کد دعای فرجروز شعر و ادب

روز 27شهریور: روز شعر و ادب و روز بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار (حافظ زمان)بر عموم اهل ادبیات و فرهنگ گرامی باد

هرچه دارم از تودارم مولا