شاعر : خائف

نام نوحه : درباره حر   اثر : خائف

 
التوبه ائی شه-ی-دین، بیر حرره قێل نظاره

لۆطفیله بیر نظه‌ر قیـل، آقـا بـۇ شرمیسـاره
 
گـرچـه یـۆزۆم قـرادێـر، اممـا سنـه دخیلــه‌م

بــۇ درگـه‌هـونده آقـا بیـر بنـده‌ی-‌ی-ذلیلــه‌م

قارداشیمیله اوْغلۇم، گلله‌م سنه قۇل اوْللام

قـوْومـا منـی قـاپۇنـدان، دردیمـه ائیلـه چـاره
 
گرچه اؤزۆم موقئرره‌م، چوْخدۇر منیم گۆناهێــم

بۇ قاپۇدان بیر آیـرێ، یـوْخـدۇر اۇمــۇدیـگـاهیــم

لۆطف ائت‌گیله‌ن بۇ حورره، آقا سن اوْل پناهیم

تقصریمی باغێشلا، اوْل طیفل-ی-شیر-ی-خاره
 
آقا سیزی گتیردیم، من دشت-ی-کـربلایـه

آل-ی-عبانی سالدێم، بۇ غملی ماجه‌رایه

من باعیثه‌م بۇ امـره، بـۇ درد-ی-بـی‌دوایـه

لۆطف ائیله قیل محبت، آقـا بـۇ توبـه کـاره
 
من موجریمه‌م اگه‌رچه، سن معدن-ی-عطاسن

مـن بنـده‌ام و لیکــه‌ن، سنــده منــه آقـــاســن

مجموع-ی-مومـکینـاتـه، عـالـه‌مـده پیشـواسـن

عفــو ائیلــه‌ر هــر گـۆنـاهـی، آقـا بـۇ تـوبه کـاره
 
مـن تـازه میـهیـمـانـه‌م، اولاد-ی-مصطفـــی‌یــه

یۆز قوْیمۇشام آقاجان، بـۇ تـۆربـه‌ت-ی-شفایــه

چوْخدۇر منیم اۇمۇدۇم، بئللاهی خاک-ی-پایـه

ال دامه‌نۇنـدان اۆزمـه‌م، تـا ائتمـه‌یینجـه چـاره
 
گؤردۆ یۆزۆن قوْیۇبدۇر، توْپراغه زار-وْ-مغموم

فرماییش ائتدی حورره، لۆطفیله شاه-ی-مظلوم

غم چکمه هئچ کیم اوْلماز، بۇ درگه‌هیمده محروم

اوْلسا گۆناه-وْ-جورمو، هر قدرئ بی‌شوماره
 
بۇ آستان ازه‌لده‌ن، وار آستان-ی-رحمه‌ت

هر کس دخیل اوْلسا، واردێر اوْنا شفاعه‌ت

مأیوس اوْلماز هئچ کیم، هر قدر اوْلسا حاجه‌ت

عفو ائیله‌دیم گۆناهون، اوْل حی‌یئ کئردیگاره

 
بۇ شرطله‌ن کی زینب، اوْلسۇن ریضا بۇ امره

سرخئیل دیر بۇ چؤلده، چۆنکی حره‌مله‌ر ایچره

قلبی سێنێبدێ سنده‌ن، اوْل زار-ی-غم کئشیده

گئت خئیمه‌ده تسه‌للی، وئر سن اوْ دیلفیکاره
...
فرماییش ائتدی حورره زینب بئآه-وْ-افغان

هر قدر اوْلسا جورمون، عفو ائیله‌ره‌م زئ ائحسان

توْپراغێدان گؤتۆر باش، غم چکمه اوْلما گیریان

بۇ آستان-ی-حقده، قێل رحمه‌ته نیظاره
...
ائیله نصیب یارب مجموع-ی-حاضئرینه

هم بانی‌یئ بۇ بزم-وْ-راثی-وْ-ذاکرینه

خائف دخیل اوْلۇبدۇر، بۇ چاکر-ی-کمینه

محشه‌رده ائیله‌سینله‌ر، لۆطفیله بیر ایشاره
 
--------------------------