب

منی کیم زیارت ائدسه، تاپاجاق ره-ی-اصولی

ائله بیل ائدیب زیارت نئچه یوْل بابام رسولی

وئره کیم قسم سنینده آدۇوا آنام بتولی

تاپاجاق شفا آدۇنلا، دل-ی-دردمندی زینب

دئییسه‌ن بابام وۇراردێ اۇجا یئرده خئیمه‌گاهی

اوْنا بنزه‌مز حسین‌ین پوْزۇلا، جان جلال-وْ-جاهی

نئیله‌سین اوْ شه کی یئتمیش ایکی فرددیر سیپاهی

هله بۇ آز عده‌نینده بیری سۆد امه‌ندی زینب

سنه ای بتول-ی-ثانی نه زاماندێ نوکرم من

نقه‌ده‌ر اۇجالسا شأنیم گینه «منزوی»‌ترم من

اوْلا کربلا نصیبیم رفقانی سسله‌ره‌م من

دییه‌ره‌م بۇ تلّین اۆستۆن الی باشدا اندی زینب

------------------------

زبانحال حضرت زینب با امام حسین  (ع) اثر: مرحوم  رحیم منزوی اردبیلی

سجده‌گاه-ی-عئشقه سالدۇن، قانلێ جانـمازی قارداش

نـه بـابـام قێلێـب، نـه جددیم، سن قێلان نمازی قارداش


ایـمتـحـانیوی گـؤگ اهلـی، گؤرجـه‌گین نوا ائدیبله‌ر

خئیـمـه‌ده‌ن سـن آیرێلانـدا، زینبیـن دوعـا ائدیبلــه‌ر

بــۇ نمـازیــوه ملـه‌کلــه‌ر، حتمــه‌ن ایقتیـدا ائدیبلـه‌ر

اللـه‌ریـن اؤپـۆب، تاپێـرلار، عالـی ایمتیـازی قارداش


عاشیق ائتسه سجده سن تک، ذوْق اۆزیلـه لا ینــامه

اؤلســه‌ده نمــازی کسمــه‌ز، تــا یئتیــرمییــه تمـامـــه

سجـده ده کســه‌رله بـاشێـن، ذیکـرینـه وئره‌ر ایدامــه

یئـرده باشـلاسـا، جیــداده قـۇرتـارێــر نمــازی قارداش


قــان وئــره‌ر دامـارلارۇنـدان، جـددیمیـز اؤپــه‌ن بوْغــازێن

ســۇ تاپێلمــاسا اوْ قـانـدان، آلسـان آب-ی-دسته‌مازین

لاجــرم تیــه‌ممــوْم ائتمــه‌ک سێنــدێرێـردێ ایمتیـازیـن

عاشیقیــن سـۇ اوْلمـایانـدا، قاندێ دسته‌مازی قارداش

یا غفـور اگــه‌ر چـاغێـرسان، حشـریـده بــۇ حنجـه‌ریله‌ن

دوزه‌خی خموش ائده‌رلـه‌ر، لۆطف-ی-حی‌یئ داوه‌ریله‌ن

عاله‌مـی باغێشلادێـرسان، بـۇ کسیلمیـش الـلــه‌ریلـه‌ن

عئـزز-وْ-نـاز اوْلـۇر سراسه‌ر، شـأنـووۇن نییـازی قــارداش


خئیمه‌له‌رده سن کی دۇردۇن، غرق ایدیم بۇ گؤز یاشێمدان

چێخــدێــم ائیلییـــه‌م حیمایــه‌ت، اؤز یارالــێ قارداشێمدان

کؤینــه‌گــون سـوْیانـلار آلـدێ، کؤهنه معجـه‌ری باشێمـدان

غـاره‌ت ائتدیلـه‌ر، حـریـم-ی-قوْدس-ی-عئزز-وْ-نازی قارداش


شئمـری سینـه‌ن اۆسته گؤردۆم، حسره‌‌تیم اۆره‌‌کده قالدێ

کئشمه‌کئش ائدیب یێخێلدێم، بیلمـه‌م ایش نه یئرده قالدێ

بیـر زامـان باخێب نـه گــؤردۆم، نئیـزه ده سسیـن اۇجالـدێ

آلــدێ ایختییــاری الــده‌ن، نغمـــه‌یئ حئـجــازی قــــارداش


بیلمیـره‌م نه سؤز دئمیشدی؟ شئمره اوْل حبیب-ی-داوه‌ر

اؤلـــدۆرۆردۆ ال تـــاپــانـــدا، خێــــردا قـێــــزلارێ بـــــراده‌ر

قـــوْللارێــم قــاباغــا وئـــردیـم، رحمـه گلمــه‌دی اوْ کافـه‌ر

قمچــی الــده پـرشیکــه‌ستـه، ائتـدی شاهبــازی قارداش


قتلگــاهیــوه باخانـــدا، قلبیــم اوْلــدۇ غۆصصـه‌ده‌ن قـان

داشــلارێ کنـــاره آتدێــــم، پئیکـــه‌رون اوْلا نـــۇمــایــان

بیلمــه‌دیــم وره‌قلـه‌نیبــدیر، جیلـدده‌ن چێخێبـدێ قـۇرآن

زولفیمیله اؤرتۆم ایندی، قوْی بۇ کشف-ی-رازی قارداش


----------------------------------------
نام نوحه : غارت خیام  اثر : مرحوم منزوی اردبیلی


خئیمه‌لر تالاندێ گره‌ک نئیلییه زینب

قوْشۇن خئیمییه دوْلدۇ گره‌ک نئیلییه زینب

قاچێر تلّیده دردین حسینه دییه زینب

 

گلیر آتلێ پیاده خیام اۆستۆنه بیر باش

آتێن شئیهه‌سینده‌ن دۆشۆب لرزه‌یه داغ داش

غَرض تلّه یئتیشدی آیاق یالێن آچێق باش

حسین‌ین گره‌ک اوْردا دۇرۇب سسلییه زینب

 

یۆزۆن مقتله دۇتدۇ اوْب بانوی-ی-گرامی

هارایێنا چاغێردێ نئچه دفعه امامی

حسین هاردا قالێبسان داغێتدێلا خیامی

قَیید خئیمییه قوْیما گله لئشگه‌ر-ی-شامی

کیمی وار گئدیب اوْندان کؤمک ایستییه زینب

 

باجێ صوتینی قارداش چتین حالیده آلدێ

چێخێب یاره‌سی یاددان سراسیمه اۇجالدێ

ایکی اللری اۆسته خدایا نئجه قالدێ

یۆزۆ اۆسته سۆرۆندۆ اؤزۆن مقتله سالدێ

حسین‌ین اوْ زامانێن گؤرۆب اؤلمه‌یه زینب

 

یۆزۆن لئشگه‌ره دۇتدۇ الین قالخێزێب اوْل شاه

بۇیۇردۇ بۇ سؤزۆمده‌ن منیم سیز اوْلۇن آگاه

عرب رسمینه رفتار ائدین لئشگه‌ر-ی-گمراه

منی اؤلدۆرۆن اوّل، قالێر خئیمه‌-وْ-خرگاه

مگر درد ایله دردی دوام ائیلییه زینب

 

دۇرۇب تلّیده زینب باخێر گؤزلری یاشدێ

گؤرۆب بیرده‌ن اوْ خاتۇن هیاهو اۇجالاشدێ

حصار اوْلدۇ چۇخۇر یئر یاغان نئیزه دی داشدێ

اوْ تلّی نئجه اندی، نئجه مقتله قاشدێ

گلیب بی‌کس حسینه کؤمک ائیلییه زینب

 

دئدی لئشگه‌ره یوْخدۇر مگر سیزده مسلمان

نییه یاره وۇرۇرسۇز، گؤرۆرسۆز کی وئریر جان

هوا ایستی قۇم اۆستۆ همی آج همی عطشان

کؤمک یوْخ یارا سایسێز ائدیب غش آپارێب قان

قوْیۇن باری آپارسێن بۇنۇ خئیمییه زینب

 

حسین خئمییه گئتسین عجب قوْیدۇلار ایداد

گؤرۆب زینب-ی-عُلیا قوْلۇن چێمرادێ جللاد

یۆزۆن قاتله دۇتدۇ دئدی ای ائوی برباد

اَوَل گل منی اؤلدۆر اوْلۇم غۆصصه‌ده‌ن آزاد

حسینی قێلێج آلتدا باخێب گؤرمییه زینب

 

بۇ یاره ایله ساغالماز اۇچۇب روحی هاچاندێر

نفَس تنگه دۆشۆبدۆ قالان بیر قۇرۇ جاندێر

یێخێبسان یۆزۆ اۆسته دالی اۆسته دوْلاندێر

بیر آز صبر ائله ظالم الون ساخلا اماندێر

دوْلاندێرسێن اقلا" یۆزۆن قبلییه زینب

 

ائدیب هلهَله اعراب، قیام ائتدی قیامت

چێخێب خئیمه‌سرادن بیر عدّه خانێم عورت

یانێندا بالا قێزلار اَنیب تلّی اوْ ساعت

گؤرۆبله‌ر قوْشۇن ائیله‌ر حسین قتلینه سرعت

ائدیب قاتیله حمله دفاع ائیلییه زینب

-------------------------
نام نوحه : جواب حضرت زینب (س) به امام حسین(ع)


سرعتله اوْلما عازم-ی-مئیدان حسینیم صبر ائله

جانیم گئده‌ن یوْللارۇوا، قۇربان حسینیم صبر ائله

 

قارداش بیلیرسن هئجریوه یوْخ قلب-ی-زینبده دؤزۆم

هئجران غمینده تاب ائدیم آیا نه نوعی من دؤزۆم

سن بیل آنام زهرا دایان گئتمه حسینیم وار سؤزۆم

ائتمه بۇ نوعی قلبیمی آلقان حسینیم صبر ائله

 

لطف ائیله یوْل اۆسته بیرآز وقتۇن یۇباندێر گئت حسین

هر نه سؤزۆن وار زینب-ی-مظلومه آندێر گئت حسین

گل بۇ بلالی زینبی باشه دوْلاندێر گئت حسین

قوْیما دالۇنجا گؤزلری گیریان حسینیم صبر ائله

 

سؤز یوْخ شماتت منصبی بیر رشته‌ی-ی-ارزنده‌دیر

مین نیسگیل امّا گئیدیگۇن بۇ کؤهنه پیراهنده‌دیر

سلطانه کؤهنه پیرهن، آیا نئجه زیبنده‌دیر

ائتدی بۇ نیسگیل قلبیمی سوزان حسینیم صبر ائله

 

یوْلما دئییرسن زۆلفیوی، سس چکمه گلمه شیوه‌نه

بس نئیلئیوم من بی‌نوا، سن باری بیر فکر ائت منه

چون یئددی قارداشدان بۇ گۆن، گؤز تیکمیشه‌م من بیر سنه

سن‌سن اۇمیدی زینبین، الآن حسینیم صبر ائله

 

ای چشم-ی-حوره توتییا، خاک-ی-قدوم-ی-اطیبون

زهرایه خاطیر صبر ائله بیر لحظه ساخلا مرکبون

خنجر بوْغازۇن اؤپمه‌میش قوْی گلسین اؤپسین زینبون

زهرا سؤزۆنده قالماسێن نُقصان حسینیم صبر ائله

 

تاپشێرمێسان اطفالیوه مهر-وْ-نوازش گؤرسه‌دیم

سسلیر هامێ بیرده‌ن منی بیلمه‌م کیمه من سس وئریم

هانسێن آلێم آغۇشیمه، هانسێ بالانێ دیندیریم

بۇ ماجرایه قالمێشام حئیران حسینیم صبر ائله

 

وئر اذن اؤزۆم سردار اوْلۇم، بۇ جمع-ی-سرگردانه من

نظم-وْ-نظامیله‌ن چکیم، آل‌اللهی مئیدانه من

زۆلفۆم الیمده یالواریم، بۇ لئشگه‌ر-ی-عُدوانه من

تا بلکه سنده‌ن ال چکه عُدوان حسینیم صبر ائله

------------------------
نام نوحه : سکینه خاتون و شهادت حضرت ابوالفضل  اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

گئتـدون بـابـا اومـمیدیـلـه قـارداش دالـسێـجـا

تؤکدۆم من اۆره‌ک قانێنێ، گؤز یاش دالسێجـا


آلدێم اله سۇ جامینی فورا" یوْلا چێخدێم

وئردیم بۇ سۇسۇز قێزلارێلان قوْل-قوْلا چێخدێم


سن گئتدون اؤزۆم قێزلارێ گتدیم یوْلا دۆزدۆم

ائتدیم ایکی صف تئشنه‌لری ساق-سوْلا دۆزدۆم

سیزده‌ن باباجان ایسته‌دیم اوْلا دۆزدۆم

فکر ائتدیم علمداریله یان-یانا گلیرسن

آخر نه بیلیم تک بوْیانێب قانه گلیرسن


باخدێم سارالان رنگیوه، ائتدی منی حالی

قارداش‌سیزین عالمده بئله رنگی سارالێ

بۇ مشک بۇ پرچم ندی بۇ مرکب-ی-خالی

سالار-ی-حرم، صولت-ی-سرداره نه گلدی

قانلێ عَلَمین گتدون علمداره نه گلدی


گؤرره‌م پارا مشگینده غم-ی-مُبهمی واردۇر

سوْیۇق ائوی آباد اقلا" نمی واردۇر

بیر جرعه‌سی اوْلسا آنامون نه غمی واردۇر

تک جرعه سۇ باری قۇرۇیان لب‌لره بسدی

آنجاق دوْداق ایسلاتسا علی اصغره بسدی


دوْغراندێ عَمومدا مگر اکبر سیاقیندا

دۆشدۆ یانار اوْدلاره اوْدا سۇ سوْراغێندا

قوْیدۇن نییه بس نعشینی دوشمن قاباغێندا

یا پئیکرین اوْل اشجع‌ ناسین گتیرئیدون

یا دفن ائله‌ییب قانلێ لیباسین گتیرئیدون


وای بختیمه اوممود گۆلۆم گؤر نئجه سوْلدۇ

داشدێ اۆره‌گیم قانێ گؤزۆم جامینه دوْلدۇ

آخر نئجه دوْغراندێ کی حملی چتین اوْلدۇ

آت اۆسته گله‌نمیردی پییاده گتیرئیدون

نعشین بۆکۆب اکبر تک عباده گتیرئیدون


سنله‌ن نه دانێشدێ بابا اوْل کان-ی-مُروت

آخر نفسینده سنه ائتدی نه وصیّت

ائیله اوْ وصیّتلریده سن بیزه صُحبت

عؤمر ائتسه وفا، ائتسه‌ک اگر عزم-ی-مدینه

نیسگیل آپاراق سؤزلرینی امّ بنینه


تؤکدۆ بۇ فلک باشیمه خاکستر-ی-ماتم

واضحدی اسیر اوْلماقێمێز اوْلدۇ مُسلّم

وئر قانه باتان پرچمینی ساخلاسێن عمّه‌م

شاید اوْلا بیر گۆن بۇ بلادان قۇتاراق بیز

قانلێ عَلَمین اوْغلۇنا سوْوقات آپاراق بیز


آتدان اؤزۆ دۆشمۆشدۆ عَموم سن یئتیشه‌نده

یا سن کؤمک ائتدون اوْنا توْپراغه دۆشه‌نده

آخر بابا هئچ قوْل بوْیۇن اوْلدۇز گؤرۆشه‌نده

سروون یێخێلان وقتیده سن ال یئتیریبسه‌ن

یا قانه باتان پرچمی یئرده‌ن گؤتۆرۆبسه‌ن


قلبیم سوْیۇمۇر گؤزده‌ن آخێر بیر بئله قان یاش

سن وئرسوْن اجازه قاچارام مقتله بیر باش

ال باشدان اۇجالدێب باشێ اۆسته آچارام باش

قانێن یاخارام زۆلفیمله‌ن یۆز گؤزه گۆللـه‌م

غیرتلی عموملان قوْیارام یۆز-یۆزه گۆللـه‌م


سنگ-ی-فلکه عُقده اوْلۇب صافی-ی-شیشه

فرصت گزیری سایه‌لی سروی یێخا تیشه

عبّاس وجودی بیزه سایئیدی همیشه

غرق اوْلدۇ گؤزل شوکتیمیز گؤز یاشێمێزدان

سروون یێخێلێب سایه کسیلدی باشێمێزدان


امام (ع) گؤزل قێزێ سکینه خاتونا جاواب وئریب:


گئتدی عمون سکینه جان، قانه بوْیاندێ گلمه‌دی

وئردیگی اؤز سۇ قولونا، سنده‌ن اۇتاندێ گلمه‌دی


زرمده گؤردۆ نظمله‌ن لئشگه‌ر-ی-کفری صف به صف

شطّه گئدیبدی شیر تک، وارث-ی-شحنه‌ی-ی-نجف

نهر فراتی اوّلین حمله ده ائیله‌دی هدف

سۇ اله گلدی ایچمه‌گه نفسی دایاندێ گلمه‌دی


چێخدێ قۇرۇ دوْداغیله‌ن بیر سۇلۇ مشگیله‌ن سۇدان

مکریله کسدی ساق سوْلۇن یاتدێ کمینده کوفیان

چێخماغا نخلزاریده‌ن دوشمنی وئرمه‌دی امان

گئتدی سۇ اۆسته اللری، صبری تالاندێ گلمه‌دی


گؤزده‌ن علاوه ساخلادێ، مشگین اوْ شیر-ی-جان‌سپر

چوْخ چالێشێردێ مشگینه سینه‌سین ائیلییه سپر

حئیف اوْلا قانا دؤنده‌ریب اشگینی ناوک-ی-سه‌پر

حالینه گؤردۆ مشگینین اشگی رواندی گلمه‌دی


ایندی گؤزۆمده عؤمرومون بیردی گئجه‌یله گۆندۆزۆ

بۇپارا مشگیده‌ن بۆتۆن کشف اوْلۇ مطلبین دۆزۆ

مشگیده اوْلمادێ سۇیۇ گلمه‌گه گلمه‌دی یۆزۆ

بوْش الیله‌ن قَییتمه‌یی گؤردۆ گیراندی گلمه‌دی


بیر نفرین الینده کی جنگیده اوْلمادێ کسه‌ر

هر قده‌مینده اوْن نفر آتلێ قاباغێنێ کسه‌ر

گؤرمه‌سه ال حریفده، قانلێلار ال چکه‌ر مگر

کسدیله چون قاباغێنێ، رأیی دوْلاندێ گلمه‌دی


تن به تن اوْلدۇ روبرو هر کس اوْ پهلوانیله‌ن

قوْرخمادێ تیریله‌ن وۇران، وۇردۇ داخێ کمانیله‌ن

صدمه یئتیبدی باشێنا، گؤزلری دوْلدۇ قانیله‌ن

گؤز دۇتۇلۇب گؤره‌نمه‌دی، خئیمه هایاندێ گلمه‌دی


گۆلشن-ی-آرزوده بیر گۆل بیتیره‌نمه‌دیم قێزێم

قالدێ الیم بئلیمده من ال یتیره‌نمه‌دیم قێزێم

بسکی بئلیم شکستیدی تک گتیره‌نمه‌دیم قێزێم

نی‌کیمی چوْخ سێزێلدادێم قلبیده یاندێ گلمه‌دی


سرویدی من دئدیم دۆشۆب خول تۆکۆلۆب خول اۆستۆنه

قوْللارێ پیشوازیمه دۆشمۆشدۆ یوْل اۆستۆنه

قوْیدۇ سۇ اشتیاقینه بیر گؤز ایکی قوْل اۆستۆنه

سۇ گینه راضی اوْلمادێ آخدێ جالاندێ گلمه‌دی


عمّه‌وه وئر خبر قێزێم نوحه ائدین عزا قۇرۇن

دیلده سۇ آرزوسینه یکسره پُشت-ی-پا وۇرۇن

اؤلدۆ وفالی قارداشێم خئیمه‌سینی یێغێشدێرون

شهپری شاهبازیمین چوْخ یارلاندێ گلمه‌دی


قالدێ ستمله یا حسین «منزوی» چوْخ فشاریده

مرجعی یوْخ عدالتون بیر بئله روزگاریده

قلبی یارالێ شیعه‌لر قالدێلار انتظاریده

قان آلان اوْغلۇوۇن مگر وقتی هاچاندی گلمه‌دی؟


خئیمه‌لر تالاندێ گره‌ک نئیلییه زینب


قوْشۇن خئیمییه دوْلدۇ گره‌ک نئیلییه زینب

قاچێر تلّیده دردین حسینه دییه زینب


گلیر آتلێ پیاده خیام اۆستۆنه بیر باش

آتێن شئیهه‌سینده‌ن دۆشۆب لرزه‌یه داغ داش

غَرض تلّه یئتیشدی آیاق یالێن آچێق باش

حسین‌ین گره‌ک اوْردا دۇرۇب سسلییه زینب


یۆزۆن مقتله دۇتدۇ اوْب بانوی-ی-گرامی

هارایێنا چاغێردێ نئچه دفعه امامی

حسین هاردا قالێبسان داغێتدێلا خیامی

قَیید خئیمییه قوْیما گله لئشگه‌ر-ی-شامی

کیمی وار گئدیب اوْندان کؤمک ایستییه زینب


باجێ صوتینی قارداش چتین حالیده آلدێ

چێخێب یاره‌سی یاددان سراسیمه اۇجالدێ

ایکی اللری اۆسته خدایا نئجه قالدێ

یۆزۆ اۆسته سۆرۆندۆ اؤزۆن مقتله سالدێ

حسین‌ین اوْ زامانێن گؤرۆب اؤلمه‌یه زینب


یۆزۆن لئشگه‌ره دۇتدۇ الین قالخێزێب اوْل شاه

بۇیۇردۇ بۇ سؤزۆمده‌ن منیم سیز اوْلۇن آگاه

عرب رسمینه رفتار ائدین لئشگه‌ر-ی-گمراه

منی اؤلدۆرۆن اوّل، قالێر خئیمه‌-وْ-خرگاه

مگر درد ایله دردی دوام ائیلییه زینب


دۇرۇب تلّیده زینب باخێر گؤزلری یاشدێ

گؤرۆب بیرده‌ن اوْ خاتۇن هیاهو اۇجالاشدێ

حصار اوْلدۇ چۇخۇر یئر یاغان نئیزه دی داشدێ

اوْ تلّی نئجه اندی، نئجه مقتله قاشدێ

گلیب بی‌کس حسینه کؤمک ائیلییه زینب


دئدی لئشگه‌ره یوْخدۇر مگر سیزده مسلمان

نییه یاره وۇرۇرسۇز، گؤرۆرسۆز کی وئریر جان

هوا ایستی قۇم اۆستۆ همی آج همی عطشان

کؤمک یوْخ یارا سایسێز ائدیب غش آپارێب قان

قوْیۇن باری آپارسێن بۇنۇ خئیمییه زینب


حسین خئمییه گئتسین عجب قوْیدۇلار ایداد

گؤرۆب زینب-ی-عُلیا قوْلۇن چێمرادێ جللاد

یۆزۆن قاتله دۇتدۇ دئدی ای ائوی برباد

اَوَل گل منی اؤلدۆر اوْلۇم غۆصصه‌ده‌ن آزاد

حسینی قێلێج آلتدا باخێب گؤرمییه زینب


بۇ یاره ایله ساغالماز اۇچۇب روحی هاچاندێر

نفَس تنگه دۆشۆبدۆ قالان بیر قۇرۇ جاندێر

یێخێبسان یۆزۆ اۆسته دالی اۆسته دوْلاندێر

بیر آز صبر ائله ظالم الون ساخلا اماندێر

دوْلاندێرسێن اقلا" یۆزۆن قبلییه زینب


ائدیب هلهَله اعراب، قیام ائتدی قیامت

چێخێب خئیمه‌سرادن بیر عدّه خانێم عورت

یانێندا بالا قێزلار اَنیب تلّی اوْ ساعت

گؤرۆبله‌ر قوْشۇن ائیله‌ر حسین قتلینه سرعت

ائدیب قاتیله حمله دفاع ائیلییه زینب

----------------------------------


 
 نام نوحه: احوالات حضرت علی‌اصغر  اثر:مرحوم منزوی اردبیلی

 
او دم کی حرمله ننگین اله تیر و کمان آلدی

ملک‌لر ضجه چکدی شیعه‌لر خط امان آلدی

خبـر وئـر هر مریضه ناامید اولسا معالجدن

بو طفله آغلاسون تا بهره‌مند اولسون نتایج‌دن

علاجون ایسته‌سون بوسودامر باب‌الحوائج‌دن

کیمه ائتدی طبابت مزدینه اشک روان آلدی

حقیقت گورسنـر قلب سلیم و چشم بینایه

ازلدن حرمله کور اولدی ساتدی دینی دنیایه

خریـدار بهشته بیـر اووج قان الده سرمایه

حسینون سودامر سربازی جان وئردی جنان آلدی

دیزین برکیتدی یئرده اوخ آتان بیر پهلوان مثلی

کمان پرتاب و زه تابیده اوخ برق جهان مثلی

هدف بیر آلتی آیلیق سودامر برگ خزان مثلی

حسینون خیری اولسون غنچه وئردی گلستان آلدی

گؤر اوچ پر اوخ سودان آیـری دوشن بیرماهیه نیلر

دگــه دیــوار مسجــدده قانادسیز یاهویا نیلر

ابوالفضلی ییخان بیراوخ گؤرون شش ماهیه نیلر

باش آیریلدی بدندن قلب زهرادن توان آلدی

اوخی چکدی بـوغازیندن آتوب قان مثل فواره

دمادم دولدوروب اؤوجین ائدوب عرضه خریداره

جنــازه اللــری اوستـه قالوب میداندا آواره

ندای احسن احسن ذات حقدن ناگهان آلدی

آتانون اللری قان، یوز گؤزی قان، آغ محاسن قان

بالانون ایسلادوب آغ دوشلوگین زیبا لباسین قان

اولوب باب الحوائج ایلدی تضمین بقاسین قان

عموسی حضرت عباس تک نام و نشان آلدی

نظر اطرافینه سالدی اوزین تک گوردی میداندا

دئدی قارداشلاریم اوغلوم خدا غرق اولموش آلقاندا

قالان بیــر سودامـر سربازیمیـدی ذیل پیماندا

اودا صدساله درسی آلتی آیدا بی‌زبان آلدی

بو غمدن پارچالانمیشدی نه طاقتده داغ اولسیدی

بهارون فصلی سولمیشدی نجه عالی باغ اولسیدی

بالام ال اوسته قالمازدی ابوالفضلیم ساغ اولسیدی

گوروب قارداش‌سیزام اطرافیمی بو قوم کوفیان آلدی

اؤزون محشر گونی ای منتقم قیل عدلیلن دیوان

بو مـن او حرمله بو اصغر مظلوم او ناحق قان

ساتان من مشتری سن قان متاعیم قیمتی رضوان

اوزون وئر خیرینی یارب ساتان ساتدی آلان آلدی

 بالا از بسکه چیرپیندی آتانون سینه‌سی اوسته

وئروب جان مرغ بسمل تک ولیکن قول قاناد بسته

قویوب یوز خیمیه ساری آتا خسته بالا خسته

اوزاقـدان رمـزی اوّل زینب بی‌خانمــان آلدی

ئوره‌کلندی دئدی قارداش گل خندانوه قربان

سووا عطشان گئدوب عطشان گلن مهمانوه قربان

الـون اوستـه ملک‌لـر آغلیـان قربانووه قربان

بودیلسیز نیلمیشدی دشمن آخر قانه قان آلدی

دئدی سن اولماسیدون خیمیه باجی گلنمزدیم

آناسـی خیمه‌دن باخسیدی من تَلّی اننمزدیم

بو حالیله کی سن گوردون گؤزونه گورسننمزدیم

ربابه درسی سن وئردون فلک سخت امتحان آلدی

وداعین وقتی دور باجی فراقه قوی ائدوم تمکین

عیـادت ایلیـوم سجادیدن دردی تاپا تمکین

مریضـون یاننه گئتمکده اما وارگوزه‌ل آئین

گوررسن هـر کسی بیر هدیه در حد توان آلدی

مریضه دسته‌گل باغلالا بیرخوش رسم و عادتدی
 
اودور سجـاده گتـدیم بـو گلی وقت عیادتدی

آپار وئر ایلسون وئرسون سیزه بو یاخشی فرصتدی

مریض ایلر گلی اوندان گوررسن دیگران آلدی

وئرنــده هــر قیــزا امــا دئنن آرام آل آغوشه

یواش باس باغریوا دیسگینمسین الان گئدوب هوشه

آتـوب دوتما بوغازیندن دوباره قان گلر جوشه

وئـرون الــدن الـه بلکـه ربـاب مهـربان آلدی

آلوبلا قانلـی قنداقـی اؤپـن الـدن اله وئردی

بوغازینون یاراسین کیم گوروب زلفین یئله وئردی

ربابـه نوبـه چاتدی شاعیره مولا صله وئردی

سیزیلتیلان ایله نوحه دئدی فیض کلان آلدی

دئدی گر چه غموندن اؤلمدیم من زنده‌یم اوغلوم

نقدری کی آدون اوستومده وار پاینده‌یم اوغلوم

قصوریم اولدی سندن حشره‌جک شرمنده‌یم اوغلوم

منیم سینم‌ده‌سن بخت اولدوزیدون آسمان آلدی

یقینیمدور گجه چوخ اینجیمیشدون ایندی دینجلدون

یانوردون صبحه‌جک آهون اُوخیله قلبیمی دلدون

ائوون آباد کوسموشدون گینه آغوشیمه گلدون

کأنـّـه آلتــی آیلیــق دستمزدیـن باغبان آلدی


------------------------------------------------

نام نوحه : شهادت علی اصغر  اثر:  منزوی اردبیلی


گـل زینب‌یم آل اصغـریمـی سینـه‌وی داغلا

من اصغره چوْخ آغلامێشام، سن منه آغـلا


یــوْرغــۇنــدۇ بـالام وئــرمـه‌ییــن الده‌ن الــه «زینب»

گهـوارهییـه ســال، بلکـه یاتێب دینجـه‌له «زینب»


لبخـه‌نــد وۇرۇب زهـریـلـی پئیــکانــه هــوه‌سـده‌ن

چالـدێ ال ایاق طایـر-ی-جـان چێخدێ قفه‌سـده‌ن

باشێ آخێنێـب سـۆزدۆ گــؤزۆ دۆشـدۆ نفـه‌سـده‌ن

سێنـدێ بۇ گـؤزه‌ل غۆنچه ده مؤحنـه‌ت بـۇداغێنـدان

اؤپــدۆم بـالامێــن قـانـلــێ یـۆزۆنــده‌ن دوْداغـێنــدان


اووه‌ل بــاجــێ آچ معجــه‌ریــوی بــاغــلا یـاراسێـن

اوْنــدان گئـدیـب آگــاه ائلـه‌ییــن بیکـه‌س آنـاسێـن

هئــچ بیـر آنـا دؤزمـه‌ز، یارالــێ گـؤرسـه بـالاسێـن

سـن بـاخمـا «روبـاب»یـن بـالا وای ناله‌سی گلمیـر

قــوْرخـۇر اۇتـانــام مـن، اده‌بینــده‌ن سسـی گلمیـر


ســن دۆش قاباغــا باجــێ بــۇ بیــر امر-ی-ثوابـه

لازیمــدی تســه‌للــی وئــریلـه اینـدی «روبـاب»ه

قلبمیــده مینــم وار ســؤزۆم اوْل قلبــی کبــابــه

دۇر منلـــه گئــده‌ک گـؤگلیـن آلاق، دردی آزالسێن

هــر درده دؤزۆب داییــره‌ی-ی-صبـریــده قـالسێــن


«زینـب» اوْ شهیـن خـاطیـرینــه دۆشـدۆ قباغـه

وئـرسیـن خبــه‌ر احــوالـی اوْ رنجـور-ی-فــراقــه

«اصغــر» آنـاســێ سێلـدێ گـؤزۆن دۇردۇ ایاغه

تئز بیلدی حۆسئینین هده‌فین قلبی سێخێلــدێ

شـاهیــن ایــاغــی آلتــدا ذلیـــلانـــه یێخێـلــدێ


عــرض ائتـــدی آقـا مقصــه‌دیـوی بیلـدیم ازه‌لده‌

گتـدیــم اوْدۇ پیشـوازیــوه جــان نقـدینـی الــده

وئرسین سنه حق یاخشێ جزاله‌ر بۇ عمه‌لـده

شرمـه‌نـده کنیــزون سـۆدۆ یـوْخـدۇ الـی بوْشـدۇ

«اصغر» سنین اوْغلۇندۇ، تسه‌للی سنه خوْشدۇ


قـــۇربـان گــؤزینـه آغـلامـا یانـدێـرمــا رۇبــابـی

اشـک-ی-غـم-وْ-مـاتـه‌ملـه بوْیاندێـرمـا رۇبـابـی

ســن بیـل آنـاوێـن حققـی اۇتـانـدێـرمـا رۇبابی

آخــه‌ر نـه تسـه‌للادی بۇ ائـی کـان-ی-کرامــه‌ت

«اصغر» سنیـن ایـدی منـه وئرمیشدیـن امانـه‌ت


صۆبحه کیمی من بۇ گئجه گؤزیاش اله‌میشدیم

قوْنداغێ تئز-تئـز گـه آچێـب گــه بلـه‌میشـدیـم

مین زحمه‌تله‌ن بۇ گئجه‌نی صۆبح ائله‌میشدیم

صـۆبح اوْلدۇ گئجه‌م حئیف یامان گۆنله‌ره قالدێم

آخــه‌ر قـۇزۇ قــۇربـانـۇوۇ عطشـان یـوْلا سالدێم


گـؤردۆم دوْداغـۇن قانێــن اۆره‌کـده‌ن یـارالانـدێــم

شیشماهه بالام چێخدێ یادێمدان سنه یاندێــم

آللاهدان اؤلۆم ایستـه‌دیـم از بسکـی اۇتـانـدێــم

قــۇربانلێغــا دیلسیــز بالامێــن قییمـه‌تـی یوْخـدۇ

اؤلمۆشدۆ سۇسۇزدان سنه هئچ میننه‌تی یوْخدۇ


گــۆل ســوْلسـا گلــه‌ر بـۆلبۆلـۆ گـۆلـزاریــده زاره

غــم یــۆز وئــره‌ر البتــه خــزان فصلـــی هـــزاره

گـۆلشه‌نده سنین گۆلده...من اوْلدۇم گۆنۆ قـاره

من دربئده‌ره‌م قوْی نه گۆلۆم گۆلشه‌نیم اوْلسـۇن

قانلـێ بلـه‌گـی بـوْش بئشیگیله‌ن منیم اوْلسـۇن


مـن «منـزوی»یـه‌م نالـه‌مــی افلاکــه یئتیــرره‌م

بیلمــه‌م نـه زامـان جانیمـی جانانیمــه وئــرره‌م

اگنینده حۆسئین کؤینه‌گی مین «حرمه‌له» گؤرره‌م

هـر تـک تـکـی مـن تـک اوْتــۇرۇب بـزم-ی-عـزاده

گـؤزده‌ن منـه اوْخشـار عمـه‌لـه‌‌ن «ابـن-ی-زیـاده»


-------------------------------
نام نوحه :حضرت علی اصغر(ع) و حضرت رباب(س) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

اوْد یاپێشدێ سینه‌مه، لب‌لروندان اصغریم

بوْشلا دؤشله‌ریم، اؤپۆم اللروندان اصغریم


قوْی سارالمێش عارضون سینه‌مه یاپێشدێرێم

اوْدلۇ یۆز گۆزۆنله، بیر سینه‌می آلێشدێرێم

کۆسمه منّتون چکیم، قوْی سنی دانێشدێرێم

لذّت ائله‌ییم شیرین دیللروندان اصغریم


من نه قدری قلبیمی غۆصصه‌ده‌ن اوْوۇشدۇرۇم

لب‌لرون نئجه قۇرۇ دؤشله‌ریمه یوْوۇشدۇرۇم

صبحه‌جک گره‌ک بئله وقتیمی سوْوۇشدۇرۇرم

بلکه صبح اوْلا فرج داوَروندان اصغریم


ایلده‌ن آرتێق اوْلدۇ بۇ آخرین گئجوْن منه

اوْلمادێ دیلون اوْغۇل یاننام آغلارام سنه

آخ نئجه دییه‌نمه‌دۇن چاره، یاندێم آی ننه

حشره‌جک یانام گره‌ک نیسگیلوندان اصغریم


چوْخ اۇزاندێ از قضا، صبح اوْلۇب همان گئجه

گلدی تیر-ی-«حرمله» چاتدێ قالمادێ گئجه

قان ایچینده اصغرین گؤردۆ بینوا نئجه

وای دئدی نه قان سۆزۆر تئللروندان اصغریم


هر گۆل اکدیم ای گۆل! گۆلۆستانه سرمه‌دیم

یاز گؤرۆب آیاز گؤرۆب بیرجه شاخه درمه‌دیم

پرپر اوْلدۇ گۆل بالام، مخمل اۆسته سرمه‌دیم

توشه اخذ ائده‌نمه‌دیم گۆل پروندان اصغریم


هانسێ سۆد امه‌ر یئتیب بئیله نکته‌سنجییه

قاتلیله رویرو قوْیدۇ پنجه-پنجه‌یه

یاخشێ طاقت ائیله‌دۇن اوْخ وئره‌ن شکنجییه

وئر اجازه من اؤپۆم حنجروندان اصغریم


تئشنه‌لیک آغارتدێ گۆل صورتون ایپک کیمی

باغرێنا باسێب آنوْن هئی سنی اۆره‌ک کیمی

ایندی قانلێ صورتون رنگ آچێب چیچه‌ک کیمی

گۆل یۆزۆن صفالیدی، پئکروندان اصغریم


باخسا «حرمله» دئدیم قصّه‌ی-ی-درازیوه

نرم اوْلار یاواش-یاواش قلبی سوز-وْ-سازیوه

باغلێ گؤرسه قوْللارۇن آتماز، اوْخ بوْغازێوه

شرم ائده‌ر اوْ باغلانان شهپروندان اصغریم


---------------------

نام نوحه : حضرت علی اصغر (ع)  اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

قـوْیـارام مـزاره اصغـر سنــی تا قییامت اوْلسۇن

بوْغازۇن بیچیلدی باری، بدنون سلامت اوْلسۇن


بیلیره‌م اگر بۇ چؤلده، سنی قوْیماسام مزاره

آت آیاغێ آلتدا نعشون، اوْلار اوْندا پاره-پاره

وۇرۇلار باشۇن جیدایه، یێخێلار ائویم دوباره

دگیله‌م ریضا عربده، بئله بدعت عادت اوْلسۇن


اوْخ آتان گؤرۆم شل اوْلسۇن، بۇ قده‌ر شقاوت اوْلماز

هدف ائیله‌ییب بوْغازۇن، بئله بیر عداوت اوْلماز

بوْغازۇنداکی یاروْن تک، گؤرۆره‌م جراحت اوْلماز

نئجه تاب ائدیم نه نوعی، اۆرگیمده طاقت اوْلسۇن؟


سنیله‌ن گره‌ک قوْیام من، اوْ قده‌ر دوْداق دوْداقه

تؤکۆله سرشگ-ی-چشمیم سؤنه آتش-ی-علاقه

اوْ قده‌ر اؤپه‌م گره‌ک دل، یئته حدّ-ی-اشتیاقه

منه شهد-ی-ناب-ی-مقصد آناوا نیابت اوْلسۇن


شُهداده‌ن اوْلسۇن اصغر، گره‌ک عالی امتیازون

اوْدۇر ائیله‌ره‌م زیارت، اؤپه‌ره‌م بۇ گۆل بوْغازۇن

قوْیارام یئره جنازوْن، قێلارام اؤزۆم نمازۇن

سنه امتیاز-ی-عالی، منه‌ده عبادت اوْلسۇن


قوْیاجاخلا دفن ائده‌نده، سنی سینه‌مه دۇباره

سنیله‌ن گره‌ک یئته‌م من، شرف-ی-حضور-ی-یاره

الیم اۆسته من آپاررام، سنی مجلیس-ی-نیگاره

گره‌ک عاشئقین الینده، گۆل-ی-باطراوت اوْلسۇن


خوْش اوْلار تفاخر ائیله‌ر، آنالار اوْغۇل سؤزۆنده‌ن

دانێشانمادۇن سن امّا، آناوێن اۆره‌ک سؤزۆنده‌ن

سنی گؤرسه من گؤره‌ن تک، گئده‌ر اوْندا اؤز اؤزۆنده‌ن

اوْدۇ قوْرخۇرام غموندان، آناوا هلاکت اوْلسۇن


آناوێ مذمّت ائتمه، خط-ی-غم چکیب نشاطه

یۆزۆوی خراش ائدیردۇن، قوْیۇب اللرون قماطه

دوْلاشێب قماط بندی، سنی ائیله‌ییب احاطه

ال-آیاق چالانمێسان تا، سنه مرگ راحت اوْلسۇن


دم-ی-حشر اوْلاندا نعشون، الیم اۆسته ساخلارام من

قانێوێن بهاسین آللام، هامێنێ باغێشلارام من

سنه هر کیم آغلایێیدێر، گره‌ک اوْندا آختارام من

اوْلارا بۇ پاک قانۇن، سبب-ی-شفاعت اوْلسۇن


رباعی :

خزان وۇرۇب گۆل تک چمنده سوْلدۇن

بۇلۇت کیمی سپهر-ی-غمده دوْلدۇن

بؤیۆک ننوْن سنی قوْناق چاغێردێ

گئتدۇن بالا مُحسنه یوْلداش اوْلدۇن


توان یوْخدۇ دیلیمده، قدرت یوْخدۇ بئلیمده

گل دادیمه ابوالفضل، بالام قالێب الیمده

غۆصصه یئتیب امامه، طاقت یوْخۇم قییامه

خجالتم سن کیمی، گئده‌نمیره‌م خییامه

-----------------------

نام نوحه : حضرت علی اصغر(ع)  اثر : مرحوم منزوی اردبیلی


بالام اوْخلانێب، الیمده سپه-ی-ظلامه یا ربّ

نـه یـۆزیلـه بــۇ بـالانێ، آپـارێم خییامـه یا ربّ


گؤرۆنۆبدۆ هانسێ شمسون بئله بیر شهاب الینده؟

سـۆد امــه‌ر بــالا آتــانێــن ائــده پیـــچ-وْ-تـاب الـینده

نئجـه گــؤر خســوفــه یئتـــدی قمـــر آفـتــاب الینـده

بــۇ هـلالیـم ائتــدی سئیـریـن یئتیـریب تمامـه یا ربّ


دَگیب اوْخ ائدیب تهیّه بوْغازێندا یاره-یراه

قوْلۇما گئچیب بوْغازێن، ستمیله یاره-یاره

آپارام اگر خییامه، بئله حلقی یاره-یاره

آناسێ ربابون عمری یئتیشه‌ر تمامه یا ربّ


منی پیر ائدیبدی دوران آلێب اکبری الیمده‌ن

داخێ وئرمیشه‌م بۇ چؤلده هامێ یاوه‌ری الیمده‌ن

الی یوْخ گله ابوالفضل، آلا اصغری الیمده‌ن

وئره لااقل تسلّّی من-ی-تلخکامه یا ربّ


سپیره‌م سمایه قانێن، اوْلا ساق-ی-عرشه زینت

دم-ی-حشر اوْلۇنجا بۇ قان، قالا عرشیده امامت

قۇرۇب عدل دادگاهین، ائده‌سن اؤزۆن قضاوت

وئره‌سن عذاب-ی-آتش، سپه-ی-لئامه یا ربّ


بوْغازێندا یاره گۆل تک، نئجه گؤر اوْلۇبدۇ خندان

نفسین آلێب وئره‌نده، یاراسێ وئریر قێزێل قان

الیم اۆسته شیرخواریم، ال-آیاق چالێر وئریر جان

ائله‌ییر اثر بۇ حالی، دل-ی-خاصّ-وْ-عامه یا ربّ


نه قده‌ر منه مصیبت وئره یۆز دؤزۆب دایاننام

نه قده‌ر منه بۇ لئشگه‌ر وۇرا یاره سهل ساننام

ولی من بۇ شیرخواره، بالاما باخاندا یاننام

دئییره‌م ندیر گۆناهی، نئدیب اهل-ی-شامه یا ربّ


دیــل آچـانـــدا احتـجــاجــه، دلــه التهـاب گلـــدی

اۆره‌گیم آلێشدێ گؤزده‌ن، یۆزه اشگ-ی-ناب گلدی

بالاما سۇ ایسته‌دیم من، اوْخۇلان جواب گلدی

همین اوْخ یئتیردی عهد-ی-اَزلی ختامه یا ربّ


----------------------------------

نام نوحه :زبانجال ام لیلا با علی اکبر  اثر : مرحوم منزوی اردبیلی


ائی علی اکبریم، شبه‌-ی-پئیغه‌مبه‌ریم

زیبـا مـارالـێــم، رعنــا غــزالیــم

اۇچماغا شهپه‌ریم، گؤرمه‌گه گؤزله‌ریم

شأن-وْ-جلالیم، ائی مه جمالیم

غم گۆنۆ یاوه‌ریم، ال دۇتان اللـه‌ریم

سێندێ بال-وْ-پریم،

مجنوندی لئیلی، محزوندی خئیلی

وار بوسه مئیلی  قوْیما گیلئیلی

لئیلی‌یه قێل نظه‌ر، ائیله‌دین دربئده‌ر

عؤمرۆ اوْلدۇ هده‌ر

سن ایستییه‌نده، جان سسلییه‌ندی

سن آغلایاندا، جان-جان دییه‌ندی

دۆشسه گر دیللـه‌ره، نوْلدۇ بس اکبره

اوْخشارام ائللــه‌ره

حمد اوْلسۇن حقّه، وئرمیشدی آلدێ

اکبر اۇجالدێ، لئیلا قوْجالدێ

قلبیمی داغلادۇن چاره‌می باغلادۇن

هئی باخێب آغلادۇن

نوح‌ون ده عؤمرۆ حتی آز ایمیش

بیجا چالێشدێم، هر نه یازێ ایمیش

سن منی ائی پئسه‌ر، ائیله‌دین دربئده‌ر

قالدێم آخر ملر

صبریم تالاندێ، دونیا یالاندێ

شادلێق گئده‌ندی، غمله‌ر قالاندێ

گۆل اکیب درمه‌دیم، خئیرینی گؤرمه‌دیم

توْی شالێ سرمه‌دیم

بیر شمع تک من، هئی یاندێم آخدێم

گتئدین الیمده‌ن، حسره‌تله باخدێم

گؤزله‌دیم، کام آلام، توْی ائده‌نده بالام

قێرمێزی شال سالام

حیجله بزه‌ردیم، هئی قند اَزه‌ردیم

تازه گلین‌له‌ن، با هم گزه‌ردیم

کؤینه‌گون8 بیچمه‌دیم، ساق-سوْلا گئچمه‌دیم

شربت‌ون ایچمه‌دیم

بیر ال اَته‌کده، بیر ال اۆره‌گده

بیر گؤز دالۇنجا، بیر گؤز فله‌کده


گۆلسه گر دۆشمه‌نیم، وار نه چاره منیم

وئر نیشان مدفه‌نیم

قال باشێم اۆسته، گؤر درگذشتیم

قبریم داشێندا، یاز سرگذ‌شتیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام نوحه :خطاب امام حسین(ع)  با فرزندش علی اکبر(ع)اثر : منزوی اردبیلی


قۇرۇ یئرده نقشه‌‌ی-ی-قامه‌تون

ائیله‌ییب قییامه‌ت، اوْغۇل علی

ائویمی یێخێب، بئلیمی بۆکۆب

بئله سرو قامه‌ت اوْغۇل علی

یئتیشیبدی فرقیوه بیر یارا

بزه‌ییب جمالیوی تازه قان

دیریلیکده‌ن ال یۇمۇشام علی

باشیوا بۇ یاره دگه‌ن زامان

منی اؤلدۆره‌ر سنین اؤلمه‌گۆن

نه لزومی اؤلدۆره کوفییان

بۇ باشۇندا  کی یارا مرگیمه

چوْخ ائده‌ر کفایه‌ت اوْغۇل علی

ائده‌له‌ر شیکاف بۇ سینه‌می

اوْ قده‌ر کی قلب اوْلا آشیکار

اۆره‌گیمده اوْندا باخان گؤرر

باشێوێن یاراسێ‌نێن عکسی وار

گله باشه هر نه بلا بلی

اوونۇ ضبط ائده‌ر دل-ی-داغدار

اۆره‌گیمده دی بده‌نوندا وار

نه قده‌ر جراحه‌ت اوْغۇل علی

سسیوه خییه‌مده وئره‌نده سس

بیلیره‌م بۇ سیرری بیلیب آنان

صفحات-ی-دفتر-ی-عئیشیده‌ن

آدێنێ بکلّی سیلیب آنان

هله دور خییامه گئده‌ک گؤره‌ک

بۇ غموندا بلکه اؤلۆب آنان

چون اوْغۇل غمینده آنا چتین

ائده‌ر ایستیقامه‌ت اوْغۇل علی

بۇ قوْشۇن شماته‌ت ائدیر منه

باشۇن اۆسته چوْخ اوْتۇرانمێرام

گۆلۆشۆللــه آغلایا بیلمیره‌م

سئوینیلله باشه ویرانمۇرام

قباقیمدا دۆشمه‌نیم ال چالێر

هله من ایاقه دۇرانمۇرام

نه بئلیمده تاب-ی-قییام وار

نه دیزیمده طاقت، اوْغۇل علی

منی نیمه جان ائله‌ییب غمون

بیلیسه‌ن اؤزۆنده بۇ نوکته‌نی

گؤرۆسن کی گلمیری دیزله‌ریم

نئجه خئیمه‌یه آپارێم سنی

دۇر آیاغا دۇت  الیمی علی

سن اؤزۆن خییامه آپار منی

قوْجالێق زاماندێ ائله اؤزۆن

آتاوا حیمایه‌ت اوْغۇل علی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام نوحه : مادر علی اکبر(ع)

دۇر ایاقه گلدی اکبر، ائی اوْغۇل آناسێ لئیلا

گؤر نه قان وئریر بده‌نده، نئیزه‌له‌ر یاراسێ لئیلا

زۆلفله‌رینده قطره – قطره، قانه دیر ائله نیظاره

جیسم-ی-نازه‌نینی اوْلمۇش، خنجه‌ریله پاره-پاره

بینه‌وا باشۇن ساغ اوْلسۇن، باشێوه سال ایندی قاره

اکبرون گئییبدی قاندان، قێرمیزی لیباسی لئیلا

پرده-پرده قان دۇتۇبدور، اکبرین اوْ مه جمالین

زۆلفله‌ری اوْلۇب پریشان، گیزله‌دیبدی خط-وْ-خالین

نعشی اۆسته باش یوْلارسان، گؤرسه‌ن اکبرین اوْ حالین

ائیله‌ییب نهان چوْخ عضوین، شاه-ی-دین عباسی لئیلا

ائی وجودی اکبریله، اهل-ی-عاله‌مه عزیزه

دۇر ایاقه وئر ایجازه، ایندی چشم-ی-اشک‌ریزه

جیسم-ی-اکبری سالێبدێ، گؤر نه حاله زخم-ی-زینب

قانیله‌ن خیضاب ائدیبدی، آی کیمی لیقاسی لئیلا

باشینه سالێبلا قاره، دۇردۇ ماحصل ایاقه

نعشه بیر گؤز آلتێ باخدێ، باشێنێ سالێب آشاقه

غشّ عارض اوْلدۇ بیرده‌ن، چون اوْ غمکئش-ی-فراقه

وای اوْغۇل دئییب یێخێلدێ، غمله‌ر آشیناسێ لئیلا

غشّده‌ن گؤز آچدێ لئیلا، گلدی حاله بیر زمانی

فضّه‌نین کؤمک‌لیگینی، قصد ائدیب اوْ مه‌لیقانی

بینه‌وا آنا مخاطیب، ائیله‌دی جاوان بالانێ

آچ گؤزۆن جاوانێم اکبر، گؤزله‌رین فداسی لئیلا

گرچه وار موجّه عوذرون، چۆنکی قانیوه باتێبسان

عمّه‌وین یانێندا امما، دۇر اوْتۇر نییه یاتێبسان

گؤزله‌رین فداسی گؤزده‌ن، اوْلمایا منی آتێبسان

بیر گؤز آچماغا ائدیر بۇ، عجز-وْ-ایلتیماس لئیلا

مدتّی بۇ خانیماندا، زینب عمّه‌وه کنیزه‌م

کنز-ی-عیصمه‌تین کنیزی، اهل-ی-عاله‌مه عزیزه‌م

عیززه‌تیم گئدیب الیمده‌ن، نعشین اۆسته اشگ‌ریزه‌م

وار یئری یتیرسه عرشه، وای اوْغۇل صداسی لئیلا

-----------------------

نام نوحه : حضرت علی اکبر(ع) و حضرت رقیه (س)  اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

قـوْی ائـدیـم نظـر دوْیـۇنجا، بئله مه جماله قارداش

اوْخۇیۇم «و اِن یَکاد»ی، سوْرا گئت جیداله قارداش


اوْخۇسام «و اِن یکاد»ی، اوْلۇسان مصون خطرده‌ن

گؤرۆنۆبدۆ چوْخ کرامت، اوْ کلام-ی-مختصرده‌ن

اثری خواصّی ساخلار، سنی چشم-ی-بدنظرده‌ن

ظفر-وْ-نظر یئتیشمه‌ز، بئله خطّ-وْ-خاله قارداش


یئتیریبدی چوْخ بیلیرسن، سنه مُرغ-ی-دل علاقه

بئله سنده راضی اوْلما، یانام آتش-ی-فراقه

علی ایندیکی گئدیرسن، منی بیرده آل قۇجاغه

اؤپۆم اییله‌ییم جمالۇن، یئتیشیم ووصاله قارداش


علی نازیمی چکه‌ردۇن، کیمه ایندی ائیله‌ییم ناز

باجێ قارداشێن آدێلا، اوْلۇ دهریده سرافراز

گئده قارداشێ الینده‌ن، باجێنێن جلالی اوْلماز

پوْزۇلار جلال-وْ-جاهی، یئتیشه‌ر زواله قارداش


آناما گلیب دوباره، ائله خئیمه ده نیظاره

گؤر اوْنۇ نئجه فراقون، گتیریبدی آه-وْ-زاره

گلیب ایندی وئر تسلّی، اوْ بلاکئشه دوباره

گئدیسه‌ن بیر آز دانێشدێر، اوْنۇ لامحاله قارداش


سفر اۆسته خوْشدۇ قرآن، ائده‌سن اگر حماییل

اوْلا مُصحف-ی-پیمبر، سنه هر بلاده حاییل

گؤره وار یانۇندا قرآن، ائده بلکه رحم قاتیل

سنی عفو ائده کتاب-ی-حقّ-ی-لایزاله قارداش


یوْلا دۆشسه هر مسافر، بئله رسمیدێر برادر

سفر اۆسته آغلامازلار، کی مباد اوْلا مکدّر

باجێلار دعا ائده‌رلر، دالێسێجا سۇ سپه‌رلر

سۇ یوْخۇمدۇ ائتمئییم من، نئجه آه-وْ-ناله قارداش

-----------------------------------