سعدی علیه الرحمه:

بنی آدم اعضای یک پیکرند       که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار    دگر عضوها را نماند  قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی     نشاید که  نامت  نهند آدمی

شب عید نزدیک است به فکر خانواده های کم درآمد و مستضف باشیم

در حد توان مالی خود به این خانواده ها کمک نماییم و به رسم انسانی و

مسلمانی دل این خانواده ها را شاد نماییم تا خالق و مخلوق هم از ما

راضی و خشنود باشند.

تا  توانی  دلی   بدست آور     دل شکستن هنر نمی باشد

مردی نبود فتاده را پای زدن    گر دست فتاده ای بگیری مردی