شاعر: مرحوم میرزا علی عطار خیابانی متخلص به ( دلخون )

 

نام نوحه : کربلا غمی  اثر: دلخون

کربلا غمی نه غمدیر، مؤحنه‌تی شوماره گلمه‌ز

بئله باجی، بئیله قارداش، بیده روزیگاره گلمـه‌ز
 
آه اوْ وقتیده‌ن حۆسئین کیم، تئشنه لب قالێب آراده

دۆشـدۆ بــۇ خییالـه گئدسیـن، کوفییـانیلـه جهــاده

عرض ائدیب جناب-ی-زینب، وار سؤزۆم بۇ مودعاده

واردێ بیر سؤزۆم نهانی، دیله آشیکاره گلمه‌ز
 
گـره‌ک ائیلییــه‌م عمــه‌ل مــن، آنــامێـن وصیتـینـه

واریثــه‌م بـــراده‌ر اینــدی، آنـامێــن نییــابــه‌تینــه

بۇ حۆسئینین، ال تاپاندا اهل-ی-کین شهاده‌تینه

بئلــه وقـت بئلـه فۆرصــه‌ت، الیمــه دۇبــاره گلمــه‌ز
 
بۇ گۆن اهل-ی-کینه دوْیماز، بیلیره‌م داخی جفاده‌ن

آنــام اوْغلــۇ ائتمـه محـروم، منـی بئیلـه مدعـاده‌ن

گتی بیـر اؤپـۆم براده‌ر، بوسه گاه-ی-مصطفـی ده‌ن

ائیله‌مـه بۇ ایشده تأخیر، قارداش اینتیظاره گلمــه‌ز
 
غـره‌ض ایذن حاصیـل ائتـدی، اوْ بـلاکئـش-ی-زمانــه

آه-وْ-نالـه ایله بیر اوْد، سالدێ صفحـه‌ی‌-ی-جهـانــه

بوسه گاه-ی-مصطفی‌ده‌ن، اؤپدۆ اوْل دۆرر-ی-یئگانه

هئچ قضییه بۇ جاهاندا، بیر دئل-ی-فیکـاره گلمــه‌ز
 
بیرده ظۆلمیله زمانئ ظوهـریده بـۇ شـاه-ی-محشـه‌ر

قان ایچینده قتلگه‌هده، جیسمی دوْغرانێب سراسه‌ر

یئتیشیب اوْ حاله‌تیله، باشـێ اۆستـه شمر-ی-کافـه‌ر

دئدی یا حۆسئین یارالێ، صئیدگه‌ر شیکاره گلمه‌ز
 
دئدی بۇ سؤزۆ اوْظالێم، چۆن دۇتۇب ره-ی-جفانی

دۇتـمئییـر دیلیــم بیـانـه، گتیــره‌م بـۇ مـاجـه‌رانـی

چکدی خنجه‌ر-ی-جفاسین، اوْ جفای پیشه کانی

فیکر ائدیب دئدی دایانماق، ایندی بۇردا کاره گلمه‌ز
 
قوْیدۇ خنجه‌ر اوْل سیته‌مگه‌ر، بوسه گاه-ی-مصطفی‌یه

دۆشـدۆ اینقیـلاب-وْ-آشـۇب، عـرش-وْ-فرش-ی-کربلایه

ذیبـح ائدیـب ذبیــح-ی-حقــی، بـاخ ذبیـح-ی-کـربـلایـه

قتل-ی-بیر نفـه‌ر ذبیحـه، میـن نفــه‌ر سواره گلمـه‌ز
 
یا حـۆسئـن تلطف ائیله، اوْلمۇشام غمـۇندا مجنـون

مـن بـۇ روزیگـار الینـده، قالمێشـام ملـول-وْ-محـزون

ایسته قبریوه دۇباره، بیرده گلسین عاصی، دیلخـون

ذوْق-وْ-شوْقیلـه اوْ یئـرده، باش قـوْیـا مـزاره گلمـه‌ز

--------------------