کد دعای فرجعاشورا

نهضت خونین عاشورا حساب اوستونده دور --- هم نماز اوستونده هم حفظ حجاب اوستونده دور هرچه دارم از تودارم مولا